AGRARIA

Agraria

Código

Nivel

Certificado de profesionalidade

Ficha

Real Decreto

AGAF 0108

2

Fruticultura

Descargar

RD  1375 / 2008

AGAG 0108

2

Produción avícola intensiva

Descargar

RD 1375 / 2008
RD 682 / 2011

AGAG 0208

2

Produción cunícula intensiva

Descargar

RD 1375 / 2008
RD 682 / 2011

AGAH0108

2

Horticultura y floricultura

Descargar

RD 1375/2008
RD 682/2011

AGAJ 0108

1

Actividades auxiliares en floraría

Descargar

RD 1211 / 2009

AGAJ 0109

3

Xestión e mantemento de árbores e palmeiras ornamentais

Descargar

RD 682 / 2011
RD 627 / 2013

AGAJ 0110

2

Actividades de floraría

Descargar

RD 1519 / 2011

AGAJ0208

3

Arte floral y gestión de las actividades de floristería

Descargar

RD 1519/2011

AGAJ 0308

3

Gestión de la instalación y mantenimiento de céspedes en campos deportivos

Descargar

RD 1211 / 2009
RD 627 / 2013

AGAN 0108

2

Gandaría ecolóxica

Descargar

RD 1965 / 2008

AGAN 0109

2

Coidados e manexo do cabalo

Descargar

RD 682 / 2011

AGAN 0110

2

Doma básica do cabalo

Descargar

RD 1519 / 2011

AGAN 0111

2

Coidados e mantemento de animais utilizados para investigación e outros fins científicos

Descargar

RD 983 / 2013

AGAN 0112

3

Asistencia nos controis sanitarios en matadoiros, establecementos de manipulación de caza e salas de despezamento

Descargar

RD 983 / 2013

AGAN0208

3

Cría de caballos

Descargar

RD 1211/2009
RD 627/2013

AGAN 0210

3

Herrado de equinos

Descargar

RD 1519 / 2011

AGAN 0211

2

Apicultura

Descargar

RD 1784 / 2011

AGAN 0212

3

Realización de procedementos experimentais con animais para investigación e outros fins científicos

Descargar

RD 983 / 2013

AGAN 0311

3

Gestión de la producción ganadera

Descargar

RD 627 / 2013

AGAN 0312

2

Coidados de animais salvaxes, de zoolóxicos e acuarios

Descargar

RD 983 / 2013

AGAN 0411

2

Produción de animais cinexéticos

Descargar

RD 627 / 2013

AGAN 0511

3

Gestión de la producción de animales cinegéticos

Descargar

RD 627 / 2013

AGAO 0108

1

Actividades auxiliares en viveiros, xardíns e centros de xardinaría

Descargar

RD 1375 / 2008

AGAO0208

2

Instalación y mantenimiento de jardines y zonas verdes

Descargar

RD 1375/2008

AGAO0308M

3

Jardinería y restauración del paisaje

Descargar

RD 1375/2008
RD 682/2011

AGAP 0108

2

Producción porcina de reproducción y cría

Descargar

RD 1375 / 2008

AGAP 0208

2

Produción porcina de recría e cebo

Descargar

RD 1375 / 2008

AGAR 0108

2

Aproveitamentos forestais

Descargar

RD 1211 / 2009
RD 682 / 2011
RD 627 / 2013

AGAR 0109

3

Xestión de repoboacións forestais e de tratamentos silvícolas

Descargar

RD 682 / 2011
RD 627 / 2013

AGAR 0110

3

Xestión de aproveitamentos forestais

Descargar

RD 1519 / 2011

AGAR 0111

2

Mantemento e mellora do hábitat cinexético-piscícola

Descargar

RD 627 / 2013

AGAR 0208

2

Repoboacións forestais e tratamentos silvícolas

Descargar

RD 682 / 2011

AGAR0209

1

Actividades auxiliares en aprovechamientos forestales

Descargar

RD 682/2011

AGAR0211

3

Gestión de los aprovechamientos cinegético-piscícolas

Descargar

RD 627/2013

AGAR 0309

1

Actividades auxiliares en conservación e mellora de montes

Descargar

RD 682 / 2011

AGAU 0108

2

Agricultura ecolóxica

Descargar

RD 1965 / 2008
RD 682 / 2011

AGAU 0110

2

Produción de sementes e plantas en viveiro

Descargar

RD 1519 / 2011

AGAU 0111

2

Manexo e mantemento de maquinaria agraria

Descargar

RD 1784 / 2011

AGAU 0112

2

Producción y recolección de setas y trufas

Descargar

RD 627 / 2013

AGAC0108

2

Cultivos herbáceos

Descargar

RD 1375/2008
RD 682/2011

AGAU 0208

3

Gestión de la producción agrícola

Descargar

RD 1211 / 2009

AGAU 0210

3

Gestión de la producción de semillas y plantas en viveros

Descargar

RD 1519 / 2011

AGAU 0211

3

Gestión de la producción y recolección de setas y trufas

Descargar

RD 627 / 2013

AGAX 0108

1

Actividades auxiliares en gandaría

Descargar

RD 1375 / 2008
RD 682 / 2011

AGAX0208

1

Actividades auxiliares en agricultura

Descargar

RD 1375/2008
RD 682/2011