REINCORPORA-T: PLAN TRIENAL PARA PREVIR E REDUCIR O PARO DE LONGA DURACIÓN

Plan trienal para previr e reducir o Paro de Longa Duración 2019-2021

Entre os grandes retos aos que debe facer fronte nosa sociedade, e en particular os servizos públicos de emprego -o SEPE e os SPE dos CC.AA.-, está o impulsar medidas que freen, por unha banda, e reduzan, por outro, as elevadas taxas de paro con marcadas características territoriais, de xénero e idade, favorecendo un axuste da desigualdade social, fortemente incrementada durante os anos de crises, pero que non conseguiu reducirse de forma suficiente neste período de recuperación económica.

Desde o Ministerio de Traballo, Migracións e Seguridade Social asumiuse o compromiso de acometer de maneira ordenada e precisa as accións e medidas necesarias que contribúan ao desenvolvemento dun novo modelo produtivo máis inclusivo con estratexias a longo prazo que impulsen medidas de apoio estratéxico.

Co Plan REINCORPORA-T perséguese:

  • Realizar una apuesta por el crecimiento inteligente, sostenible e integrador recogido en la "Estrategia Europa 2020", considerando y reconociendo, a través de las políticas activas de empleo, el potencial laboral de la población activa que queda relegada a situaciones de paro de larga duración o de precariedad laboral.
  • Establecer mecanismos eficientes para a reincorporación ao mercado de traballo das persoas en situación de paro de longa duración que, por diferentes circunstancias, como reestruturacións empresariais, cambios no propio mercado de traballo ou como consecuencia da incorporación de novas tecnoloxías e innovacións aos procesos produtivos, atópanse con fortes barreiras de acceso a un novo emprego.
  • Integrar no mercado de traballo ás persoas excluídas e especialmente vulnerables, como parte da loita contra a exclusión social e o empobrecimiento dos fogares.
  • Mellorar os diagnósticos de empregabilidade, de identificación e caracterización de situacións de vulnerabilidade ante o emprego, para ofrecer o apoio adecuado en recursos e necesidades de atención a cada persoa parada partícipe do PLAN, así como facilitar en determinados casos a decisión persoal de continuar no mercado de traballo ou abandonalo definitivamente por xubilación.

O Plan REINCORPORA-T vertébrase en dúas dimensións transversais:

  • A promoción de actuacións específicas para a incorporación ao mercado de traballo das persoas Paradas de Longa Duración
  • A promoción do carácter preventivo das actuacións dos Servizos Públicos de Emprego, interlocutores sociais e outras entidades sociais, para identificar factores de risco e vulnerabilidade ante o emprego nas persoas paradas

Os obxectivos deste Plan REINCORPORA-T dirixido a persoas paradas de longa duración son:

  • Reducir la Tasa de Paro de Larga Duración (TPLD) sobre Población Activa en 2,5 puntos porcentuales (p.p.), pasando del 6,8% del cuarto trimestre de 2018 al 4,3% en el Cuarto Trimestre de 2021.
  • Reducir á metade a actual brecha de xénero entre homes e mulleres en PLD.
  • Diminuír en p.p. 12 a actual diferenza entre os PLD de meses 24 en diante en demanda de emprego e os PLD de 12 23 a meses en demanda de emprego.
  • Diminuír a actual diferenza de PLD entre grupos de idade.

O Plan para previr e reducir o Paro de Longa Duración engloba 63 medidas, divididas en eixos, 6 deseñadas baixo unha perspectiva integral e sistémica, que permiten a súa combinación e axuste a cada perfil e ás necesidades existentes en canto a inserción.

A través dos eixos defínense, en liña cos obxectivos establecidos, os ámbitos de actuación considerados prioritarios nos próximos 3 anos: reducir o paro de longa duración, loitar contra a brecha de xénero no emprego e recuperar a calidade do emprego.

Recóllense medidas de apoio ás empresas socialmente responsables coa inserción de Parados de Longa Duración e outros colectivos vulnerables.

Ademais das medidas de activación para o emprego auméntase a protección económica fronte ao paro de longa duración coa recuperación e mellora do subsidio para maiores de anos.. 52

O Plan trienal para previr e reducir o Paro de Longa Duración 2019-2021 elaborouse en colaboración con outros Ministerios, a Alta Comisionada para o Reto Demográfico, a Federación Española de Municipios e Provincias, as Comunidades Autónomas e consultouse ás organizacións sindicais e empresariais máis representativas.