QUE SON OS CENTROS DE REFERENCIA NACIONAL?

Cursos 2020 en CRN para Formadores y Desempleados

A Lei Orgánica 5/2002, de de 19 xuño , das Cualificacións e da Formación Profesional, estableceu que “a innovación e experimentación en materia de formación profesional desenvolverase a través dunha Rede de Centros de Referencia Nacional, con implantación en todas as comunidades autónomas, especializados nos distintos sectores produtivos.” O Real Decreto 229/2008, de de 15 febreiro , polo que se regulan os Centros de Referencia Nacional no ámbito da formación profesional desenvolve o establecido na citada Lei, establecendo, entre outros aspectos, os fins, funcións, funcionamento, financiamento dos devanditos centros, etc., así como a creación, cualificación e titularidade da Rede de Centros de Referencia Nacional no ámbito da formación profesional.

Trátase de centros de innovación e experimentación que actúan como unha institución ao servizo dos sistemas de formación profesional para facilitar a súa competitividade e calidade, e dar resposta aos cambios na demanda de cualificación dos sectores produtivos. Distínguense por programar e executar actuacións de carácter innovador, experimental e formativo en materia de formación para o emprego, no ámbito do sector produtivo que teñan asignado, de modo que sirvan de referente ao conxunto do Sistema Nacional de Cualificacións e Formación Profesional para o desenvolvemento da formación profesional.

Funcións

Entre as súas funcións figura a análise de novas tendencias formativas, a súa experimentación e posta en práctica e a promoción de redes tanto con organizacións empresariais e sindicais como con universidades e centros tecnolóxicos coa finalidade de ser punteiros cada un nun sector produtivo relacionado coas familias e áreas profesionais do Catálogo Nacional de Cualificacións Profesionais. Para cumprir este obxectivo, adoptarán as medidas, proxectos e programas precisos para atender as necesidades dos sectores emerxentes e innovadores e conseguir así unha formación profesional máis competitiva, que responda os cambios produtivos que demanda o mercado de traballo.

Colectivos

Os Centros de Referencia Nacional poderán incluír accións formativas dirixidas a estudantes, traballadores ocupados e desempregados, así como a empresarios, formadores e profesores, relacionadas coa innovación e a experimentación en formación profesional, vinculadas ao Catálogo Nacional de Cualificacións Profesionais.

Bolsas e axudas a desempregados

Os cursos de ámbito nacional van dirixidos prioritariamente a traballadores desempregados que exerzan ou vaian exercer as súas actividades profesionais axustadas ás necesidades que demanda o mercado de traballo, os cales poden recibir axudas e bolsas segundo o disposto na Orde TAS/718/2008, de de 7 marzo e a Resolución do Servizo Público de Emprego Estatal de de 18 novembro de .. 2008

Financiamento

O financiamento das actividades realízaa a Administración Xeral do Estado, que asina anualmente un Plan de Traballo no que se acordan as accións de ámbito nacional entre o Servizo Público de Emprego Estatal, o Ministerio de Educación, Cultura e Deporte e as Comunidades Autónomas, baseadas nos obxectivos prioritarios e estratéxicos establecidos no Plan de Actuación Plurianual da rede, acordado no Consello Xeral da Formación Profesional.

Rede de Centros de Referencia Nacional

 Actualmente hai 36 Centros de Referencia Nacional, cualificados por Real Decreto, dunha rede que se completará ata 53 CRN, propostos polos Ministerios de Traballo, Migracións e Seguridade Social e do Ministerio de Educación e Formación Profesional ao Consello Xeral de Formación Profesional.

Directorio de Centros que conforman a Rede.

 CCAA/Mº DENOMINACIÓN CRN NOMEE CENTRO Real decreto de cualificación
Andalucía Centro de Referencia Nacional  de Pedra Natural Escola do Mármore de Fins Real Decreto 503/2019, de de 30 agosto, polo que se crea como Centro de Referencia Nacional a Escola do Mármore de Fins, Almería, na área profesional de pedra natural, da familia profesional Industrias Extractivas, no ámbito da formación profesional.
Andalucía Centro de Refencia Nacional de Xoiaría Escola de Xoiaría de Córdoba Real Decreto 504/2019, de de 30 agosto, polo que se crea como Centro de Referencia Nacional a Escola de Xoiaría de Córdoba, na área profesional de Xoiaría e Ourivaría, da familia profesional Artes e Artesanías, no ámbito da formación profesional.
Andalucía Centro de Referencia Nacional de Produción, Carpintaría e Moble Escola de Madeira de Encinas Reales Real Decreto 505/2019, de de 30 agosto, polo que se crea como Centro de Referencia Nacional a Escola de Madeira de Encinas Reales, Córdoba, na área profesional de Produción, Carpintaría e Moble, da familia profesional Madeira, Moble e Cortiza, no ámbito da formación profesional.
Andalucía Centro de Referencia Nacional de Artesanía Escuela de Formación en Artesanía, Restauración y Rehabilitación del Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural Albayzín Real Decreto 502/2019, de de 30 agosto, polo que se crea como Centro de Referencia Nacional a Escola de Formación en Artesanía, Restauración e Rehabilitación do Patrimonio Histórico, Artístico e Cultural Albayzín, nas áreas profesionais de Artesanía Tradicional, Recuperación, Reparación e Mantemento Artísticos, Fabricación e Mantemento de Instrumentos Musicais, e Vidro e Cerámica Artesanal, da familia profesional Artes e Artesanías no ámbito da formación profesional.
Aragón Centro de Referencia Nacional de Produción fotográfica e audiovisual Centro de Tecnoloxías Avanzadas (CTA) Real Decreto 67/2015, de de 6 febreiro, polo que se cualifica como CRN ao Centro Nacional de FPO de Tecnoloxías Avanzadas de Zaragoza, na área profesional Produción Audiovisual e na área profesional Producións Fotográficas da familia profesional Imaxe e Son, no ámbito da formación profesional.
Aragón Centro de Referencia Nacional de Loxística  Comercial e Xestión do Transporte CiFPA- Centro de Innovación para a Formación Profesional de Aragón Real Decreto 39/2019, de de 1 febreiro, polo que se crea como Centro de Referencia Nacional o Centro de Innovación para a Formación Profesional de Aragón, na área profesional Loxística Comercial e Xestión do Transporte da familia profesional Comercio e Mercadotecnia, no ámbito da formación profesional.
Baleares Centro de Referencia Nacional  de Atención Social Centro Integrado de Formación Profesional Son Llebre Real Decreto 506/2019, de de 30 agosto, polo que se crea como Centro de Referencia Nacional o Centro Integrado de Formación Profesional Son Llebre, na área profesional de Atención Social da familia profesional de Servizos Socioculturais e á Comunidade, no ámbito da formación profesional.
Baleares Centro de Referencia Nacional do Area Profesional de Náutica Centre do Mar Real Decreto 523/2019, de de 13 setembro, polo que se crea como Centro de Referencia Nacional o Centre do Mar, na área profesional de Náutica, da familia profesional de Transporte e Mantemento de Vehículos, no ámbito da formación profesional.
Canarias Centro de Referencia nacional de Xardinaría Centro Nacional de Formación Profesional Ocupacional de Xardinaría de Los Realejos Real Decreto 507/2019, de de 30 agosto, polo que se cualifica como Centro de Referencia Nacional o Centro Nacional de Formación Profesional Ocupacional de Xardinaría de Los Realejos, na área profesional de xardinaría da familia profesional Agraria, no ámbito da formación profesional.
Cataluña Centro de Referencia Nacional de Artes Gráficas Centro de Innovación e Formación para o Emprego de L'Hospitalet Real Decreto 508/2019, de de 30 agosto, polo que se cualifica como Centro de Referencia Nacional o Centro de Innovación e Formación para o Emprego de L'Hospitalet, Barcelona, na familia profesional completa Artes Gráficas nas súas correspondentes áreas profesionais, no ámbito da formación profesional.
Cataluña Centro de Referencia Nacional de Operacións Mecánicas Centro de Innovación e Formación Profesional para o Emprego de Sant Feliu de Llobregat Real Decreto 509/2019, de de 30 agosto, polo que se cualifica como Centro de Referencia Nacional o Centro de Innovación e Formación Profesional para o Emprego de Sant Feliu de Llobregat, Barcelona, na área profesional de Operacións Mecánicas da familia profesional de Fabricación Mecánica no ámbito da formación profesional.
Cantabria Centro de Referencia Nacional de Electrónica  e Instalacións Eléctricas Centro de Investigación e Formación en Electricidade e Electrónica (CIFEE) de Torrelavega Real Decreto 873/2015, de de 2 outubro, polo que se crea como Centro de Referencia Nacional o Centro de Investigación e Formación en Electricidade e Electrónica de Torrelavega, na área profesional Instalacións Eléctricas, na área profesional Instalacións de Telecomunicación e na área profesional Equipos Electrónicos da familia profesional Electricidade e Electrónica, no ámbito da formación profesional.
Castela-A Mancha Centro de Referencia Nacional de Viños e aceites Centro de Referencia Nacional de Viños e Aceites de Cidade Real Real Decreto 876/2015, de de 2 outubro, polo que se cualifican como Centros de Referencia Nacional ao Centro Nacional de Formación Profesional Ocupacional de Cidade Real, na área profesional Bebidas e na área profesional Aceites e Graxas da familia profesional Industrias Alimentarias e ao Centro Nacional de Formación Profesional Ocupacional de Guadalaxara, na área profesional Enerxía Eléctrica, na área profesional Auga e na área profesional Gas da familia profesional Enerxía e Auga, no ámbito da formación profesional.
Castela-A Mancha Centro de Referencia Nacional de Enerxía eléctrica, auga e gas CEAGU - Centro de Referencia Nacional de Enerxía Eléctrica, Auga e Gas de Guadalaxara Real Decreto 876/2015, de de 2 outubro, polo que se cualifican como Centros de Referencia Nacional ao Centro Nacional de Formación Profesional Ocupacional de Cidade Real, na área profesional Bebidas e na área profesional Aceites e Graxas da familia profesional Industrias Alimentarias e ao Centro Nacional de Formación Profesional Ocupacional de Guadalaxara, na área profesional Enerxía Eléctrica, na área profesional Auga e na área profesional Gas da familia profesional Enerxía e Auga, no ámbito da formación profesional.
Castela e León Centro de Referencia Nacional de Industrias cárnicas, lácteas e panificables Centro de Referencia Nacional nas áreas profesionais de Cárnicas, Lácteos, Panadaría, Pastelaría, Confeitaría e Molinería e de Alimentos diversos no ámbito da Formación Profesional (Salamanca) Real Decreto 868/2015, de de 2 outubro, polo que se cualifican como Centros de Referencia Nacional tres Centros Nacionais de Formación Profesional Ocupacional da Comunidade de Castela e León, no ámbito da formación profesional.
Castela e León Centro de Referencia Nacional de Actividades culturais e recreativas Centro de Referencia Nacional na área profesional de Actividades Culturais e Recreativas no ámbito da Formación Profesional (El Espinar-Segovia) Real Decreto 868/2015, de de 2 outubro, polo que se cualifican como Centros de Referencia Nacional tres Centros Nacionais de Formación Profesional Ocupacional da Comunidade de Castela e León, no ámbito da formación profesional.
Castela e León Centro de Referencia Nacional de Electromecánica e carrozaría de vehículos Centro de Referencia Nacional nas áreas profesionais de Electromecánica de Vehículos e Carrozaría de Vehículos no ámbito da Formación Profesional (Valladolid) Real Decreto 868/2015, de de 2 outubro, polo que se cualifican como Centros de Referencia Nacional tres Centros Nacionais de Formación Profesional Ocupacional da Comunidade de Castela e León, no ámbito da formación profesional.
Estremadura Centro de Referencia Nacional de Agricultura Centro de Referencia Nacional de Agricultura - Don Benito Real Decreto 551/2014, de de 27 xuño, polo que se cualifican como CRN á Escola Superior de Hostalaría e Agroturismo de Estremadura, na área profesional Agroturismo da familia profesional Hostalaría e turismo, e ao CNFPO de Don Benito, na área profesional Agricultura da familia profesional Agraria, no ámbito da formación profesional.
Estremadura Centro de Referencia Nacional de Agroturismo Escola Superior Hostalaría e Agroturismo de Estremadura Real Decreto 551/2014, de de 27 xuño, polo que se cualifican como CRN á Escola Superior de Hostalaría e Agroturismo de Estremadura, na área profesional Agroturismo da familia profesional Hostalaría e turismo, e ao CNFPO de Don Benito, na área profesional Agricultura da familia profesional Agraria, no ámbito da formación profesional.
Estremadura Centro de Referencia Nacional de Actividades Físicas e Deportivas  Centro Internacional de Innovación Deportiva no Medio Natural "O Anel" Real Decreto 524/2019, de de 13 setembro, polo que se crea como Centro de Referencia Nacional o Centro Internacional de Innovación Deportiva no Medio Natural «O Anel», na área profesional de Actividades Físico Deportivas Recreativas e na área profesional de Prevención e Recuperación, da familia profesional de Actividades Físicas e Deportivas, no ámbito da formación profesional.
Galicia Centro de Referencia Nacional de Pesca e navegación  Instituto Marítimo Pesqueiro do Atlántico Real Decreto 869/2015, de de 2 outubro, polo que se crea como Centro de Referencia Nacional o Instituto Politécnico Marítimo Pesqueiro do Atlántico de Vigo, na área profesional Pesca e Navegación da familia profesional Marítimo-Pesqueira, no ámbito da formación profesional.
Galicia Centro de Referencia Nacional de Acuicultura e Mergullo Instituto Galego de Formación en Acuicultura Real Decreto 525/2019, de de 13 setembro, polo que se cualifica como Centro de Referencia Nacional ao Instituto Galego de Formación en Acuicultura, na área profesional de Acuicultura e na área profesional de Mergullo, da familia profesional Marítimo Pesqueira, no ámbito da formación profesional.
A Rioxa CRN de Sistemas informáticos e telemática Centro de Formación en Novas Tecnoloxías da Rioxa Think-TIC Real Decreto 874/2015, de de 2 outubro, polo que se crea como Centro de Referencia Nacional o Centro Nacional de Formación en Novas Tecnoloxías da Rioxa, na área profesional Sistemas e Telemática da familia profesional Informática e Comunicacións, no ámbito da formación profesional.
Madrid Centro de Referencia Nacional de Edificación e obra civil  Centro de Formación en Edificación e Obra Civil Real Decreto 870/2015, de de 2 outubro, polo que se cualifican como Centros de Referencia Nacional catro Centros Nacionais de Formación Profesional Ocupacional e créase como Centro de Referencia Nacional o Centro de Formación en Administración, Seguros e Finanzas de Fuencarral, todos eles da Comunidade de Madrid, no ámbito da formación profesional.
Madrid Centro de Referencia Nacional de Máquinas electromecánicas  Centro de Formación en Electricidade, Electrónica e Aeronáutica Real Decreto 870/2015, de de 2 outubro, polo que se cualifican como Centros de Referencia Nacional catro Centros Nacionais de Formación Profesional Ocupacional e créase como Centro de Referencia Nacional o Centro de Formación en Administración, Seguros e Finanzas de Fuencarral, todos eles da Comunidade de Madrid, no ámbito da formación profesional.
Madrid Centro de Referencia Nacional de Desenvolvemento informático e  comunicacións  CFTIC - Centro de Formación en Tecnoloxías da Información e as Comunicacións Real Decreto 870/2015, de de 2 outubro, polo que se cualifican como Centros de Referencia Nacional catro Centros Nacionais de Formación Profesional Ocupacional e créase como Centro de Referencia Nacional o Centro de Formación en Administración, Seguros e Finanzas de Fuencarral, todos eles da Comunidade de Madrid, no ámbito da formación profesional.
Madrid Centro de Referencia Nacional de Frío e climatización Centro de Formación en Tecnoloxías do Frío e a Climatización Real Decreto 870/2015, de de 2 outubro, polo que se cualifican como Centros de Referencia Nacional catro Centros Nacionais de Formación Profesional Ocupacional e créase como Centro de Referencia Nacional o Centro de Formación en Administración, Seguros e Finanzas de Fuencarral, todos eles da Comunidade de Madrid, no ámbito da formación profesional.
Madrid Centro de Referencia Nacional de Administración, seguros e finanzas Centro de Formación en Administración, Seguros e Finanzas Real Decreto 870/2015, de de 2 outubro, polo que se cualifican como Centros de Referencia Nacional catro Centros Nacionais de Formación Profesional Ocupacional e créase como Centro de Referencia Nacional o Centro de Formación en Administración, Seguros e Finanzas de Fuencarral, todos eles da Comunidade de Madrid, no ámbito da formación profesional.
Mº de Educación, Cultura e Deporte Centro de Referencia Nacional  de Espectáculos en vivo Centro de Tecnoloxías do Espectáculo Real Decreto 992/2014, de de 28 novembro, polo que se cualifica como CRN ao Centro de Tecnoloxía do Espectáculo, pertencente ao Instituto Nacional das Artes Escénicas e da Música, na área profesional Espectáculos en vivo da familia profesional Imaxe e son, no ámbito da formación profesional.
Ministerio de Industria, Turismo e Comercio Centro de Referencia Nacional de Comercio electrónico e Mercadotecnia dixital EOI - Escola de Organización Industrial / Rede.es Real Decreto 991/2014, de de 28 novembro, polo que se cualifica como CRN á Escola de Organización Industrial da Fundación EOI, en colaboración coa Entidade Pública Empresarial Rede.es, nas áreas profesionais de Mercadotecnia e relacións públicas e Compravenda da familia profesional Comercio e mercadotecnia, no ámbito da formación profesional.
Murcia Centro de Referencia Nacional de Gandaría CIFEA de Lorca - Centro Integrado de Formación y Experiencias Agrarias de Lorca Real Decreto 871/2015, de de 2 outubro, polo que se crean como Centros de Referencia Nacional o Centro Integrado de Formación e Experiencias Agrarias de Molina de Segura na área profesional Conservas Vexetais da familia profesional Industrias Alimentarias e o Centro Integrado de Formación e Experiencias Agrarias de Lorca na área profesional Gandaría da familia profesional Agraria, no ámbito da formación profesional.
Murcia Centro de Referencia Nacional de Conservas vexetais  CIFEA de Molina de Segura - Centro Integrado de Formación y Experiencias Agrarias de Molina de Segura Real Decreto 871/2015, de de 2 outubro, polo que se crean como Centros de Referencia Nacional o Centro Integrado de Formación e Experiencias Agrarias de Molina de Segura na área profesional Conservas Vexetais da familia profesional Industrias Alimentarias e o Centro Integrado de Formación e Experiencias Agrarias de Lorca na área profesional Gandaría da familia profesional Agraria, no ámbito da formación profesional.
Murcia Centro de Referencia Nacional de Química Centro de Referencia Nacional de Química de Cartaxena Real Decreto 73/2017, de de 10 febreiro, polo que se cualifica como Centro de Referencia Nacional ao Centro Nacional de Formación Profesional Ocupacional de Cartaxena na área profesional Proceso Químico, na área profesional Farmaquímica, na área profesional Pasta, Papel e Cartón e na área profesional Transformación de Polímeros da familia profesional Química, no ámbito da formación profesional.  
Navarra Centro de Referencia Nacional de Enerxías renovables CENIFER - Formación en Enerxías renovables Real Decreto 68/2015, de de 6 febreiro, polo que se cualifica como Centro de Referencia Nacional ao Centro Nacional de Formación Profesional Ocupacional de Imarcoain de Enerxías Renovables «Cenifer», na área profesional Enerxías Renovables e na área profesional Eficiencia Enerxética da familia profesional Enerxía e Auga, no ámbito da formación profesional. (BOE 7/2/15).
Navarra Centro de Referencia Nacional de Servizos, produtos e atención sanitaria Centro Integrado de FP Escola Sanitaria Técnico Profesional de Navarra Real Decreto 875/2015, de de 2 outubro, polo que se crea como Centro de Referencia Nacional o Centro Integrado Escola Sanitaria Técnico Profesional de Navarra, na área profesional Servizos e Produtos Sanitarios e na área profesional Atención Sanitaria da familia profesional de Sanidade, no ámbito da formación profesional. BOE Nº 249 17 outubro 2015 Información Lexislativa Nº 747 16-31 OUTUBRO 2015
Valencia Centro de Referencia Nacional de Transformación  e instalación de madera y corcho  Centro LABORA Formació de Paterna Real Decreto 872/2015, de de 2 outubro, polo que se cualifica como Centro de Referencia Nacional ao Centro Nacional de Formación Profesional Ocupacional de Paterna na área profesional Instalación e Amueblamiento e na área profesional Transformación de Madeira e Cortiza da familia profesional Madeira, Moble e Cortiza, no ámbito da formación profesional.