PLAN DE CHOQUE POLO EMPREGO NOVO 2019-2021

Na actualidade existen unha serie de problemas importantes e comúns que afectan o colectivo de persoas novas, que requiren da posta en marcha de medidas deseñadas baixo un punto de vista holístico e integral, concretas pero combinables, a través dun Acordo de Estado que, sen supor un aumento do gasto, permitan conseguir unha mellora da integración laboral como mellor vía de solución global.

Desde o Ministerio de Traballo, Migracións e Seguridade Social asumiuse o compromiso acometer de maneira ordenada e precisa as accións e medidas necesarias que contribúan ao desenvolvemento dun novo modelo produtivo con estratexias a longo prazo que impulsen medidas de apoio estratéxico á innovación aplicada a sectores ou ramas concretas.

Co Plan de Choque polo Emprego Novo perséguese:

 • Buscar a mellora da competitividade e o valor engadido da estrutura produtiva española co obxectivo de alcanzar niveis de crecemento económico que permitan xerar unha oferta substancial de emprego, estable ou flexible, sobre a base do desenvolvemento de sectores de futuro e con alto valor engadido.
 • Fortalecer o compromiso coa formación integral e coa cualificación das persoas novas, que impulse a súa promoción individual, colectiva e profesional, que se apoie no sistema educativo e na contorna laboral como elementos fundamentais para a súa integración social, dotando de competencias profesionais a aqueles mozos con escasa cualificación, ocupándose dos mozos da contorna rural e potenciada e reforzando o papel dos Servizos Públicos de Emprego como porta de entrada ao mercado de traballo e á vida activa.
 • Desenvolver iniciativas de retorno á escola, de apoio á formación en competencias estratéxicas, á formación profesional dual, ao emprego con dereitos, ao emprendimiento dos mozos, ao fomento da participación sindical das persoas novas e do asociacionismo empresarial.

Os obxectivos deste Plan de Emprego dirixido aos mozos son:

 1. Establecer un marco laboral de calidade no emprego e a dignidade no traballo.
 2. Facer protagonistas ás persoas novas do seu proceso de inserción laboral e cualificación.
 3. Incrementar la cualificación e inserción laboral dotando a los jóvenes de más competencias profesionales.
 4. Fomentar un novo modelo económico baseado na produtividade e o valor engadido.
 5. Dotar aos Servizos Públicos de Emprego dos medios e recursos para prestar unha atención adecuada e individualizada.
 6. Desenvolver unha formación específica en igualdade de oportunidades entre mulleres e homes para eliminar rumbos de xénero, combater a segregación horizontal e a brecha salarial de xénero.
 7. Combater o efecto desánimo das persoas novas que non buscan emprego porque cren que non o van a atopar.
 8. Se prestará especial atención a colectivos especialmente vulnerables (migrantes, parados de larga duración, abandono escolar, personas con discapacidad, etc.).

O Plan engloba cincuenta medidas, divididas en seis eixos, deseñadas baixo unha perspectiva integral e sistémica, que permiten a súa combinación e axuste a cada perfil e ás necesidades existentes en canto a inserción.

A través dos eixos defínense, en liña cos obxectivos establecidos, os ámbitos de actuación considerados prioritarios no próximos tres anos: recuperar a calidade do emprego, loitar contra a brecha de xénero no emprego e reducir o desemprego xuvenil.