A QUEN VAI DIRIXIDA GARANTÍA XUVENIL?

Garantía Xuvenil está dirixida a mozas en procura de emprego que non se atopen en situación de estudar ou formarse, nin traballando por conta propia ou allea, e queiran lograr a súa inserción plena no mercado laboral.

Os mozos poderán solicitar a súa inscrición sempre que cumpran os seguintes requisitos:

  • Tener nacionalidad española o, ser ciudadanos de la Unión o de los Estados parte del Acuerdo Económico Europeo o Suiza o ser extranjero titular de una autorización para residir en territorio español  que habilite para trabajar.
  • Estar empadroado en calquera localidade do territorio español.
  • Tener más de 16 años o menos de 30 años en el momento de solicitar la inscripción
  • No haber trabajado en el día natural anterior a la fecha de presentación de la solicitud.
  • No haber recibido acciones educativas en el día natural anterior a la fecha de presentación de la solicitud.
  • No haber recibido acciones formativas en el día natural anterior a la fecha de presentación de la solicitud.
  • Presentar unha declaración  expresa de ter interese en participar no Sistema Nacional de Garantía Xuvenil, adquirindo un compromiso de participación activa nas actuacións que se desenvolvan no marco da Garantía Xuvenil. No caso dos demandantes de emprego, bastará coa súa inscrición nos servizos públicos de emprego.

A través dos seguintes vínculos poderás xestionar por completo se o desexas a túa solicitude de inscrición:

Inscríbeche xa ao Sistema de
Garantía Xuvenil

Comeza a gozar de todas as súas vantaxes

Acceso a
Empresas

Xestión e consultas para empresas e entidades

Validación de
documentos

Verifica a validez e integridade dun documento emitido polo SEPE