CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDADE

Certificados de Profesionalidade

Os certificados de profesionalidade son o instrumento de acreditación oficial das cualificacións profesionais do Catálogo Nacional de Cualificacións Profesionais no ámbito da administración laboral. Ordénanse en familias 26 profesionais e tres niveles de cualificación.

Cada certificado acredita o conxunto de competencias profesionais que capacitan para o desenvolvemento dunha actividade laboral identificable no sistema produtivo, sen que iso constitúa regulación do exercicio profesional.

En sentido, cada certificado correspóndese cun perfil profesional estruturado en unidades de competencia. O certificado inclúe a formación asociada ao devandito perfil, de maneira que as  unidades de competencia asócianse a módulos formativos, contemplándose tamén un Módulo de Formación Práctica en Centros de Traballo.

Obtéñense a través de dúas vías:

  • Formación formal: superando todos os módulos correspondentes ao certificado.
  • Recoñecemento da experiencia laboral ou vías non formais de formación: cando se obtivo o recoñecemento e a acreditación de todas as unidades de competencia que compoñen o certificado.

A través da formación en alternancia co emprego, pódense obter os certificados de profesionalidade mediante os contratos para a formación e a aprendizaxe e a participación nos programas de Escolas Taller e Talleres de Emprego.