RENDA AGRARIA PARA PERSOAS TRABALLADORAS EN E. ANDALUCÍA EXTREMADURA

A renda agraria é unha prestación por desemprego dirixida a persoas traballadoras eventuais incluídas no Sistema Especial para Traballadores por Conta Allea Agrarios da Seguridade Social (SEASS) residentes nas comunidades autónomas de e Andalucía Extremadura .

Requisitos

 • Pertencer ao colectivo de traballador eventual agrario por conta allea. Ademais,  estar empadroado ou empadroada e con residencia nalgunha localidade de Andalucía Extremadura ou un mínimo de anos.. 10
 • Non beneficiarse do subsidio por desemprego agrario nalgún dos 3 anos anteriores á solicitude.
 • Estar rexistrada ou rexistrado no censo do SEASS ininterrompidamente nos 12 meses anteriores á solicitude, e as persoas maiores de anos, 45 entre 5 e 20 anos. Así mesmo, estar ao corrente do pago da cota fixa.
 • Cotizar no SEASS nos 12 meses naturais inmediatamente anteriores á situación de desemprego un mínimo de xornadas 35 reais.
 • Non ter rendas de calquera tipo que en cálculo anual superen a contía do salario mínimo interprofesional, sen contar as pagas extraordinarias, e non superar o límite familiar de rendas establecido. Para o cálculo das rendas terase en conta o seu rendemento íntegro ou bruto. O rendemento que proceda de actividades empresariais, profesionais, agrícolas, gandeiras ou artísticas, será o que resulte da diferenza entre os ingresos e os gastos que se necesiten para obter os este ingresos. As ganancias patrimoniais son o resultado da diferenza entre as ganancias e as perdas patrimoniais.
 • Inscribirse como demandante de emprego, manter dita inscrición durante todo o período de percepción e subscribir o compromiso de actividade.

Ás solicitudes presentadas entre o 17 de marzo e o 31 de decembro de seralles 2022 de aplicación, nos mesmos termos habituais en que se aplicou en ocasións anteriores, a redución a de 20 o número de xornadas mínimo esixido para acceder ao subsidio e á renda agraria.

Obrigas, infraccións e sancións.

Duración e contía

A contía fixarase segundo o número de xornadas reais traballadas que se xustifiquen e o indicador público da renda de efectos múltiples(IPREM) mensual vixente en cada momento, segundo a seguinte escala:

Contía e pago da renda segundo número de xornadas
Número de xornadas reais   Porcentaxe sobre o IPREM
De a. 35 64 80 %
De a. 65 94 85 %
De a. 95 124 91 %
De a. 125 154 96 %
De a. 155 179 101 %
Desde 180 107 %

O número máximo de días que se percibirán ao mes calcúlase restando ao 30 número de días traballados ou percibidos de prestación por incapacidade temporal, maternidade ou paternidade.

A duración da renda dependerá da idade da persoa solicitante e das responsabilidades familiaresque teña na data da solicitude, así como do número de xornadas reais traballadas nos 12 meses anteriores á situación de desemprego, segundo a seguinte escala:

Duración da renda segundo idade e cargas familiares
Idade Sen responsabilidades familiares Con responsabilidades familiares
De 16 24 a anos 3 , 4 días de renda/día traballado, cun máx. de días 180 de dereito 180 días
De 25 51 a anos 180 días 180 días
De ou 52 máis anos 300 días 300 días

Comezará a percibir a renda ao día seguinte en que se cumpran tres meses desde a súa data de solicitude, salvo que no este prazo consiga traballo ou participe en accións de inserción laboral nese caso, o pago comeza o día seguinte ao que finalice a primeira colocación ou inicie a primeira acción de inserción laboral.

O pago da renda realizarase, salvo excepcións, mediante o abono na conta da entidade financeira que vostede indique, sempre que sexa titular da mesma.

As xornadas realizadas como persoas traballadoras fixas descontinuas teranse en conta para todos os efectos, e non só para o acceso ao dereito. Por tanto, tamén se tomarán en consideración para efectos da duración e contía das prestacións (disp. transit. 2 ª, RD 5 / 1997 e arts. 4 e 5 , RD 426 / 2003 ).

Documentación necesaria

 • Modelo oficial de solicitude de renda agraria,debidamente cuberto.
 • Identificación da persoa solicitante e os seus familiares, ata 2 º grao de consanguinidade ou afinidade, que aparezan na solicitude, mediante a seguinte documentación orixinal e en vigor (soamente será necesario mostrala para a comprobación dos este datos):
  • Españois e españolas: Documento Nacional de Identidade (DNI) ou pasaporte.
  • Estranxeiras e estranxeiros residentes en España:
    • Nacionais da Unión Europea: Certificado de rexistro de cidadán/a de a Unión Europea no que consta o NIE, xunto co pasaporte ou documento identificativo no seu país de orixe. 
    • No nacionales de la Unión Europea:Tarjeta de Identidad de Extranjero/a (TIE) y el pasaporte.
 • Calquera documento bancario no que figure o número de conta da que vostede sexa titular.
 • Libro de Familia ou certificación do Rexistro Civil de nacemento ou de familia. No caso das persoas estranxeiras, documento equivalente aos citados anteriormente, con tradución oficial ao español..
 • Resolución xudicial ou escrito de formalización de acollemento no que conste o consentimento da entidade pública que en cada territorio teña encomendada a protección de menores e a data de efectos do acollemento.
 • Sentenza e/ou convenio regulador, en caso de separación ou divorcio.
 • Outros documentos:
  • Xustificante , no seu caso, dos ingresos obtidos nos doce meses anteriores á solicitude, polo solicitante, e os membros da unidade familiar que consten nos apartados 3 . 2 , 3 . 3 e 3 . 4 da solicitude, distintos aos obtidos por traballos en tarefas agrícolas como traballador ou traballadora por conta allea de carácter eventual.
  • No seu caso, certificado de os períodos nos que estivese incluído ou incluída no Padrón Municipal de Habitantes, emitido polos concellos de Andalucía Extremadura ou .
  • Certificado de empresa asinado e selaxe polas distintas empresas nas que traballase.
  • Certificación emitida polas Delegacións ou Subdelegacións do Goberno, na que consten as xornadas traballadas en faenas agrícolas temporais no estranxeiro.

Cando, onde e como o tramito

 • Antes ou no mesmo momento de facer a súa solicitude debe inscribirse como demandante de emprego.
 • Se solicita por primeira vez a renda agraria, poderá presentar a solicitude a partir da situación de desemprego. Se percibiu a renda con anterioridade, poderaa presentar a partir de que pasasen, polo menos, 12 meses desde que comezou a renda anterior.

A solicitude deberá presentarse a través de:

 • A Sede Electrónica do SEPE.
 • Na oficina de prestacións (pedindo cita previa naSede Electrónicado SEPE ou por teléfono ).
 • En calquera oficina de rexistro público.
 • Por correo administrativo.

O Servizo Público de Emprego Estatal debe resolver a solicitude da renda nos 15 días seguintes á data en que esta se presentou e debe notificar a resolución á persoa solicitante no prazo de días 10 a partir da data en que se ditou.

Pode obter máis información no teléfonode atención á cidadanía.