Sede electrónica

Emprego con apoio no mercado ordinario de traballo

Enténdese por emprego con apoio o conxunto de accións de orientación e acompañamento individualizado no posto de traballo, prestadas por preparadores laborais especializados, que teñen por obxecto facilitar a adaptación social e laboral de traballadores con discapacidade con especiais dificultades de inserción laboral, en empresas do mercado ordinario de traballo e en condicións similares ao resto dos traballadores que desempeñan postos equivalentes.

Os destinatarios finais do programa de emprego con apoio serán traballadores con discapacidade inscritos nos Servizos Públicos de Emprego como demandantes de emprego non ocupados, así como traballadores con discapacidade contratados por Centros Especiais de Emprego, sempre que, en ambos os casos, atópense nalgún dos supostos que se describen a continuación:

  • Persoas con parálise cerebral, persoas con enfermidade mental ou persoas con discapacidade intelectual cun grao de minusvalía recoñecido igual ou superior ao 33%.
  • Persoas con discapacidade física ou sensorial cun grao de minusvalía recoñecido igual ou superior ao 65%.

Os traballadores deberán ser contratados por unha empresa do mercado ordinario de traballo mediante un contrato indefinido ou de duración determinada, como mínimo de meses.. 6

Ditas empresas terán dereito aos beneficios establecidos na normativa vixente sobre contratación de traballadores con discapacidade.

No caso de que o traballador con discapacidade contratado procedese do persoal dun Centro Especial de Emprego, pasará á situación de excedencia voluntaria no devandito Centro.

 

 

Poderán promover proxectos de emprego con apoio e ser beneficiarios das correspondentes subvencións, as seguintes entidades:

  • As asociacións, fundacións e outras entidades sen ánimo de lucro que subscriban o correspondente convenio de colaboración coa empresa que vai contratar aos traballadores con discapacidade aos que se lles vai a prestar o emprego con apoio.
  • Os Centros Especiais de Emprego, que subscriban un convenio de colaboración coa empresa que vai contratar a traballadores con discapacidade procedentes do persoal do mesmo centro ou doutros centros especiais de emprego.
  • As empresas do mercado ordinario de traballo, incluídos os traballadores autónomos, que contraten aos traballadores con discapacidade beneficiarios das devanditas accións sempre que conten no seu persoal con preparadores laborais especializados.

As accións de emprego con apoio, terán unha duración entre 6 meses e 1 ano, prorrogable ata outro ano máis.

No entanto, no caso de persoas con parálise cerebral, persoas con enfermidade mental ou persoas con discapacidade intelectual cun grao de minusvalía recoñecida igual ou superior ao 33%, o prazo máximo de anos 2 poderá ampliarse ata 6 meses máis.

As accións de emprego con apoio serán levadas a cabo por preparadores laborais, os cales deberán estar en posesión dunha titulación mínima de formación profesional de grao medio ou equivalente e acreditar unha experiencia previa de polo menos un ano en actividades de integración laboral de persoas con discapacidade que lles capacite para a realización das funcións propias do seu posto.

Para determinar o tempo de atención que o preparador laboral debe dedicar a cada traballador con discapacidade, basearase no establecido no artigo 7.2 e na Disposición adicional primeira do Real Decreto 870/2007, de de 2 xullo.

As subvencións establecidas destinaranse a financiar custos laborais e de Seguridade social que se xeren durante o período de desenvolvemento do proxecto de emprego con apoio, derivados da contratación dos preparadores laborais. Dita contratación poderase realizar tanto durante o desenvolvemento do proxecto como con anterioridade ao comezo do mesmo.

A contía das devanditas subvencións será de:

  • 6.600 euros anuales por cada trabajador con parálisis cerebral, con enfermedad mental o con discapacidad intelectual, con un grado de minusvalía reconocido igual o superior al 65%.
  • 4.000 euros anuales por cada trabajador con parálisis cerebral, con enfermedad mental o con discapacidad intelectual, con un grado de minusvalía reconocido igual o superior al 33% e inferior al 65%.
  • 2.500 euros anuais por cada traballador con discapacidade física ou sensorial cun grao de minusvalía recoñecido igual ou superior ao 65% e no caso de persoas xordas e con discapacidade auditiva cun grao de minusvalía recoñecido igual ou superior ao 33%.

Estas subvencións reduciranse proporcionalmente en función da duración do contrato de cada traballador con discapacidade así como en función da súa xornada no caso de que o contrato sexa a tempo parcial e concederanse por períodos máximos dun ano, prorrogables nos termos establecidos no artigo 5.2 do citado Real Decreto.

En calquera caso, a concesión das subvencións estará condicionada á existencia de dispoñibilidades orzamentarias para o devandito fin, segundo o consignado anualmente nos Orzamentos do Servizo Público de Emprego Estatal.

 

 

As solicitudes de subvención tramitaranse en réxime de concorrencia competitiva e deberán axustarse aos prazos e procedementos que se establezan nas súas respectivas convocatorias que aproben os Directores Provinciais do SPEE de Ceuta, Melilla e País Vasco, que se publicarán nos Boletíns Oficiais de cada provincia.

No resto das Comunidades Autónomas, ao ter asumido o traspaso destas competencias, estarase ao que se dispoña nas convocatorias e para ese efecto publíquense nos Boletíns Oficiais das devanditas comunidades.