DESEMPREGADO LONGA DURACIÓN

Se é persoa desempregada de longa duración, previamente deberá acreditar ante o servizo público de emprego autonómico da súa oficina a realización de, polo menos, tres acciones de procura activa de emprego (BAE) e deberá cumprir os seguintes requisitos para ter dereito á renda activa de inserción (RAI):

 • Ter 45 ou máis anos de idade.
 • Extinguir unha prestación contributiva ou subsidio por desemprego, salvo por sanción.
 • Non ter dereito ás prestacións ou subsidios de desemprego ou á renda agraria.
 • Estar inscrito ininterrompidamente na oficina de emprego como demandante de emprego durante 12 ou máis meses. Considérase interrompida a demanda se se traballou un período acumulado de ou 90 máis días nos 365 anteriores á data de solicitude de incorporación ao programa de renda activa de inserción ou se se saíu ao estranxeiro. Non se considerará interrompida a inscrición por traballo inferior a días 90 e cando se acredite que a saída ao estranxeiro foi por unha estancia igual ou inferior a días 15 e produciuse por:
  • Matrimonio.
  • Nacemento de fillo.
  • Falecemento ou enfermidade grave do cónxuxe ou parentes ata o segundo grao de consanguinidade ou afinidade.
  • Cumprimento dun deber inescusable de carácter público e persoal.

Tampouco interromperá a inscrición a saída a países do Espazo Económico Europeo e Suíza, sempre que a estancia sexa inferior a días, 90 para a procura ou realización de traballo, perfeccionamento profesional ou cooperación internacional.

Buscar activamente emprego, sen rexeitar oferta de emprego adecuada nin negarse a participar salvo causa xustificada, en accións de promoción, formación ou reconversión profesionais ou outras para incrementar a ocupabilidad.

Previamente deberá acreditar ante o servizo público de emprego autonómico da súa oficina a realización de, polo menos, tres acciones de procura activa de emprego (BAE). 

Consideraranse actuacións de BAE cada unha das seguintes:

  1. Traballo por conta propia ou allea.
  2. Inscrición en, polo menos, unha axencia de colocación.
  3. Envío ou presentación de curriculos en, polo menos, tres empresas distintas.
  4. Realización de, polo menos, unha entrevista de traballo.
  5. Inscrición como solicitante de emprego en, polo menos, dous portais de emprego públicos ou privados.
  6. Presentación, polo menos, a unha oferta de traballo xestionada polos Servizos Públicos de Emprego.
  7. Calquera acción formativa ou de información dirixida ao autoemprego e emprendimiento, ofertada polos Servizos Públicos de Emprego.

Constituirá acreditación suficiente do cumprimento desta obrigación o certificado expedido por unha axencia de colocación que inclúa, ademais da inscrición do solicitante na mesma, a realización polo solicitante de dous das actuacións entre a terceira e sexta anteriores.