Sede electrónica

Documentación necesaria para o subsidio por esgotamento da prestación contributiva

Para solicitar el ALTA INICIAL del subsidio por agotamiento de prestación contributiva con responsabilidades familiares, la persona solicitante deberá presentar:

 • O modelo oficial de solicitude.
 • No caso de que a entidade xestora requírao debe presentar o xustificante de rendas.

Para a acreditación de responsabilidades familiares deberá presentar:

 • Xustificante dos ingresos obtidos no mes anterior á solicitude polo seu cónxuxe e/ou fillos ou fillas que fixese constar na solicitude.
 • En caso de cónyuge y/o hijos o hijas que no residen en España y estén trabajando:
  • Formulario Ou 006 ou E- 302 , para países membros da Unión Europeaou Espazo Económico Europeo ou cos que exista convenio sobre protección por desemprego (Suíza ou Australia).
  • Certificación consular ou da embaixada de España no país de residencia, ou certificación do organismo competente en ese país sobre a situación laboral do seu cónxuxe e/ou fillos ou fillas, para países que non sexan membros da Unión Europea ou Espazo Económico Europeo, ou cos que non exista convenio sobre protección por desemprego.
 • Libro de Familia ou certificación do Rexistro Civil de nacemento ou de familia. No caso das persoas estranxeiras, documento equivalente aos citados anteriormente, con tradución oficial ao español.

En caso de ter fillos ou fillas maiores de anos 26 con discapacidade:

 • Bien mediante resolución o certificado expedido por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) u órgano competente de la comunidad autónoma correspondiente, bien mediante la tarjeta acreditativa del grado de discapacidad..

No suposto de ter menores en acollida:

 • Resolución xudicial ou escrito de formalización de acollemento no que conste o consentimento da Entidade Pública que en cada territorio teña encomendada a protección de menores e a data de efectos do acollemento.

En caso de separación ou divorcio:

 • Sentencia y/o convenio regulador donde figure la cantidad por pensión alimenticia a favor de los hijos o hijas y de la pensión compensatoria.