Sede electrónica

Traducción automática

El presente sitio Web está traducido a varias lenguas españolas oficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Constitución Española de 1978 y sus Estatutos de Autonomía.

Las lenguas son el catalán, el euskera, gallego, valenciano, inglés y francés. Se advierte que, con carácter general, puede existir un desfase entre la versión en castellano y en las otras lenguas, derivado del proceso de traducción a las mismas.

Resumo de medidas introducidas polo RD 4/2013 (actual Lei 11/2013 de de 26 xullo) en materia de prestacións por desemprego

O Real-Decreto lei  4/2013 , de de 22 febreiro, de medidas de apoio ao emprendedor e de estímulo do crecemento e da creación de emprego, establece as seguintes medidas en materia de protección por desemprego:

I) Compatibilidade voluntaria da prestación contributiva por desemprego co traballo por conta propia (artigo 2 do Real Decreto-lei 4/2013).

Se un beneficiario de prestación contributiva inicia unha actividade por conta propia a partir do 24 de febreiro de inclusive, 2013 poderá compatibilizar voluntariamente dita actividade coa protección por desemprego sempre que reúna os seguintes requisitos:

  • Inicie unha actividade por conta propia causando alta como traballador por conta propia no Réxime Especial da Seguridade Social dos Traballadores por Conta Propia ou Autónomos ou no Réxime Especial dos Traballadores do Mar.
  • Sexa menor de anos 30 na data de inicio da actividade por conta propia.
  • Non teña ningún traballador por conta allea ao seu cargo durante a duración da compatibilidade.

 Deberá solicitar no Servizo Público de Emprego Estatal a compatibilidade no modelo de solicitude de prestación contributiva ou de solicitude simplificada,  no prazo improrrogable dos 15 días hábiles seguintes á data de inicio da actividade por conta propia, sen que exista a posibilidade de acollerse á compatibilidade unha vez transcorrido devandito prazo.

Se o traballador cumpre os requisitos esixidos recoñeceráselle a compatibilidade, non séndolle esixible a partir da data da mesma o cumprimento das obrigacións como demandante de emprego nin as derivadas do cumprimento do compromiso de actividade.

A compatibilidade da prestación por desemprego coa actividade por conta propia poderá ter unha duración máxima de días 270 desde o inicio daquela, salvo que o traballador tivese menos tempo pendente de percibir da prestación por desemprego, nese caso, a compatibilidade finalizará cando se esgote esta.

II) Suspensión, continuación e extinción das prestacións por desemprego por realización de traballo por conta allea(artigo 5.1 e 5.3 do Real Decreto-lei 4/2013)

Os traballadores menores de trinta anos que inicien un traballo por conta propia causando alta por primeira vez no Réxime Especial da Seguridade Social dos Traballadores por Conta Propia ou Autónomos ou no Réxime Especial dos Traballadores do Mar, suspenderán o dereito ás prestacións ou subsidios, se o traballo é de duración inferior a sesenta meses, polo que, cando cesen no mesmo, poderán renovar a percepción do dereito suspendido sempre que reúnan todos os requisitos esixidos para iso.

Se o traballo por conta propia é de duración igual ou superior a sesenta meses, producirase a extinción do dereito á prestación ou subsidio por desemprego.

III) Pago único da prestación por desemprego (artigo 4.1 do Real Decreto-lei 4/2013)

A partir do día 24 de febreiro de inclusive, 2013 o abono dunha soa vez polo importe que corresponde ao investimento necesario para desenvolver a actividade, co límite máximo do 100%, aplicarase aos beneficiarios de prestación contributiva que sexan na data da solicitude:

  • Homes menores de anos 30 de idade.
  • Mulleres menores de anos.. 35

A partir do día 24 de febreiro de inclusive, 2013 os beneficiarios da prestación por desemprego de nivel contributivo poderán obter ata 100o % do importe pendente de percibir para destinalo a realizar unha achega ao capital social dunha entidade mercantil, sempre que sexan menores de trinta anos na data da solicitude do pago único e destinen o importe percibido en concepto de pago único ao capital social dunha entidade mercantil que, ou ben sexa de nova constitución, ou ben se constituíu dentro dos doce meses inmediatamente anteriores á data en que dita achega efectúese. Neste último caso, ademais requírese non manter un vínculo contractual previo coa devandita sociedade mercantil.

  • Deberán traballar na devandita entidade mercantil, ben desenvolvendo unha actividade profesional, ou ben mediante unha relación laboral de carácter indefinido. No caso de traballo por conta allea, o mesmo ha de manterse por un mínimo de meses.. 18
  • Deberán causar alta en calquera dos Réximes da Seguridade Social.

Non poderá obter esta modalidade de pago quen figurase nalgún momento anterior como traballador autónomo economicamente dependente e subscribise un contrato con algún cliente.

Os beneficiarios da prestación por desemprego de nivel contributivo menores de trinta anos na data da solicitude do pago único, poderán destinar o seu importe aos gastos de constitución e posta en funcionamento dunha entidade, así como ao pago das taxas e o prezo de servizos específicos de asesoramento, formación e información relacionados coa actividade a emprender.