DOCUMENTACI?N NECESARIA

Se vostede quere solicitar a alta inicial do subsidio por cotización insuficiente deberá achegar a seguinte documentación:

 • O modelo oficial de solicitude cumprimentado correctamente, onde se incorpora a declaración de rendas da persoa solicitante e dos familiares con quen conviva ou que estean ao seu cargo, no seu caso. Así como os datos para a domiciliación bancaria, o compromiso de actividade e a autorización de petición de información á AEAT (Axencia Estatal de Administración Tributaria).
 • No caso de que o Servizo Público de Emprego Estatal requírallo, debe presentar o xustificante de rendas.

En todos os casos, para acreditar a situación legal de desemprego:

 • Certificado de empresa, se non foi enviado previamente ao Servizo Público de Emprego Estatal.

No caso de persoas traballadoras transfronteirizas:

 • Certificados do extracto de puntos da CASS ou Vida laboral.
 • Carta de despedimento.
 • Contrato de traballo.
 • Certificado de la empresaria o empresario que indique el cese involuntario en la actividad laboral en Andorra.

Además de la documentación general (certificado de empresa), tendrá que presentar otra documentación, según su situación:

Se perdeu un traballo a tempo completo e mantén outro a tempo parcial:

 • Xustificante dos ingresos do traballo que mantén.

Se perdeu un traballo a tempo parcial e mantén outro a tempo parcial:

 • Xustificante dos ingresos do traballo que mantén.

Se posteriormente perde o traballo a tempo parcial que mantiña:

 • Certificado de empresa dos últimos 180 días anteriores á perda do primeiro traballo a tempo parcial, no caso de que non se atope na base de datos do Servizo Público de Emprego Estatal.

Se impugnou o despedimento:

 • Acta de conciliación administrativa o judicial, o resolución judicial, o providencia de opción por la indemnización, o auto de extinción de la relación laboral en caso de no readmisión irregular por el que se declare extinguida la relación laboral.

Se cesou na actividade de toureiro ou toureira:

 • Contrato de traballo da última actuación.

Nota: Los toreros o toreras no aportarán la documentación general (certificado de empresa) por carecer de ella.

Se cesou nunha empresa solicitando excedencia voluntaria noutra anterior:

Se o prazo de duración da excedencia voluntaria xa transcorreu cando solicita a prestación por desemprego ou non está previsto un período mínimo de duración da excedencia concedida, deberá achegar escrito da empresa no que conste que non pode reingresar á mesma.

 • Escrito de non reingreso á empresa.

Se é representante de comercio:

 • Certificado de empresa, se non foi enviado previamente ao Servizo Público de Emprego Estatal.

Se non ten o certificado de empresa da última empresa na que traballou:

 • Certificación de ingreso das cotas á Seguridade Social.

Se é socia ou socio coooperativista:

 • En el supuesto de cese por causas económicas, tecnológicas o de fuerza mayor: certificación de la autoridad laboral constatando dichas causas.

En caso de extinción o suspensión de la relación laboral de víctimas de violencia de género:

 • Acreditar la condición de víctima de violencia de género mediante orden de protección o informe del Ministerio Fiscal o, en su caso, certificación de los Servicios Sociales de la Administración competente o del centro de acogida, por resolución judicial.

Se traballou nun país estranxeiro:

 • Si regresa de un país miembro de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo:
  • Formulario Ou1 ou E-301.
  • En el caso de emigrantes de Suiza, certificado de la Agregaduría Laboral de dicho país o formulario U1.
  • No caso de emigrantes de Australia, Formulario de ligazón.
 • Si regresa de un país que no sea miembro de la Unión Europea o el Espacio Económico Europeo, o con el que no exista convenio sobre protección por desempleo:
  • Certificación emitida pola Dependencia de Traballo das Delegacións e Subdelegacións de Goberno, na que conste a data do retorno e o tempo traballado no país estranxeiro.

Nestes últimos dous casos:

 • Se cando regresa a España traballa:
  • Certificado de empresa, se non foi enviado previamente ao Servizo Público de Emprego Estatal.
 • Se cando regresa a España non traballa:
  • Certificado de empresa, se non foi enviado previamente ao Servizo Público de Emprego Estatal.

Se é liberado ou liberada de prisión:

Segundo corresponda:

 • Centro Penal:
  • Certificación de la Dirección del Centro Penitenciario, en la que conste la excarcelación tras prisión preventiva, por cumplimiento de condena o libertad condicional, así como las fechas de ingreso en prisión y de excarcelación.
 • Centro de Deshabituación de Drogodependencia:
  • Certificación do Centro de Deshabituación de Drogodependencia.
  • Resolución Xudicial de suspensión da pena.
  • Resolución Xudicial de remisión da pena.

Para calquera caso:

Se o subsidio por cotización insuficiente solicítao sen responsabilidades familiares:

 • A persoa interesada só deberá xustificar, no seu caso, os ingresos que obtivo no mes anterior á solicitude.

Se o subsidio por cotización insuficiente solicítao con responsabilidades familiares:

Para a xustificación das responsabilidades familiares:

 • Xustificante dos ingresos obtidos no mes anterior á solicitude polo seu cónxuxe e/ou fillos e fillas que fixese constar na solicitude.

Se o seu cónxuxe e/ou fillos e fillas non residen en España e están a traballar:

 • Formulario U0006 o E-302, para países miembros de la Unión Europea o Espacio Económico Europeo o con los que exista convenio sobre protección por desempleo (Suiza o Australia).
 • Certificación consular o de la embajada de España en el país de residencia, o certificación del organismo competente en ese país sobre la situación laboral de su cónyuge y sus hijos e hijas, para países que no sean miembros de la Unión Europea o Espacio Económico Europeo, o con los que no exista convenio sobre protección por desempleo
 • Libro de familia ou documento equivalente en caso de persoas estranxeiras, con tradución oficial ao español, no seu caso.

Se ten fillos ou fillas maiores de anos 26 con discapacidade:

 • Certificado del grado de discapacidad expedido por el IMSERSO o el órgano de la Comunidad Autónoma correspondiente, del Ministerio de Hacienda y Función Pública o de Defensa que reconozca una pensión de jubilación o retiro por incapacidad permanente para el servicio o inutilidad.

Se ten persoas menores acollidas:

 • Resolución judicial o escrito de formalización de acogimiento en el que conste el consentimiento de la Entidad Pública que en cada territorio tenga encomendada la protección de menores y la fecha de efectos del acogimiento.

En caso de separación ou divorcio:

 • Sentenza e/ou convenio regulador onde figure o importe da pensión alimenticia a favor dos fillos e fillas e da pensión compensatoria.