Sede electrónica

Traducción automática

El presente sitio Web está traducido a varias lenguas españolas oficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Constitución Española de 1978 y sus Estatutos de Autonomía.

Las lenguas son el catalán, el euskera, gallego, valenciano, inglés y francés. Se advierte que, con carácter general, puede existir un desfase entre la versión en castellano y en las otras lenguas, derivado del proceso de traducción a las mismas.

Medidas aplicables aos beneficiarios das prestacións por desemprego aprobadas pola Lei de reforma do mercado laboral

A Lei 3/2012, de de 6 xullo, de medidas urxentes para a reforma do mercado laboral apunta algunhas novidades aplicables aos beneficiarios de prestacións por desemprego.

Así mesmo ,o Real Decreto-lei 1/2013, de de 25 xaneiro, polo que se prórroga o programa de recualificación profesional das persoas que esgoten a súa protección por desemprego e adóptanse outras medidas urxentes para o emprego e a protección social das persoas desempregadas, amplía o prazo para a reposición do dereito á prestación por desemprego.

Programa de substitución de traballadores en formación por traballadores beneficiarios de prestacións por desemprego

A partir do 12 de febreiro dos 2012 traballadores desempregados beneficiarios dunha prestación contributiva ou subsidio por desemprego poden ser contratados por calquera empresa para substituír a traballadores mentres participen en accións de formación.

O beneficiario de prestacións estará obrigado a participar neste programa de substitución, a condición de que o traballo a desempeñar considérese unha colocación adecuada, de acordo á normativa.

Para a firma do contrato é necesario que o beneficiario dispoña do certificado que facilita o Servizo Público de Emprego Estatal, onde se indica o importe pendente de percibir da prestación. Este certificado pódese solicitar a través de Internet ,do servizo de atención telefónica (901 119 999) ou na oficina de prestacións.

Contrato indefinido para emprendedores

Os beneficiarios de prestación contributiva poden acollerse a esta nova modalidade de contrato , denominado de apoio a emprendedores (tempo indefinido e a xornada completa), sempre que percibisen polo menos tres meses desta prestación no momento da contratación. Ademais, se o desexan, poderán compatibilizar cada mes, xunto co salario, a percepción do 25% da prestación contributiva que estivesen a percibir e que tivesen pendente de consumir no momento da contratación.

Para asinar o contrato, o beneficiario de prestacións deberá achegar á empresa o certificado do importe pendente de percibir da súa prestación contributiva. Este certificado pódese solicitar a través de Internet , do servizo de atención telefónica (901 119 999) ou na oficina de prestacións.

Se a persoa traballadora desexa optar pola compatibilidade da prestación co traballo debe ter en conta:

  • Solicitala mediante o impreso denominado: Solicitude simplificada de prestacións por desemprego
  • O dereito á compatibilidade da prestación fornecerá efecto desde a data de inicio da relación laboral, sempre que se solicite no prazo de días 15 a contar desde a mesma. Transcorrido devandito prazo o traballador non poderá acollerse a esta compatibilidade.
  • La compatibilidad se mantendrá exclusivamente durante la vigencia del contrato con el límite máximo de la duración de la prestación pendiente de percibir.
  • No caso de cesamento no traballo que supoña situación legal de desemprego, o beneficiario poderá optar por solicitar unha nova prestación ou ben por renovar a prestación pendente de percibir. Neste suposto, considerarase, como período consumido unicamente o 25% do tempo en que se compatibilizou a prestación co traballo.

No caso de que a persoa traballadora non desexe compatibilizar, a prestación permanecerá suspendida, aplicándose o mesmo tratamento das colocacións por conta allea a tempo completo, regulado na normativa vixente.

Tanto se solicita a compatibilidade coma se non, cando cause baixa no contrato sen esgotar a súa prestación, poderá solicitar a continuación da prestación se non xerou un dereito co novo contrato. Se o xerou poderá exercer o dereito de opción, sempre que se atope en situación legal de desemprego e reúna o resto dos requisitos esixidos.

Para tramitar a continuación ou a nova prestación o interesado pode utilizar o servizo de recoñecemento en liña da prestación .

Reposición do dereito á prestación por desemprego

Se mantiene el derecho de reposición de la prestación en los casos en que una empresa previamente haya suspendido el contrato o reducido la jornada de trabajo (por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción) y posteriormente proceda a la extinción de la relación laboral debido a despido colectivo.

Este derecho consiste en reponer al trabajador el mismo número de días de prestación por desempleo consumidos durante la suspensión del contrato o reducción de la jornada de trabajo, con el límite máximo de 180 días.