Sede electrónica

Documentación necesaria

Se vostede quere solicitar a alta inicial do subsidio por cotización insuficiente deberá achegar a seguinte documentación:

 • O modelo oficial de solicitude cuberto correctamente, onde se incorpora a declaración de rendas da persoa solicitante e dos familiares con quen conviva ou que estean ao seu cargo, no seu caso. Así como os datos para a domiciliación bancaria, o acordo de actividade e a autorización de pedimento de información á AEAT (Axencia Estatal de Administración Tributaria).
 • No caso de que o Servizo Público de Emprego Estatal requírallo, debe presentar o xustificante de rendas.

En todos os casos, para acreditar a situación legal de desemprego:

 • Certificado de empresa, se non foi enviado previamente ao Servizo Público de Emprego Estatal.

No caso de persoas traballadoras transfronteirizas:

 • Certificados do extracto de puntos da CASS ou Vida laboral.
 • Carta de despedimento.
 • Contrato de traballo.
 • Certificado da empresaria ou empresario que indique o cesamento involuntario na actividade laboral en Andorra.

Ademais da documentación xeral (certificado de empresa), terá que presentar outra documentación, segundo a súa situación:

Se perdeu un traballo a tempo completo e mantén outro a tempo parcial:

 • Xustificante dos ingresos do traballo que mantén.

Se perdeu un traballo a tempo parcial e mantén outro a tempo parcial:

 • Xustificante dos ingresos do traballo que mantén.

Se posteriormente perde o traballo a tempo parcial que mantiña:

 • Certificado de empresa dos últimos 180 días anteriores á perda do primeiro traballo a tempo parcial, no caso de que non se atope na base de datos do Servizo Público de Emprego Estatal.

Se impugnou o despedimento:

 • Acta de conciliación administrativa ou xudicial, ou resolución xudicial, ou providencia de opción pola indemnización, ou auto de extinción da relación laboral en caso de non readmisión irregular polo que se declare extinguida a relación laboral.

Se cesou na actividade de toureiro ou toureira:

 • Contrato de traballo da última actuación.

Nota:Os toureiros ou toureiras non achegarán a documentación xeral (certificado de empresa) por carecer dela.

Se cesou como persoa traballadora empregada de fogar:
Comunicación escrita de la persona empleadora, debiendo constar de modo claro e inequívoco:

 • A vontade da persoa empregadora de dar por finalizada a relación laboral e
 • A causa pola que se extingue a relación laboral.
   

Se cesou nunha empresa solicitando excedencia voluntaria noutra anterior:

Se o prazo de duración da excedencia voluntaria xa transcorreu cando solicita a prestación por desemprego ou non está previsto un período mínimo de duración da excedencia concedida, deberá achegar escrito da empresa no que conste que non pode reingresar á mesma.

 • Escrito de non reingreso á empresa.

Se é representante de comercio:

 • Certificado de empresa, se non foi enviado previamente ao Servizo Público de Emprego Estatal.

Se non ten o certificado de empresa da última empresa na que traballou:

 • Certificación de ingreso das cotas á Seguridade Social.

Se é socia ou socio coooperativista:

 • No suposto de cesamento por causas económicas, tecnolóxicas ou de forza maior: certificación da autoridade laboral constatando ditas causas.

En caso de extinción ou suspensión da relación laboral de vítimas de violencia de xénero ou violencia sexual:

 • Acreditar a condición de vítima de violencia de xénero ou violencia sexual mediante orde de protección ou informe do Ministerio Fiscal ou, no seu caso, certificación dos Servizos Sociais da Administración competente ou do centro de acollida, por resolución xudicial.

Se traballou nun país estranxeiro:

 • Si regresa de un país miembro de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo:
  • Formulario Ou 1 ou E- 301 .
  • No caso de emigrantes de Suíza, certificado da Agregaduría Laboral do este país ou formulario Ou 1 .
  • No caso de emigrantes de Australia, Formulario de ligazón.
 • Se regresa dun país que non sexa membro da Unión Europea ou o Espazo Económico Europeo, ou co que non exista convenio sobre protección por desemprego::

Nestes últimos dous casos:

 • Se cando regresa a España traballa:
  • Certificado de empresa, se non foi enviado previamente ao Servizo Público de Emprego Estatal.
 • Se cando regresa a España non traballa:
  • Certificado de empresa, se non foi enviado previamente ao Servizo Público de Emprego Estatal.

Se é liberado ou liberada de prisión:

Segundo corresponda:

 • Centro Penal:
  • Certificación da Dirección do Centro Penal, na que conste a excarceración tras prisión preventiva, por cumprimento de condena ou liberdade condicional, así como as datas de ingreso en prisión e de excarceración.
 • Centro de Deshabituación de Drogodependencia:
  • Certificación do Centro de Deshabituación de Drogodependencia.
  • Resolución Xudicial de suspensión da pena.
  • Resolución Xudicial de remisión da pena.

Para calquera caso:

Se nos últimos 6 anos realizou traballos a tempo parcial anteriores do último cesamento e non cobrou ningunha prestación por eles:

 • Contratos dos últimos 6 anos dos traballos a tempo parcial.

Se o subsidio por cotización insuficiente solicítao sen responsabilidades familiares:

 • A persoa interesada só deberá xustificar, no seu caso, os ingresos que obtivo no mes anterior á solicitude.

Se o subsidio por cotización insuficiente solicítao con responsabilidades familiares:

Para a xustificación das responsabilidades familiares:

 • Xustificante dos ingresos obtidos no mes anterior á solicitude polo seu cónxuxe e/ou fillos e fillas que fixese constar na solicitude.

Se o seu cónxuxe e/ou fillos e fillas non residen en España e están a traballar:

 • Formulario Ou 0006 ou E- 302 , para países membros da Unión Europea ou Espazo Económico Europeo ou cos que exista convenio sobre protección por desemprego (Suíza ou Australia).
 • Certificación consular ou da embaixada de España no país de residencia, ou certificación do organismo competente nese país sobre a situación laboral do seu cónxuxe e os seus fillos e fillas, para países que non sexan membros da Unión Europea ou Espazo Económico Europeo, ou cos que non exista convenio sobre protección por desemprego.
 • Libro de Familia ou certificación do Rexistro Civil de nacemento ou de familia. No caso das persoas estranxeiras, documento equivalente aos citados anteriormente, con tradución oficial ao español.

Se ten fillos ou fillas maiores de anos 26 con discapacidade:

 • Certificado do grao de discapacidade expedido polo IMSERSO ou o órgano da Comunidade Autónoma correspondente, do Ministerio de Facenda e Función Pública ou de Defensa que recoñeza unha pensión de xubilación ou retiro por incapacidade permanente para o servizo ou inutilidade.

Se ten persoas menores acollidas:

 • Resolución xudicial ou escrito de formalización de acollemento no que conste o consentimento da Entidade Pública que en cada territorio teña encomendada a protección de menores e a data de efectos do acollemento.

En caso de separación ou divorcio:

 • Sentenza e/ou convenio regulador onde figure o importe da pensión alimenticia a favor dos fillos e fillas e da pensión compensatoria.