DOCUMENTACIÓN NUNHA ALTA INICIAL DE PRESTACIÓN CONTRIBUTIVA

Vostede terá que presentar outra documentación, segundo a súa situación:

 • Se perde un traballo a tempo completo e mantén outro a tempo parcial:
  • Certificado de empresa do traballo que mantén.
 • Se perde un traballo a tempo parcial e mantén outro a tempo parcial:
  • Se posteriormente perde o traballo a tempo parcial que mantiña:
   • Certificado de empresa dos últimos 180 días anteriores á perda do primeiro traballo a tempo parcial, no caso de que non se atope nas bases de datos do Servizo Público de Emprego Estatal.
 • Se impugnou o despedimento:
  • Acta de conciliación administrativa o judicial, o resolución judicial, o providencia de opción por la indemnización, o auto en caso de no readmisión o readmisión irregular por el que se declare extinguida la relación laboral.
 • Se cesou na actividade de toureiro ou toureira:
  • Contrato de traballo da última actuación.
  • Vostede poderá presentar calquera outra documentación que considere importante para a tramitación da súa solicitude.
 • Se cesou nunha empresa e solicitou excedencia voluntaria noutra anterior:
  • Se o prazo de duración da excedencia voluntaria xa transcorreu cando solicita a prestación por desemprego ou non está previsto un período mínimo de duración da excedencia concedida, deberá achegar escrito da empresa no que conste que non pode reingresar á mesma.
 • Se é representante de comercio:
  • Se non ten o certificado de empresa asinado e selado da última empresa na que traballou:
   • Certificación de ingreso das cotas á Seguridade Social.
 • Se é socio ou socia cooperativista:
  • No suposto de cesamento por causas económicas, tecnolóxicas ou de forza maior: certificación da Autoridade Laboral onde quede constancia das causas do cesamento.
 • En caso de extinción o suspensión de la relación laboral de víctimas de violencia de género:
  • Xustificar a condición de vítima de violencia de xénero mediante:
    • Orde de protección ou informe do Ministerio Fiscal ou
    • Certificación de los Servicios Sociales de la Administración competente o del centro de acogida o
    • Resolución xudicial.
 • Se traballou nun país estranxeiro:
  • Si regresa de un país miembro de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo, formulario U1 o E-301.
  • En el caso de emigrantes de Suiza, certificado de la Agregaduría Laboral de dicho país o formulario U1.
  • Se retorna de Australia, formulario de ligazón.
  • Se regresa dun país que non sexa membro da Unión Europea ou do Espazo Económico Europeo ou co que non exista convenio sobre protección por desemprego: Certificación emitida polas Áreas e Dependencias Provinciais de Traballo e Asuntos Sociais das Delegacións ou Subdelegacións de Goberno, na que conste a data de retorno e o tempo traballado no país de emigración.
 • En caso de persoas liberadas de prisión:
  • Certificación de la Dirección del Centro Penitenciario, en la que conste la excarcelación por cumplimiento de condena o libertad condicional, así como las fechas de ingreso en prisión y de excarcelación.
  • Certificado de empresa no caso de traballar durante a súa situación de privación de liberdade, no caso de que non se atope nas bases de datos do Servizo Público de Emprego Estatal.

Non se require documentación adicional nos seguintes casos:

 • Se cesou nunha actividade de artista.
 • Persoas traballadoras fixas descontinuas.
 • En caso de proceder do Sistema Especial Agrario.
 • Se é cargo público ou sindical.
 • Se procede do Réxime de ISFAS.
 • Se procede dun ERE/ERTE.
 • No caso de que á persoa traballadora lle sexa declarada unha incapacidade permanente total e opte por cobrar a prestación por desemprego.

Para calquera caso:

 • Se ten cargas familiares e variou a súa situación aumentando os fillos ou fillas ao seu cargo:

Solo será necesario justificar aquellos hijos e hijas que no aparezcan en solicitudes anteriores.

  • Libro de familia ou documento equivalente con tradución oficial ao español, en caso de persoas estranxeiras.
 • Si usted tiene hijos o hijas mayores de 26 años con discapacidad:
  • Ben mediante resolución ou certificado expedido polo Instituto de Maiores e Servizos Sociais (IMSERSO) ou órgano competente da comunidade autónoma correspondente, ben mediante o cartón acreditativo do grao de discapacidade.
 • Se ten persoas menores acollidas:
  • Resolución judicial o escrito de formalización de acogimiento, en el que conste el consentimiento de la Entidad Pública que en cada territorio tenga encomendada la protección de menores y la fecha de efectos del acogimiento.
 • No caso de separación ou divorcio:
  • Sentenza e/ou convenio regulador da separación.
 • Si tiene hijos o hijas que no residan en España y estén trabajando:
  • Formulario Ou006, E-302, ou equivalente, dependendo do país.
  • Certificación consular o de la embajada de España en el país de residencia o certificación del organismo competente en ese país sobre la situación laboral de los hijos e hijas.