MEDIDAS PARA FAVORECER A CONTRATACION ESTABLE

Novidades que establece o Real Decreto-Lei 16/2013 , de medidas para favorecer a contratación estable e mellorar a empregabilidade dos traballadores.

I) Contratos de traballo en prácticas polas empresas de traballo temporal (art. 4 Real Decreto-Lei 16/2013)

No suposto de traballadores contratados en prácticas e postos a disposición de empresas usuarias, estas terán dereito, nos mesmos termos, a idénticas bonificacións que as que se recollen no artigo 7 da Lei 3/2012, 500 euros/ano durante 3 anos ou 700 euros/ano no caso de mulleres, cando sen solución de continuidade, concierten cos devanditos traballadores un contrato de traballo por tempo indefinido.

II) Modificación do Real 1529/2012, de de 8 Novembro polo que se desenvolve o contrato para a formación e a aprendizaxe e establécense as bases da formación profesional dual con ampliación do prazo que permite efectuar contratos para a formación e a aprendizaxe non vinculados a certificados de profesionalidade ou títulos de formación (disposición final segunda e disposición final sexta)

Nos contratos para a formación e a aprendizaxe que se subscriban ata 31 o de decembro de , 2014nos supostos en que non exista título de formación profesional ou certificado de profesionalidade relacionados co traballo efectivo a realizar ou centros formativos dispoñibles para a súa impartición, a actividade formativa inherente a estes contratos estará constituída polos contidos mínimos orientativos establecidos no ficheiro de especialidades formativas, accesible para a súa consulta na páxina web do Servizo Público de Emprego Estatal e nas páxinas web dos Servizos Públicos de Emprego correspondentes das Comunidades Autónomas, para as ocupacións ou especialidades relativas á actividade laboral contemplada no contrato; na súa falta, estará constituída polos contidos formativos determinados polas empresas ou comunicados por estas ao Servizo Público de Emprego Estatal e aos Servizos Públicos de Emprego correspondentes das Comunidades Autónomas, para os efectos da súa validación no marco do Sistema Nacional de Emprego.

III) Contrato de traballo por tempo indefinido para emprendedores a tempo parcial (art. 2 Real Decreto-Lei 16/2013)

O contrato de traballo por tempo indefinido de apoio aos emprendedores poderá formalizarse a partir da entrada en vigor do Real Decreto-Lei 16/2013, tanto a tempo completo como parcial; o contratos formalizado con anterioridade á entrada en vigor do real decreto-lei citado poderán reducir a súa xornada pasando esta a tempo parcial e manter a bonificación correspondente.

IV) Contratos a tempo parcial (art. 1 do Real Decreto-Lei 16/2013)

A partir da entrada en vigor do Real Decreto-Lei 16/2013, de de 20 decembro, os traballadores contratados a tempo parcial non poderán realizar horas extraordinarias, salvo nos supostos aos que se refire o artigo 35.3 do Estatuto dos Traballadores.