SUPLEMENTOS EUROPASS DOS CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDADE

Europass

Europass é o Marco Comunitario Único para a transparencia das cualificacións e competencias establecido pola Decisión 2241/2004/CE do Parlamento Europeo e o Consello, para facilitar a mobilidade, tanto con fins de aprendizaxe permanente como con fins profesionais, entre países e entre sectores.

Europass componse de cinco documentos dos cales dous se cumprimentan, directamente, polos cidadáns: os CV_Europass e o Pasaporte de Linguas Europeas e outro tres elabóranos as autoridades competentes: o Suplemento Europass ao Título/Certificado, o Suplemento Europass ao Título Superior e o Documento de Mobilidade Europass. O responsable de Europass a nivel europeo é o Cedefop (Centro Europeo para o desenvolvemento da Formación Profesional) .

En España, o Centro Nacional Europass ten a súa representación no actual Servizo Español para a Internacionalización da Educación (SEPIE antes Organismo Autónomo de Programas Educativos Europeos-OAPEE).

Dirección:
Xeneral Oráa 55 - 28006 Madrid
Tlf: 91 5506768 - Fax: 91 5506750
Correo electrónico: europass@sepie.es

Máis información: http://www.sepie.es/iniciativas/europass/index.html

Suplemento Europass aos Certificados de Profesionalidade

Familia profesional Actividades físico deportivas (AFD)
Código Certificados de profesionalidade Descarga suplemento Tamaño Data
AFDA0109 Guía por itinerarios en bicicleta icono de descarga icono de descarga 226Kb Decembro 2013
AFDA0209 Guía por itinerarios ecuestres no medio natural icono de descarga icono de descarga 227Kb Decembro 2013
AFDA0110 Acondicionamento físico en grupo con soporte musical icono de descarga icono de descarga 293Kb Decembro 2013
AFDA0210 Acondicionamento físico en sala de adestramento polivalente icono de descarga icono de descarga 292Kb Decembro 2013
AFDA0310 Actividades de natación icono de descarga icono de descarga 294Kb Decembro 2013
AFDA0111 Fitness acuático e hidrocinesia icono de descarga icono de descarga 292Kb Decembro 2013
AFDA0211 Animación físico-deportiva e recreativa icono de descarga icono de descarga 292Kb Decembro 2013
AFDA0311 Instrución en ioga icono de descarga icono de descarga 290Kb Decembro 2013
AFDA0411 Animación físico-deportiva e recreativa para persoas con discapacidade icono de descarga icono de descarga 292Kb Decembro 2013
AFDA0511 Operacións auxiliares na organización de actividades e funcionamento de instalacións deportivas icono de descarga icono de descarga 450Kb Xuño 2015
AFDA0611 Guía por itinerarios de baixa e media montaña icono de descarga icono de descarga 224Kb Decembro 2013
AFDA0112 Guía por barrancos secos ou acuáticos icono de descarga icono de descarga 263Kb Xuño 2015
AFDA0212 Guía de espeleología icono de descarga icono de descarga 263Kb Xuño 2015
AFDP0109 Socorrismo en instalacións acuáticas icono de descarga icono de descarga 225Kb Decembro 2013
AFDP0209 Socorrismo en espazos acuáticos naturais icono de descarga icono de descarga 226Kb Decembro 2013
AFDP0111 Balizamento de pistas, sinalización e socorrismo en espazos esquiables icono de descarga icono de descarga 224Kb Decembro 2013
AFDP0211 Coordinación de servicios de socorrismo en instalaciones y espacios naturales acuáticos icono de descarga icono de descarga 252Kb Decembro 2013

Familia profesional Administración e xestión (ADG)

Código Certificados de profesionalidade Descarga suplemento Tamaño Data
ADGG0408 Operacións auxiliares de servizos administrativos e xerais icono de descarga icono de descarga 340Kb Xuño 2015
ADGG0508 Operacións de gravación e tratamento de datos e documentos icono de descarga icono de descarga 338Kb Decembro 2013
ADGD0210 Creación e xestión de microempresas icono de descarga icono de descarga 289Kb Decembro 2013
ADGD0208 Xestión integrada de recursos humanos icono de descarga icono de descarga 291Kb Decembro 2013
ADGD0308 Actividades de xestión administrativa icono de descarga icono de descarga 268Kb Decembro 2013
ADGG0208 Actividades administrativas na relación co cliente icono de descarga icono de descarga 224Kb Decembro 2013
ADGD0108 Xestión contable e xestión administrativa para auditoría icono de descarga icono de descarga 291Kb Decembro 2013
ADGD0110 Asistencia na xestión dos procedementos tributarios icono de descarga icono de descarga 209Kb Decembro 2013
ADGG0108 Asistencia á dirección icono de descarga icono de descarga 291Kb Decembro 2013
ADGG0308 Asistencia documental e de xestión en despachos e oficinas icono de descarga icono de descarga 292Kb Decembro 2013
ADGN0110 Xestión comercial e técnica de seguros e reaseguros privados icono de descarga icono de descarga 291Kb Decembro 2013
ADGN0210 Mediación de seguros e reaseguros privados e actividades auxiliares icono de descarga icono de descarga 289Kb Decembro 2013
ADGN0108 Financiamento de empresas icono de descarga icono de descarga 290Kb Decembro 2013
ADGN0208 Comercialización e administración de produtos e servizos financeiros icono de descarga icono de descarga 293Kb Decembro 2013
Familia profesional Agraria (AGA)
Código Certificados de profesionalidade Descarga suplemento Tamaño Data
AGAC0108 Cultivos herbáceos icono de descarga icono de descarga 263Kb Xuño 2015
AGAF0108 Fruticultura icono de descarga icono de descarga 263Kb Xuño 2015
AGAG0108 Produción avícola intensiva icono de descarga icono de descarga 264Kb Xuño 2015
AGAG0208 Produción cunícula intensiva icono de descarga icono de descarga 264Kb Xuño 2015
AGAH0108 Horticultura e floricultura icono de descarga icono de descarga 223Kb Decembro 2013
AGAJ0108 Actividades auxiliares en floraría icono de descarga icono de descarga 342Kb Xuño 2015
AGAJ0109 Xestión e mantemento de árbores e palmeiras ornamentais icono de descarga icono de descarga 291Kb Xuño 2015
AGAJ0110 Actividades de floraría icono de descarga icono de descarga 223Kb Decembro 2013
AGAJ0208 Arte floral e xestión das actividades de floraría icono de descarga icono de descarga 250Kb Decembro 2013
AGAJ0308 Xestión da instalación e mantemento de céspedes en campos deportivos icono de descarga icono de descarga 292Kb Xuño 2015
AGAN0108 Gandaría ecolóxica icono de descarga icono de descarga 157Kb Xuño 2015
AGAN0109 Coidados e manexo do cabalo icono de descarga icono de descarga 265Kb Xuño 2015
AGAN0110 Doma básica do cabalo icono de descarga icono de descarga 263Kb Xuño 2015
AGAN0111 Coidados e mantemento de animais utilizados para investigación e outros fins científicos icono de descarga icono de descarga 341Kb Xuño 2015
AGAN0112 Asistencia nos controis sanitarios en matadoiros, establecementos de manipulación de caza e salas de despezamento icono de descarga icono de descarga 405Kb Xuño 2015
AGAN0208 Cría de cabalos icono de descarga icono de descarga 403Kb Xuño 2015
AGAN0210 Herrado de equinos icono de descarga icono de descarga 401Kb Xuño 2015
AGAN0211 Apicultura icono de descarga icono de descarga 262Kb Xuño 2015
AGAN0212 Realización de procedementos experimentais con animais para investigación e outros fins científicos icono de descarga icono de descarga 483Kb Xuño 2015
AGAN0311 Xestión da produción gandeira icono de descarga icono de descarga 401Kb Xuño 2015
AGAN0312 Coidados de animais salvaxes de zoolóxicos e acuarios icono de descarga icono de descarga 263Kb Xuño 2015
AGAN0411 Produción de animais cinexéticos icono de descarga icono de descarga 263Kb Xuño 2015
AGAN0511 Xestión da produción de animais cinexéticos icono de descarga icono de descarga 402Kb Xuño 2015
AGAO0108 Actividades auxiliaresen viveiros, xardíns e centros de xardinaría icono de descarga icono de descarga 264Kb Xuño 2015
AGAO0208 Instalación e mantemento de xardíns e zonas verdes icono de descarga icono de descarga 226Kb Decembro 2013
AGAO0308M Xardinaría e restauración da paisaxe icono de descarga icono de descarga 401Kb Xuño 2015
AGAP0108 Produción porcina de reprodución e cría icono de descarga icono de descarga 261Kb Xuño 2015
AGAP0208 Produción porcina de recría e cebo icono de descarga icono de descarga 263Kb Xuño 2015
AGAR0108 Aproveitamentos forestais icono de descarga icono de descarga 263Kb Xuño 2015
AGAR0109 Xestión de repoboacións forestais e de tratamentos silvícolas icono de descarga icono de descarga 252Kb Decembro 2013
AGAR0110 Xestión de aproveitamentos forestais icono de descarga icono de descarga 286Kb Decembro 2013
AGAR0111 Mantemento e mellora do hábitat cinexético-piscícola icono de descarga icono de descarga 227Kb Decembro 2013
AGAR0208 Repoboacións forestais e tratamentos selvícolas icono de descarga icono de descarga 261Kb Xuño 2015
AGAR0211 Xestión dos aproveitamentos cinexético-piscícolas icono de descarga icono de descarga 292Kb Decembro 2013
AGAU0108 Agricultura ecolóxica icono de descarga icono de descarga 225Kb Decembro 2013
AGAU0110 Produción de sementes e plantas en viveiro icono de descarga icono de descarga 265Kb Xuño 2015
AGAU0111 Manexo e mantemento de maquinaria agrícola icono de descarga icono de descarga 264Kb Xuño 2015
AGAU0112 Produción e recolección de cogomelos e trufas icono de descarga icono de descarga 160Kb Xuño 2015
AGAU0208 Xestión da produción agrícola icono de descarga icono de descarga 403Kb Xuño 2015
AGAU0210 Xestión da produción de sementes e plantas en viveiro icono de descarga icono de descarga 287Kb Decembro 2013
AGAU0211 Xestión da produción e recolección de cogomelos e trufas icono de descarga icono de descarga 292Kb Decembro 2013
AGAX0108 Actividades auxiliares en gandaría icono de descarga icono de descarga 265Kb Xuño 2015

Familia profesional Artes gráficas (ARG)
Código Certificados de profesionalidade Descarga suplemento Tamaño Data
ARGA0110 Gravado calcográfico e xilográfico icono de descarga icono de descarga 224Kb Decembro 2013
ARGA0111 Litografía icono de descarga icono de descarga 220Kb Decembro 2013
ARGA0112 Gravado e técnicas de estampación icono de descarga icono de descarga 485Kb Xuño 2015
ARGA0211 Encadernación artística icono de descarga icono de descarga 291Kb Decembro 2013
ARGA0311 Serigrafía artística icono de descarga icono de descarga 221Kb Decembro 2013
ARGC0109 Guillotinado e encartado icono de descarga icono de descarga 222Kb Decembro 2013
ARGC0110 Operacións de encadernación industrial en rústica e tapa dura icono de descarga icono de descarga 225Kb Decembro 2013
ARGC0112 Xestión da produción en encadernación industrial icono de descarga icono de descarga 402Kb Xuño 2015
ARGC0209 Operacións en trens de cosido icono de descarga icono de descarga 223Kb Decembro 2013
ARGG0110 Deseño de produtos gráficos icono de descarga icono de descarga 287Kb Decembro 2013
ARGG0112 Deseño estrutural de envases e embalaxes de papel, cartón e outros soportes gráficos icono de descarga icono de descarga 403Kb Xuño 2015
ARGG0212 Ilustración icono de descarga icono de descarga 401Kb Xuño 2015
ARGI0109 Impresión en offset icono de descarga icono de descarga 221Kb Decembro 2013
ARGI0209 Impresión dixital icono de descarga icono de descarga 221Kb Decembro 2013
ARGI0309 Reprografía icono de descarga icono de descarga 261Kb Xuño 2015
ARGI0110 Impresión en flexografía icono de descarga icono de descarga 221Kb Decembro 2013
ARGI0210 Impresión en huecograbado icono de descarga icono de descarga 221Kb Decembro 2013
ARGI0310 Impresión en serigrafía e tampografía icono de descarga icono de descarga 222Kb Decembro 2013
ARGI0112 Xestión da produción en procesos de impresión icono de descarga icono de descarga 403Kb Xuño 2015
ARGN0109 Produción editorial icono de descarga icono de descarga 287Kb Decembro 2013
ARGN0110 Desenvolvemento de produtos editoriais multimedia icono de descarga icono de descarga 287Kb Decembro 2013
ARGN0210 Asistencia á edición icono de descarga icono de descarga 287Kb Decembro 2013
ARGP0110 Tratamento e maquetación de elementos gráficos en preimpresión icono de descarga icono de descarga 222Kb Decembro 2013
ARGP0112 Xestión da produción en procesos de preimpresión icono de descarga icono de descarga 402Kb Xuño 2015
ARGP0210 Imposición e obtención da forma impresora icono de descarga icono de descarga 224Kb Decembro 2013
ARGT0109 Troquelado icono de descarga icono de descarga 222Kb Decembro 2013
ARGT0111 Operacións de manipulado e finalización de produtos gráficos icono de descarga icono de descarga 262Kb Xuño 2015
ARGT0112 Gestión de la producción en transformados de papel, cartón y otros soportes gráficos icono de descarga icono de descarga 404Kb Xuño 2015
ARGT0211 Operacións auxiliares en industrias gráficas icono de descarga icono de descarga 263Kb Xuño 2015
ARGT0311 Elaboración de cartón ondulado icono de descarga icono de descarga 221Kb Decembro 2013
ARGT0411 Fabricación de complejos, envases, embalajes y otros artículos de papel y cartón icono de descarga icono de descarga 227Kb Decembro 2013

Familia profesional Artes e artesanía (ART)
Código Certificados de profesionalidade Descarga suplemento Tamaño Data
ARTA0111 Talla de elementos decorativos en madeira icono de descarga icono de descarga 263Kb Xuño 2015
ARTA0112 Elaboración de obras de forxa artesanal icono de descarga icono de descarga 264Kb Xuño 2015
ARTB0111 Elaboración de artigos de prataría icono de descarga icono de descarga 221Kb Decembro 2013
ARTB0112 Reposición, montaxe e mantemento de elementos de reloxaría fina icono de descarga icono de descarga 265Kb Xuño 2015
ARTB0211 Reparación de xoiaría icono de descarga icono de descarga 224Kb Decembro 2013
ARTG0112 Mantemento e reparación de instrumentos de vento-metal icono de descarga icono de descarga 265Kb Xuño 2015
ARTG0212 Mantemento e reparación de instrumentos de vento-madeira icono de descarga icono de descarga 266Kb Xuño 2015
ARTG0312 Mantemento e reparación de instrumentos musicais de corda icono de descarga icono de descarga 402Kb Xuño 2015
ARTG0412 Afinación e armonización de pianos icono de descarga icono de descarga 403Kb Xuño 2015
ARTG0512 Regulación de pianos verticais e de cola icono de descarga icono de descarga 403Kb Xuño 2015
ARTN0109 Elaboración artesanal de produtos de vidro en quente icono de descarga icono de descarga 264Kb Xuño 2015
ARTN0110 Reproducións de moldes e pezas cerámicas artesanais icono de descarga icono de descarga 340Kb Xuño 2015
ARTN0111 Moldes e matricerías artesanais para cerámica icono de descarga icono de descarga 288Kb Decembro 2013
ARTN0209 Olaría artesanal icono de descarga icono de descarga 262Kb Xuño 2015
ARTN0210 Decoración artesanal de vidro mediante aplicación de cor icono de descarga icono de descarga 264Kb Xuño 2015
ARTN0309 Transformación artesanal de vidro en frío icono de descarga icono de descarga 224Kb Decembro 2013
ARTR0112 Restauración e reparación de reloxos de época, históricos e autómatas icono de descarga icono de descarga 404Kb Xuño 2015
ARTU0110 Maquinaria escénica para o espectáculo en vivo icono de descarga icono de descarga 290Kb Decembro 2013
ARTU0111 Utilería para espectáculo en vivo icono de descarga icono de descarga 290Kb Decembro 2013
ARTU0112 Construción de decorados para a escenografía de espectáculos en vivo, eventos e audiovisuais icono de descarga icono de descarga 406Kb Xuño 2015
ARTU0212 Asistencia a la dirección técnica de espectáculos en vivo y eventos icono de descarga icono de descarga 404Kb Xuño 2015

Familia profesional comercio e mercadotecnia (COM)
Código Certificados de profesionalidade Descarga suplemento Tamaño Data
COML0110 Actividades auxiliares de almacén icono de descarga icono de descarga 375Kb Xuño 2015
COML0209 Organización do transporte e a distribución icono de descarga icono de descarga 290Kb Decembro 2013
COML0210 Xestión e control do aprovisionamento icono de descarga icono de descarga 296Kb Decembro 2013
COML0309 Organización e xestión de almacéns icono de descarga icono de descarga 289Kb Decembro 2013
COMM0110 Mercadotecnia e compravenda internacional icono de descarga icono de descarga 286Kb Decembro 2013
COMM0111 Asistencia á investigación de mercados icono de descarga icono de descarga 288Kb Decembro 2013
COMM0112 Xestión de mercadotecnia e comunicación icono de descarga icono de descarga 289Kb Decembro 2013
COMP0108 Implantación e animación de espazos comerciais icono de descarga icono de descarga 290Kb Decembro 2013
COMT0110 Atención ao cliente, consumidor ou usuario icono de descarga icono de descarga 288Kb Decembro 2013
COMT0210 Xestión administrativa e financeira do comercio internacional icono de descarga icono de descarga 287Kb Decembro 2013
COMT0111 Xestión comercial inmobiliaria icono de descarga icono de descarga 292Kb Decembro 2013
COMT0211 Actividades auxiliares de comercio icono de descarga icono de descarga 339Kb Xuño 2015
COMT0311 Control e formación en consumo icono de descarga icono de descarga 286Kb Decembro 2013
COMT0411 Xestión comercial de vendas icono de descarga icono de descarga 287Kb Decembro 2013
COMT0112 Actividades de xestión do pequeno comercio icono de descarga icono de descarga 265Kb Decembro 2013
COMV0108 Actividades de venda icono de descarga icono de descarga 225Kb Decembro 2013
COML0109 Tráfico de mercadorías por estrada icono de descarga icono de descarga 289Kb Decembro 2013
COML0111 Tráfico de viaxeiros por estrada icono de descarga icono de descarga 289Kb Decembro 2013
COML0211 Xestión comercial e financeira do transporte por estrada icono de descarga icono de descarga 287Kb Decembro 2013

Familia profesional Edificación e obra civil (EOC)
Código Certificados de profesionalidade Descarga suplemento Tamaño Data
EOCB0108 Fábricas de albanelaría icono de descarga icono de descarga 226Kb Decembro 2013
EOCB0109 Operacións auxiliares de revestimentos continuos en construción icono de descarga icono de descarga 347Kb Xuño 2015
EOCB0110 Pintura decorativa en construción icono de descarga icono de descarga 290Kb Decembro 2013
EOCB0111 Cubertas inclinadas icono de descarga icono de descarga 268Kb Decembro 2013
EOCB0208 Operacións auxiliares de albanelaría de fábricas e cubertas icono de descarga icono de descarga 266Kb Xuño 2015
EOCB0209 Operacións auxiliares de acabados ríxidos e urbanización icono de descarga icono de descarga 264Kb Xuño 2015
EOCB0210 Revestimentos con pastas e morteiros en construción icono de descarga icono de descarga 270Kb Decembro 2013
EOCB0211 Pavimentos e albanelaría de urbanización icono de descarga icono de descarga 270Kb Decembro 2013
EOCB0310 Revestimentos con pezas ríxidas por adherencia en construción icono de descarga icono de descarga 267Kb Decembro 2013
EOCB0311 Pintura industrial enconstrucción icono de descarga icono de descarga 224Kb Decembro 2013
EOCE0109 Levantamentos e replanteos icono de descarga icono de descarga 289Kb Decembro 2013
EOCE0111 Armaduras pasivas para formigón icono de descarga icono de descarga 267Kb Decembro 2013
EOCH0108 Operacións de formigón icono de descarga icono de descarga 263Kb Xuño 2015
EOCJ0109 Montaxe de estadas tubulares icono de descarga icono de descarga 262Kb Xuño 2015
EOCJ0110 Instalación de placa de yeso laminado e falsos teitos icono de descarga icono de descarga 268Kb Decembro 2013
EOCJ0111 Impermeabilización mediante membranas formadas con láminas icono de descarga icono de descarga 269Kb Decembro 2013
EOCJ0211 Instalación de sistemas técnicos de pavimentos, empanelados e biombos icono de descarga icono de descarga 224Kb Decembro 2013
EOCJ0311 Operacións básicas de revestimentos lixeiros e técnicos en construción icono de descarga icono de descarga 341Kb Xuño 2015
EOCO0108 Representación de proxectos de edificación icono de descarga icono de descarga 290Kb Decembro 2013
EOCO0109 Control de proxectos e obras de construción icono de descarga icono de descarga 288Kb Decembro 2013
EOCO0112 Control de execución de obras de edificación icono de descarga icono de descarga 291Kb Xuño 2015
EOCO0208 Representación de proxectos de obra civil icono de descarga icono de descarga 291Kb Decembro 2013
EOCO0212 Control de execución de obras civís icono de descarga icono de descarga 292Kb Xuño 2015

Familia profesional Electricidade e electrónica (ELE)
Código Certificados de profesionalidade Descarga suplemento Tamaño Data
ELEE0108 Operacións auxiliares de montaxe de redes eléctricas icona de descarga icono de descarga 342Kb Xuño 2015
ELEE0109 Montaxe e mantemento de instalacións eléctricas de baixa tensión icona de descarga icono de descarga 226Kb Decembro 2014
ELEE0209 Montaxe e mantemento de redes eléctricas de alta tensión de segunda e terceira categoría e centros de transformación icona de descarga icono de descarga 224Kb Decembro 2013
ELEM0111 Montaxe e mantemento de sistemas domóticos e inmóticos icona de descarga icono de descarga 221Kb Decembro 2013
ELEM0311 Montaxe e mantemento de sistemas de automatización industrial icona de descarga icono de descarga 221Kb Decembro 2013
ELEM0411 Mantemento de electrodomésticos icona de descarga icono de descarga 220Kb Decembro 2013
ELEQ0111 Operacións auxiliares de montaxe e mantemento de equipos eléctricos e electrónicos icona de descarga icono de descarga 340Kb Xuño 2015
ELEQ0211 Reparación de equipos electrónicos de audio e vídeo icona de descarga icono de descarga 222Kb Decembro 2013
ELEQ0108 Instalación e mantemento de sistemas de electromedicina icona de descarga icono de descarga 223Kb Decembro 2013
ELES0111 Montaxe e mantemento de equipamento de rede e estacións de base de telefonía icona de descarga icono de descarga 224Kb Decembro 2013
ELES0211 Montaje y mantenimiento de sistemas de producción audiovisual y de radiodifusión icona de descarga icono de descarga 222Kb Decembro 2013
ELES0311 Gestión y supervisión del montaje y mantenimiento de sistemas de producción audiovisual y de radiodifusión icona de descarga icono de descarga 250Kb Decembro 2013
ELES0108 Montaxe e mantemento de infraestruturas de telecomunicacións en edificios icona de descarga icono de descarga 222Kb Decembro 2013
ELES0109 Montaje y mantenimiento de instalaciones de megafonía, sonorización de locales y circuito cerrado de televisión icona de descarga icono de descarga 276Kb Decembro 2013
ELES0208 Operacións auxiliares de montaxe de instalacións electrónicas e de telecomunicacións en edificios icona de descarga icono de descarga 339Kb Xuño 2015
ELES0209 Montaxe e mantemento de sistemas de telefonía e infraestruturas de redes locais de datos icona de descarga icono de descarga 224Kb Decembro 2013
ELEE0110 Desenvolvemento de proxectos de instalacións eléctricas na contorna de edificios e con fins especiais icona de descarga icono de descarga 288Kb Decembro 2013
ELEE0210 Desenvolvemento de proxectos de redes eléctricas de baixa e alta tensión icona de descarga icono de descarga 293Kb Decembro 2013
ELEE0310 Gestión y supervisión del montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas en el entorno de edificios icona de descarga icono de descarga 290Kb Decembro 2013
ELEE0410 Xestión e supervisión da montaxe e mantemento de redes eléctricas aéreas de alta tensión de segunda e terceira categoría, e centros de transformación de intemperie icona de descarga icono de descarga 290Kb Decembro 2013
ELEE0510 Xestión e supervisión da montaxe e mantemento de redes eléctricas subterráneas de alta tensión de segunda e terceira categoría, e centros de transformación de interior icona de descarga icono de descarga 289Kb Decembro 2013
ELEE0610 Xestión e supervisión da montaxe e mantemento de redes eléctricas de baixa tensión e iluminación exterior icona de descarga icono de descarga 289Kb Decembro 2013
ELEM0110 Desenvolvemento de proxectos de sistemas de automatización industrial icona de descarga icono de descarga 289Kb Decembro 2013
ELEM0210 Gestión y supervisión del montaje y mantenimiento de sistemas de automatización industrial icona de descarga icono de descarga 289Kb Decembro 2013
ELEM0211 Gestión y supervisión del montaje y mantenimiento de sistemas domóticos e inmóticos icona de descarga icono de descarga 287Kb Decembro 2013
ELEM0511 Desenvolvemento de proxectos de sistemas domóticos e inmóticos icona de descarga icono de descarga 286Kb Decembro 2013
ELEQ0208 Gestión y supervisión de la instalación y mantenimiento de sistemas de electromedicina icona de descarga icono de descarga 289Kb Decembro 2013
ELEQ0311 Mantemento de equipos electrónicos icona de descarga icono de descarga 288Kb Decembro 2013
ELES0110 Desenvolvemento de proxectos de infraestruturas de telecomunicación e de redes de voz e datos na contorna de edificios icona de descarga icono de descarga 288Kb Decembro 2013
ELES0210 Xestión e supervisión da montaxe e mantemento das infraestruturas de telecomunicación e de redes de voz e datos na contorna de edificios icona de descarga icono de descarga 291Kb Decembro 2013
ELES0411 Xestión e supervisión da montaxe e mantemento de equipamento de rede e estacións basee de telefonía icona de descarga icono de descarga 290Kb Decembro 2013

Familia Profesional de Enerxía e auga (ENA)
Código Certificados de profesionalidade Descarga suplemento Tamaño Data
ENAC0108 Eficiencia enerxética de edificios icono de descarga icono de descarga 249Kb Decembro 2014
ENAE0108 Montaxe e mantemento de instalacións solares fotovoltaicas icono de descarga icono de descarga 382Kb Decembro 2014
ENAE0208 Montaxe e mantemento de instalacións solares térmicas icono de descarga icono de descarga 378Kb Decembro 2014
ENAE0308 Organización e proxectos de instalacións solares térmicas icono de descarga icono de descarga 400Kb Decembro 2014
ENAE0408 Xestión da montaxe e mantemento de parques eólicos icono de descarga icono de descarga 250Kb Decembro 2014
ENAE0508 Organización e proxectos de instalacións solares fotovoltaicas icono de descarga icono de descarga 407Kb Decembro 2014
ENAL0108 Xestión da operación en centrais termoeléctricas icono de descarga icono de descarga 250Kb Decembro 2014
ENAS0108 Montaxe e mantemento de redes de gas icono de descarga icono de descarga 223Kb Decembro 2014
ENAS0110 Revisión de instalacións receptoras e aparellos de gas icono de descarga icono de descarga 345Kb Decembro 2013
ENAS0208 Xestión da montaxe e mantemento de redes de gas icono de descarga icono de descarga 399Kb Decembro 2013
ENAT0108 Montaxe e mantemento de redes de auga icono de descarga icono de descarga 223Kb Decembro 2014

 

Familia profesional Fabricación mecánica (FME)
Código Certificados de profesionalidade Descarga suplemento Tamaño Data
FMEA0111 Montaje de estructuras e instalación de sistemas y equipos de aeronaves icono de descarga icono de descarga 220Kb Decembro 2013
FMEA0211 Fabricación de elementos aeroespaciais con materiais compostos icono de descarga icono de descarga 274Kb Decembro 2013
FMEC0110 Soldadura con eléctrodo revestido e TIG icono de descarga icono de descarga 224Kb Decembro 2013
FMEC0210 Soldadura Oxigas e soldadura MIG/MAG icono de descarga icono de descarga 222Kb Decembro 2013
FMEC0108 Fabricación e montaxe de instalacións de tubaxe industrial icono de descarga icono de descarga 274Kb Decembro 2013
FMEC0208 Deseño de calderería e estruturas metálicas icono de descarga icono de descarga 220Kb Decembro 2013
FMEC0109 Produción en construcións metálicas icono de descarga icono de descarga 249Kb Decembro 2013
FMEC0209 Deseño de tubaxe industrial icono de descarga icono de descarga 289Kb Decembro 2013
FMEC0309 Deseño na industria naval icono de descarga icono de descarga 289Kb Decembro 2013
FMEE0208 Montaxe e posta en marcha de bens de equipo e maquinaria industrial icono de descarga icono de descarga 222Kb Decembro 2013
FMEE0308 Deseño de produtos de fabricación mecánica icono de descarga icono de descarga 288Kb Decembro 2013
FMEF0108 Fusión e coada icono de descarga icono de descarga 220Kb Decembro 2013
FMEF0208 Modelo e machería icono de descarga icono de descarga 287Kb Decembro 2013
FMEF0308 Produción en fundición e pulvimetalurgia icono de descarga icono de descarga 290Kb Decembro 2013
FMEH0110 Tratamentos térmicos en fabricación mecánica icono de descarga icono de descarga 290Kb Decembro 2013
FMEH0109 Mecanizado por arranque de labra icono de descarga icono de descarga 267Kb Decembro 2013
FMEH0209 Mecanizado por corte e conformado icono de descarga icono de descarga 270Kb Decembro 2013
FMEH0309 Tratamentos superficiais icono de descarga icono de descarga 268Kb Decembro 2013
FMEH0409 Mecanizado por abrasión, electroerosión e procedementos especiais icono de descarga icono de descarga 270Kb Decembro 2013
FMEM0111 Fabricación por decoletaje icono de descarga icono de descarga 287Kb Decembro 2013
FMEM0211 Fabricación por mecanizado a alta velocidade e alto rendemento icono de descarga icono de descarga 289Kb Decembro 2013
FMEM0311 Fabricación de troqueles para la producción de piezas de chapa metálica icono de descarga icono de descarga 289Kb Decembro 2013
FMEM0411 Fabricación de moldes para la producción de piezas poliméricas y de aleaciones ligeras icono de descarga icono de descarga 291Kb Decembro 2013
FMEM0109 Xestión da produción en fabricación mecánica icono de descarga icono de descarga 290Kb Decembro 2013
FMEM0209 Produción en mecanizado, conformado e montaxe mecánica icono de descarga icono de descarga 226Kb Decembro 2013
FMEM0309 Deseño de útiles de procesado de chapa icono de descarga icono de descarga 287Kb Decembro 2013
FMEM0409 Deseño de moldes e modelos para función ou forxa icono de descarga icono de descarga 288Kb Decembro 2013

 

 

Familia Profesional Hostalaría e Turismo (HOT)
Código Certificados de profesionalidade Descarga suplemento Tamaño Data
HOTA0108 Operacións básicas de pisos en aloxamentos icono de descarga icono de descarga 379Kb Xuño 2015
HOTA0208 Xestión de pisos e limpeza en aloxamentos icono de descarga icono de descarga 292Kb Decembro 2013
HOTA0308 Recepción en aloxamentos icono de descarga icono de descarga 290Kb Decembro 2013
HOTG0108 Creación e xestión de viaxes combinadas e eventos icono de descarga icono de descarga 293Kb Decembro 2013
HOTG0208 Venda de produtos e servizos turísticos icono de descarga icono de descarga 293Kb Decembro 2013
HOTI0108 Promoción turística local e información ao visitante icono de descarga icono de descarga 293Kb Decembro 2013
HOTJ0110 Actividades para o xogo en mesas de casinos icono de descarga icono de descarga 269Kb Decembro 2013
HOTR0108 Operacións Básicas de cociña icono de descarga icono de descarga 374Kb Xuño 2015
HOTR0208 Operacións Básicas de restaurante e bar icono de descarga icono de descarga 263Kb Xuño 2015
HOTR0408 Cociña icono de descarga icono de descarga 268Kb Xuño 2015
HOTR0508 Servizos de bar e cafetaría icono de descarga icono de descarga 268Kb Xuño 2015
HOTR0608 Servizos de restaurante icono de descarga icono de descarga 379Kb Xuño 2015
HOTR0109 Operacións básicas de pastelaría icono de descarga icono de descarga 263Kb Xuño 2015
HOTR0209 Sumillería icono de descarga icono de descarga 403Kb Xuño 2015
HOTR0309 Dirección en restauración icono de descarga icono de descarga 401Kb Xuño 2015
HOTR0409 Xestión de procesos de servizo en restauración icono de descarga icono de descarga 403Kb Xuño 2015
HOTR0509 Repostaría icono de descarga icono de descarga 342Kb Xuño 2015
HOTR0110 Dirección e produción en cociña icono de descarga icono de descarga 401Kb Xuño 2015
HOTR0210 Dirección e produción en pastelaría icono de descarga icono de descarga 402Kb Xuño 2015
HOTT0112 Atención a pasaxeiros en transporte ferroviario icono de descarga icono de descarga 224Kb Decembro 2013
HOTU0109 Aloxamento rural icono de descarga icono de descarga 265Kb Xuño 2015
HOTU0111 Garda de refuxios e albergues de montaña icono de descarga icono de descarga 265Kb Xuño 2015

 

 

Familia Profesional Imaxe persoal (IMP)
Código Certificados de profesionalidade Descarga suplemento Tamaño Data
IMPE0108 Servizos Auxiliares de estética icono de descarga icono de descarga 342Kb Xuño 2015
IMPE0109 Bronceado, maquillaxe e depilación avanzada icono de descarga icono de descarga 290Kb Decembro 2013
IMPE0110 Masaxes estéticas e técnicas sensoriais asociadas icono de descarga icono de descarga 290Kb Decembro 2013
IMPE0111 Asesoría integral de imaxe persoal icono de descarga icono de descarga 340Kb Decembro 2013
IMPE0209 Maquillaxe integral icono de descarga icono de descarga 288Kb Decembro 2013
IMPE0210 Tratamentos estéticos icono de descarga icono de descarga 289Kb Decembro 2013
IMPE0211 Caracterización de personaxes icono de descarga icono de descarga 294Kb Decembro 2013
IMPP0108 Coidados estéticos de mans e pés icono de descarga icono de descarga 250Kb Decembro 2013
IMPP0208 Servizos estéticos de hixiene, depilación e maquillaxe icono de descarga icono de descarga 250Kb Decembro 2013
IMPP0308 Hidrotermal icono de descarga icono de descarga 290Kb Decembro 2013
IMPQ0108 Servizos Auxiliares de Barbaría icono de descarga icono de descarga 374Kb Xuño 2015
IMPQ0109 Barbaría técnico-artística icono de descarga icono de descarga 291Kb Decembro 2013
IMPQ0208 Barbaría icono de descarga icono de descarga 289Kb Decembro 2013
IMPQ0308 Tratamentos capilares estéticos icono de descarga icono de descarga 291Kb Decembro 2013

Familia Profesional Imaxe e son (IMS)
Código Certificados de profesionalidade Descarga suplemento Tamaño Data
IMSE0111 Animación musical e visual en vivo e en directo icono de descarga icono de descarga 222Kb Decembro 2013
IMSE0109 Luminotecnia para o espectáculo en vivo icono de descarga icono de descarga 221Kb Decembro 2013
IMSD0108 Asistencia á realización en televisión icono de descarga icono de descarga 250Kb Decembro 2013
IMST0110 Operacións de produción de laboratorio de imaxe icono de descarga icono de descarga 288Kb Decembro 2013
IMST0109 Produción fotográfica icono de descarga icono de descarga 288Kb Decembro 2013
IMSV0108 Asistencia á produción cinematográfica e de obras audiovisuais icono de descarga icono de descarga 290Kb Decembro 2013
IMSV0208 Asistencia á produción en televisión icono de descarga icono de descarga 288Kb Decembro 2013
IMSV0308 Cámara de cinema, vídeo e televisión icono de descarga icono de descarga 288Kb Decembro 2013
IMSV0408 Asistencia á dirección cinematográfica e de obras audiovisuais icono de descarga icono de descarga 250Kb Decembro 2013
IMSV0109 Montaxe e posproducción de audiovisuais icono de descarga icono de descarga 289Kb Decembro 2013
IMSV0209 Desenvolvemento de produtos audiovisuais multimedia interactivos icono de descarga icono de descarga 250Kb Decembro 2013

 

 

Familia Profesional de Industrias alimentarias (INA)
Código Certificados de profesionalidade Descarga suplemento Tamaño Data
INAE0110 Industrias lácteas icono de descarga icono de descarga 291Kb Decembro 2013
INAF0110 Industrias de derivados de cereais e de doces icono de descarga icono de descarga 253Kb Decembro 2013
INAH0109 Elaboración de viños e licores icono de descarga icono de descarga 263Kb Xuño 2015
INAH0110 Industrias derivadas da uva e do viño icono de descarga icono de descarga 250Kb Decembro 2013
INAH0209 Enotecnia icono de descarga icono de descarga 399Kb Xuño 2015
INAI0109 Industrias cárnicas icono de descarga icono de descarga 252Kb Decembro 2013
INAJ0110 Industrias de produtos da pesca e da agricultura icono de descarga icono de descarga 252Kb Decembro 2013
INAJ0109 Pescadería e elaboración de produtos da pesca e acuicultura icono de descarga icono de descarga 230Kb Decembro 2013
INAK0110 Industrias do aceite e graxas comestibles icono de descarga icono de descarga 291Kb Decembro 2013
INAQ0108 Operacións auxiliares de mantemento e transporte interno da industria alimentaria icono de descarga icono de descarga 262Kb Xuño 2015
INAV0110 Industrias de conservas e mollos vexetais icono de descarga icono de descarga 251Kb Decembro 2013
INAD0108 Operacións auxiliares de elaboración na industria alimentaria icono de descarga icono de descarga 262Kb Xuño 2015
INAD0109 Elaboración de azucre icono de descarga icono de descarga 222Kb Decembro 2013
INAD0110 Fabricación de produtos de cafés e sucedáneos de café icono de descarga icono de descarga 220Kb Decembro 2013
INAD0210 Elaboración de produtos para a alimentación animal icono de descarga icono de descarga 222Kb Decembro 2013
INAD0310 Fabricación de produtos de toste e de aperitivos extrusionados icono de descarga icono de descarga 223Kb Decembro 2013
INAE0109 Quesería icono de descarga icono de descarga 224Kb Decembro 2013
INAE0209 Elaboración de leites de consumo e produtos lácteos icono de descarga icono de descarga 225Kb Decembro 2013
INAF0108 Panadaría e Pastelería icono de descarga icono de descarga 224Kb Decembro 2013
INAF0109 Pastelaría e Confeitaría icono de descarga icono de descarga 290Kb Decembro 2013
INAI0108 Carnicería e elaboración de produtos cárnicos icono de descarga icono de descarga 222Kb Decembro 2013
INAI0208 Sacrificio, faenado e despezamento de animais icono de descarga icono de descarga 221Kb Decembro 2013
INAH0210 Elaboración de cervexa icono de descarga icono de descarga 224Kb Decembro 2013
INAH0310 Elaboración de refrescos e augas de bebida envasadas icono de descarga icono de descarga 224Kb Decembro 2013
INAK0109 Obtención de aceites de oliva icono de descarga icono de descarga 224Kb Decembro 2013
INAK0209 Obtención de aceites de sementes e graxas icono de descarga icono de descarga 227Kb Decembro 2013
INAV0109 Fabricación de conservas vexetais icono de descarga icono de descarga 225Kb Decembro 2013

Familia profesional Industrias extractivas (IEX)
Código Certificados de profesionalidade Descarga suplemento Tamaño Data
IEXD0108 Elaboración da pedra natural icono de descarga icono de descarga 224Kb Decembro 2013
IEXD0208 Extracción da pedra natural icono de descarga icono de descarga 223Kb Decembro 2013
IEXD0109 Deseño e coordinación de proxectos en pedra natural icono de descarga icono de descarga 302Kb Decembro 2013
IEXD0209 Obras de artesanía e restauración en pedra natural icono de descarga icono de descarga 224Kb Decembro 2013
IEXD0308 Operaciones auxiliares en plantas de elaboración de piedra natural y de tratamiento y beneficio de minerales y rocas icono de descarga icono de descarga 265Kb Xuño 2015
IEXD0309 Desenvolvemento e supervisión de obras de restauración en pedra natural icono de descarga icono de descarga 250Kb Decembro 2013
IEXD0409 Colocación de pedra natural icono de descarga icono de descarga 283Kb Decembro 2013
IEXM0109 Operacións auxiliares en escavacións subterráneas e ao descuberto icono de descarga icono de descarga 381Kb Xuño 2015
IEXM0110 Escavación subterránea mecanizada de arranque selectivo icono de descarga icono de descarga 283Kb Decembro 2013
IEXM0210 Escavación subterránea mecanizada dirixida de pequena sección icono de descarga icono de descarga 285Kb Decembro 2013
IEXM0310 Escavación subterránea mecanizada a sección completa con tuneladoras icono de descarga icono de descarga 228Kb Decembro 2013
IEXM0209 Sondaxes icono de descarga icono de descarga 224Kb Decembro 2013
IEXM0309 Tratamento e beneficio de minerais, rocas e outros materiais icono de descarga icono de descarga 228Kb Decembro 2013
IEXM0409 Escavación subterránea con explosivos icono de descarga icono de descarga 225Kb Decembro 2013
IEXM0509 Operacións en instalacións de transporte subterráneas en industrias extractivas icono de descarga icono de descarga 273Kb Decembro 2013
IEXM0609 Operacións auxiliares na montaxe e mantemento mecánico de instalacións e equipos de escavacións e plantas icono de descarga icono de descarga 382Kb Xuño 2015
IEXM0709 Montaxe e mantemento mecánico de instalacións e equipos semimóviles en escavacións e plantas icono de descarga icono de descarga 278Kb Decembro 2013
IEXM0809 Escavación ao descuberto con explosivos icono de descarga icono de descarga 226Kb Decembro 2013

Familia Profesional Informática e comunicacións (IFC)
Código Certificados de profesionalidade Descarga suplemento Tamaño Data
IFCD0110 Confección e publicación de páxinas web icono de descarga icono de descarga 222Kb Decembro 2013
IFCD0111 Programación en linguaxes estruturadas de aplicacións de xestión icono de descarga icono de descarga 300Kb Decembro 2013
IFCD0112 Programación con linguaxes orientadas a obxectos e bases de datos relacionais icono de descarga icono de descarga 288Kb Decembro 2013
IFCD0210 Desenvolvemento de aplicacións con tecnoloxías web icono de descarga icono de descarga 288Kb Decembro 2013
IFCD0211 Sistemas de xestión de información icono de descarga icono de descarga 288Kb Decembro 2013
IFCM0110 Operación en sistema de comunicacións de voz e datos icono de descarga icono de descarga 220Kb Decembro 2013
IFCM0111 Mantemento de segundo nivel en sistemas de radiocomunicacións icono de descarga icono de descarga 288Kb Decembro 2013
IFCM0210 Mantemento de primeiro nivel en sistemas de radiocomunicacións icono de descarga icono de descarga 220Kb Decembro 2013
IFCM0310 Xestión de redes de voz e datos icono de descarga icono de descarga 292Kb Decembro 2013
IFCM0410 Xestión e supervisión de alarmas en redes de comunicacións icono de descarga icono de descarga 288Kb Decembro 2013
IFCT0108 Operacións auxiliares de montaxe e mantemento de sistemas microinformáticos icono de descarga icono de descarga 262Kb Xuño 2015
IFCT0109 Seguridade informática icono de descarga icono de descarga 289Kb Decembro 2013
IFCT0110 Operación de redes departamentais icono de descarga icono de descarga 220Kb Decembro 2013
IFCT0209 Sistemas microinformáticos icono de descarga icono de descarga 222Kb Decembro 2013
IFCT0210 Operación de sistemas informáticos icono de descarga icono de descarga 219Kb Decembro 2013
IFCT0309 Montaxe e reparación de sistema microinformáticos icono de descarga icono de descarga 220Kb Decembro 2013
IFCT0310 Administración de bases de datos icono de descarga icono de descarga 287Kb Decembro 2013
IFCT0409 Implantación y gestión de elementos informáticos en sistemas domóticos/inmóticos, de control de accesos y presencia y de videovigilancia icono de descarga icono de descarga 290Kb Decembro 2013
IFCT0410 Administración e deseño de redes departamentais icono de descarga icono de descarga 289Kb Decembro 2013
IFCT0509 Administración de servizos de Internet icono de descarga icono de descarga 289Kb Decembro 2013
IFCT0510 Xestión de sistemas informáticos icono de descarga icono de descarga 289Kb Decembro 2013
IFCT0609 Programación de sistemas informáticos icono de descarga icono de descarga 288Kb Decembro 2013
IFCT0610 Administración y programación en sistemas de planificación de recursos empresariales y de gestión de relaciones con clientes icono de descarga icono de descarga 289Kb Decembro 2013

Familia profesional Instalacións e mantemento (IMA)
Código Certificados de profesionalidade Descarga suplemento Tamaño Data
IMAI0108 Operacións de fontanaría e calefacción – climatización doméstica icono de descarga icono de descarga 449Kb Xuño 2015
IMAI0110 Instalación y mant. de sistemas de aislamiento térmico, acústico y protección pasiva cont el fuego icono de descarga icono de descarga 220Kb Decembro 2013
IMAI0208 Planificación, gestión y realización del mantenimiento y supervisión del montaje de redes y sistemas de distribución de fluidos icono de descarga icono de descarga 291Kb Decembro 2013
IMAI0210 Xestión e supervisión da montaxe e o mantemento de sistemas de illamento térmico, acústico e contra o lume icono de descarga icono de descarga 288Kb Decembro 2013
IMAQ0108 Mantemento e montaxe mecánica de equipo industrial icono de descarga icono de descarga 223Kb Decembro 2013
IMAQ0110 Instalación y mantenimiento de ascensores y otros equipos fijos de elevación y transporte icono de descarga icono de descarga 223Kb Decembro 2013
IMAQ0208 Planificación, gestión y realización del mantenimiento y supervisión del montaje de maquinaria, equipo industrial y líneas automatizadas de producción icono de descarga icono de descarga 292Kb Decembro 2013
IMAQ0210 Desenvolvemento de proxectos de instalacións de manutención, elevación e transporte icono de descarga icono de descarga 290Kb Decembro 2013
IMAR0108 Montaxe e mantemento de instalacións frigoríficas icono de descarga icono de descarga 225Kb Decembro 2013
IMAR0109 Desenvolvemento de proxectos de instalacións de climatización e ventilación-extracción icono de descarga icono de descarga 292Kb Decembro 2013
IMAR0208 Montaxe e mantemento de instalacións de climatización e ventilación-extracción icono de descarga icono de descarga 226Kb Decembro 2013
IMAR0209 Desenvolvemento de proxectos de instalacións frigoríficas icono de descarga icono de descarga 223Kb Decembro 2013
IMAR0308 Desarrollo de proyectos de redes y sistemas de distribución de fluidos icono de descarga icono de descarga 290Kb Decembro 2013
IMAR0309 Planificación, gestión y realización del mantenimiento y supervisión del montaje de instalaciones frigoríficas icono de descarga icono de descarga 290Kb Decembro 2013
IMAR0408 Montaxe e mantemento de instalacións caloríficas icono de descarga icono de descarga 221Kb Decembro 2013
IMAR0409 Planificación, gestión y realización del mantenimiento y supervisión del montaje de instalaciones de climatización y ventilación-extracción icono de descarga icono de descarga 291Kb Decembro 2013
IMAR0508 Desenvolvemento de proxectos de instalacións caloríficas icono de descarga icono de descarga 292Kb Decembro 2013
IMAR0509 Planificación, gestión y realización del mantenimiento y supervisión del montaje de instalaciones caloríficas icono de descarga icono de descarga 291Kb Decembro 2013

Familia profesional Madeira, moble e cortiza (MAM)
Código Certificados de profesionalidade Descarga suplemento Tamaño Data
MAMA0109 Fabricación de tapóns de cortiza icono de descarga icono de descarga 261Kb Xuño 2015
MAMA0110 Obtención de chapas, taboleiros contrachapados e rechapados icono de descarga icono de descarga 223Kb Decembro 2013
MAMA0210 Fabricación de taboleiros de partículas e fibras de madeira icono de descarga icono de descarga 221Kb Decembro 2013
MAMA0310 Preparación da madeira icono de descarga icono de descarga 264Kb  Decembro 2013
MAMA0209 Aserrado de madeira icono de descarga icono de descarga 221Kb  Decembro 2013
MAMA0309 Fabricación de obxectos de cortiza icono de descarga icono de descarga 261Kb  Xuño 2015
MAMB0110 Proxectos de instalación e amueblamiento icono de descarga icono de descarga 249Kb Decembro 2013
MAMB0210 Montaxe e instalación de construcións de madeira icono de descarga icono de descarga 224Kb Decembro 2013
MAMD0109 Aplicación de barnices y lacas en elementos de carpintería y mueble icono de descarga icono de descarga 262Kb Xuño 2015
MAMD0110 Organización y gestión de la producción en industrias del mueble y carpintería icono de descarga icono de descarga 250Kb Decembro 2013
MAMD0209 Traballos de carpintaría e moble icono de descarga icono de descarga 262Kb Xuño 2015
MAMD0210 Planificación y gestión de la fabricación en industrias de madera y corcho icono de descarga icono de descarga 251Kb Decembro 2013
MAMD0309 Proxectos de carpintaría e moble icono de descarga icono de descarga 247Kb Decembro 2013
MAMR0108 Montaxe de mobles e elementos de carpintaría icono de descarga icono de descarga 223Kb Decembro 2013
MAMR0208 Acabado de carpintaría e moble icono de descarga icono de descarga 222Kb Decembro 2013
MAMR0308 Mecanizado de madeira e derivados icono de descarga icono de descarga 232Kb Decembro 2013
MAMR0408 Instalación de mobles icono de descarga icono de descarga 222Kb Decembro 2013
MAMS0108 Instalación de elementos de carpintaría icono de descarga icono de descarga 224Kb Decembro 2013

Familia profesional Marítimo pesqueira (MAP)
Código Certificados de profesionalidade Descarga suplemento Tamaño Data
MAPB0112 Actividades subacuáticas para instalacións acuícolas e recolección de recursos icono de descarga icono de descarga 263Kb Xuño 2015
MAPN0108 Confección e mantemento de artes e aparellos icono de descarga icono de descarga 221Kb Decembro 2013
MAPN0109 Actividades auxiliares e de apoio ao buque en porto icono de descarga icono de descarga 262Kb Xuño 2015
MAPN0110 Actividades en pesca con artes de enmalle e marisqueo, e en transporte marítimo icono de descarga icono de descarga 273Kb Xuño 2015
MAPN0111 Pesca local icono de descarga icono de descarga 263Kb Xuño 2015
MAPN0112 Actividades de extracción e recollida de crustáceos adheridos ás rocas icono de descarga icono de descarga 262Kb Xuño 2015
MAPN0209 Organización de lonxas icono de descarga icono de descarga 289Kb Decembro 2013
MAPN0210 Actividades en pesca en palangre, arrastre e cerco, e en transporte marítimo icono de descarga icono de descarga 263Kb Xuño 2015
MAPN0211 Operacións de coordinación en cuberta e parque de pesca icono de descarga icono de descarga 264Kb Xuño 2015
MAPN0212 Goberno de embarcacións e motos naúticas destinadas ao socorrismo acuático icono de descarga icono de descarga 264Kb Xuño 2015
MAPN0310 Amarre de porto e monoboyas icono de descarga icono de descarga 261Kb Xuño 2015
MAPN0312 Manipulación e conservación en pesca e acuicultura icono de descarga icono de descarga 264Kb Xuño 2015
MAPN0410 Operacións en transporte marítimo e pesca de baixura icono de descarga icono de descarga 263Kb Xuño 2015
MAPN0412 Operacións de bombeo para carga e descarga do buque icono de descarga icono de descarga 263Kb Xuño 2015
MAPN0510 Navegación en augas interiores e próximas á costa icono de descarga icono de descarga 263Kb Xuño 2015
MAPN0512 Mantemento de máquinas, equipos e instalacións do buque icono de descarga icono de descarga 273Kb Xuño 2015
MAPN0610 Documentación pesqueira icono de descarga icono de descarga 289Kb Decembro 2013
MAPN0612 Mantemento dos equipos dun parque de pesca e da instalación frigorífica icono de descarga icono de descarga 265Kb Xuño 2015
MAPN0710 Observación da actividade e control das capturas dun buque pesqueiro icono de descarga icono de descarga 290Kb Xuño 2015
MAPN0712 Operacións portuarias de carga, estiba, descarga, desestiba e transbordo icono de descarga icono de descarga 343Kb Xuño 2015
MAPU0108 Engorde de peixes, crustáceos e cefalópodos icono de descarga icono de descarga 222Kb Decembro 2013
MAPU0109 Engorde de moluscos bivalvos icono de descarga icono de descarga 221Kb Decembro 2013
MAPU0110 Produción en criadeiro de acuicultura icono de descarga icono de descarga 220Kb Xuño 2015
MAPU0111 Xestión da produción de criadeiro en acuicultura icono de descarga icono de descarga 250Kb Decembro 2013
MAPU0112 Mantemento de instalacións en acuicultura icono de descarga icono de descarga 263Kb Xuño 2015
MAPU0209 Actividades de engorde de especies acuícolas icono de descarga icono de descarga 262Kb Xuño 2015
MAPU0210 Xestión da produción de engorde en acuicultura icono de descarga icono de descarga 250Kb Decembro 2013
MAPU0309 Actividades de cultivo de plancto e cría de especies acuícolas icono de descarga icono de descarga 262Kb Xuño 2015
MAPU0409 Produción de alimento vivo icono de descarga icono de descarga 222Kb Decembro 2013

 

 

Familia profesional Química (QUI)
Código Certificados de profesionalidade Descarga suplemento Tamaño Data
QUIA0108 Ensaios físicos e fisicoquímicos icono de descarga icono de descarga 289Kb Decembro 2013
QUIA0110 Organización e control de ensaios non destrutivos icono de descarga icono de descarga 291Kb Decembro 2013
QUIA0111 Análise biotecnológico icono de descarga icono de descarga 291Kb Decembro 2013
QUIA0112 Organización y control de ensayos destructivos de caracterización de materiales y productos icono de descarga icono de descarga 405Kb Xuño 2015
QUIA0208 Ensaios microbiológicos e biotecnológicos icono de descarga icono de descarga 293Kb Decembro 2013
QUIB0108 Xestión e control de planta química icono de descarga icono de descarga 293Kb Decembro 2013
QUIE0111 Organización e control de procesos e realización de servizos biotecnológicos icono de descarga icono de descarga 290Kb Decembro 2013
QUIE0108 Operacións básicas en planta química icono de descarga icono de descarga 225Kb Decembro 2013
QUIE0208 Operacións en instalacións de enerxía e servizos auxiliares icono de descarga icono de descarga 282Kb Decembro 2013
QUIE0408 Operaciones de movimientos y entrega de productos en la industria química icono de descarga icono de descarga 269Kb Decembro 2013
QUIE0109 Organización e control de procesas de química transformadora icono de descarga icono de descarga 293Kb Decembro 2013
QUIE0308 Operacións auxiliares e de almacén en industrias e laboratorios químicos icono de descarga icono de descarga 263Kb Xuño 2015
QUIL0108 Análise química icono de descarga icono de descarga 227Kb Decembro 2013
QUIM0110 Organización y control de la fabricación de productos farmacéuticos y afines icono de descarga icono de descarga 288Kb Decembro 2013
QUIM0210 Organización e control do acondicionado de produtos farmacéuticos e afíns icono de descarga icono de descarga 289Kb Decembro 2013
QUIM0109 Elaboración de produtos farmacéuticos e afíns icono de descarga icono de descarga 224Kb Decembro 2013
QUIM0309 operacións de acondicionado de produtos farmacéuticos e afíns icono de descarga icono de descarga 226Kb Decembro 2013
QUIO0109 Preparación de pastas papeleiras icono de descarga icono de descarga 222Kb Decembro 2013
QUIO0110 Recuperación de lejías negras e enerxía icono de descarga icono de descarga 224Kb Decembro 2013
QUIO0112 Fabricación de pastas químicas e/ou semiquímicas icono de descarga icono de descarga 264Kb Xuño 2015
QUIO0212 Control do produto pasteiro-papelero icono de descarga icono de descarga 290Kb Xuño 2015
QUIT0110 Organización y control de la transformación de polímeros termoestables y sus compuestos icono de descarga icono de descarga 290Kb Decembro 2013
QUIT0109 Operacións de transformación de polímeros termoestables e os seus compostos icono de descarga icono de descarga 227Kb Decembro 2013
QUIT0209 Operacións de transformación de polímeros termoplásticos icono de descarga icono de descarga 228Kb Decembro 2013
QUIT0309 Operacións de transformación de caucho icono de descarga icono de descarga 226Kb Decembro 2013
QUIT0409 Organización e control da transformación de caucho icono de descarga icono de descarga 291Kb Decembro 2013
QUIT0509 Organización e control da transformación de polímeros termoplásticos icono de descarga icono de descarga 291Kb Decembro 2013

Familia Profesional Sanidade (SAN)
Código Certificados de profesionalidade Descarga suplemento Tamaño Data
SANP0108 Tanatopraxia icono de descarga icono de descarga 250Kb Decembro 2013
SANT0108 Atención sanitaria a múltiples vítimas e catástrofes icono de descarga icono de descarga 265Kb Decembro 2013
SANT0208 Transporte sanitario icono de descarga icono de descarga 221Kb Decembro 2013

Familia Profesional Seguridade e medio ambiente (SEXA)
Código Certificados de profesionalidade Descarga suplemento Tamaño Data
SEAD0111 Extinción de incendios e salvamento icono de descarga icono de descarga 221Kb Decembro 2013
SEAD0112 Vixilancia, seguridade privada e protección de persoas icono de descarga icono de descarga 380Kb Xuño 2015
SEAD0211 Prevención de incendios e mantemento icono de descarga icono de descarga 223Kb Decembro 2013
SEAD0212 Vixilancia, seguridade privada e proteccion de explosivos icono de descarga icono de descarga 377Kb Xuño 2015
SEAD0311 Xestión e coordinación en protección civil e emerxencias icono de descarga icono de descarga 294Kb Decembro 2013
SEAD0312 Teleoperaciones de atención, xestión e coordinación de emerxencias icono de descarga icono de descarga 264Kb Xuño 2015
SEAD0411 Operacións de vixilancia e extinción de incendios forestais e apoio a continxencias no medio natural e rural icono de descarga icono de descarga 222Kb Decembro 2013
SEAD0412 Adestramento de base e educación canina icono de descarga icono de descarga 262Kb Xuño 2015
SEAD0511 Coordinación de operacións en incendios forestais e apoio a continxencias no medio natural e rural icono de descarga icono de descarga 289Kb Decembro 2013
SEAD0512 Instrución canina en operacións de seguridade e protección civil icono de descarga icono de descarga 290Kb Xuño 2015
SEAG0108 Xestión de residuos urbanos e industriais icono de descarga icono de descarga 261Kb Decembro 2013
SEAG0109 Interpretación e educación ambiental icono de descarga icono de descarga 291Kb Decembro 2013
SEAG0110 Servizos para o control de pragas icono de descarga icono de descarga 222Kb Decembro 2013
SEAG0111 Control da contaminación atmosférica icono de descarga icono de descarga 288Kb Decembro 2013
SEAG0112 Control de residuos, vibracións e illamento acústico icono de descarga icono de descarga 287Kb Decembro 2013
SEAG0209 Limpeza en espazos abertos e instalacións industriais icono de descarga icono de descarga 290Kb Xuño 2015
SEAG0210 Operacións de estacións de tratamento de augas icono de descarga icono de descarga 221Kb Decembro 2013
SEAG0211 Xestión Ambiental icono de descarga icono de descarga 287Kb Decembro 2013
SEAG0212 Mantenimiento higiénico-sanitario de instalaciones susceptibles de proliferación de microorganismos nocivos y su diseminación por aerosolización icono de descarga icono de descarga 225Kb Decembro 2013
SEAG0309 Control e protección do medio natural icono de descarga icono de descarga 288Kb Decembro 2013
SEAG0311 Xestión de servizos para o control de organismos nocivos icono de descarga icono de descarga 289Kb Decembro 2013

 

 

Familia Profesional Servizos socioculturais e á comunidade (SSC)
Código Certificados de profesionalidade Descarga suplemento Tamaño Data
SSCB0109 Dinamización comunitaria icono de descarga icono de descarga 482Kb Xuño 2015
SSCB0110 Dinamización, programación e desenvolvemento de accións culturais icono de descarga icono de descarga 287Kb Decembro 2013
SSCB0111 Prestación de servizos bibliotecarios icono de descarga icono de descarga 287Kb Decembro 2013
SSCB0209 Dinamización de actividades de tempo libre educativo infantil e xuvenil icono de descarga icono de descarga 265Kb Xuño 2015
SSCB0211 Dirección y coordinación de actividades de tiempo libre educativo infantil y juvenil icono de descarga icono de descarga 287Kb Decembro 2013
SSCE0109 Información xuvenil icono de descarga icono de descarga 287Kb Decembro 2013
SSCE0110 Docencia da formación profesional para o emprego icono de descarga icono de descarga 287Kb Decembro 2013
SSCE0111 Promoción e intervención socioeducativa con persoas con discapacidade icono de descarga icono de descarga 288Kb Decembro 2013
SSCE0112 Atención ao alumnado con necesidades educativas especiais (ACNEE) en centros educativos icono de descarga icono de descarga 401Kb Xuño 2015
SSCE0212 Promoción para a igualdade efectiva de mulleres e homes icono de descarga icono de descarga 291Kb Xuño 2015
SSCG0109 Inserción laboral de persoas con discapacidade icono de descarga icono de descarga 292Kb Decembro 2013
SSCG0111 Xestión de chamadas de teleasistencia icono de descarga icono de descarga 220Kb Decembro 2013
SSCG0112 Promoción e participación da comunidade xorda icono de descarga icono de descarga 290Kb Decembro 2013
SSCG0209 Mediación comunitaria icono de descarga icono de descarga 399Kb Xuño 2015
SSCG0211 Mediación entre a persoa xordocega e a comunidade icono de descarga icono de descarga 293Kb Decembro 2013
SSCI0109 Emprego doméstico icono de descarga icono de descarga 262Kb Xuño 2015
SSCI0112 Instrución de cans de asistencia icono de descarga icono de descarga 290Kb Xuño 2015
SSCI0209 Xestión e organización de equipos de limpeza icono de descarga icono de descarga 290Kb Xuño 2015
SSCI0212 Actividades funerarias e de mantemento en cemiterios icono de descarga icono de descarga 263Kb Xuño 2015
SSCI0312 Atención al cliente y organización de actos de protocolo en servicios funerarios icono de descarga icono de descarga 264Kb Xuño 2015
SSCI0412 Operacións en servizos funerarios icono de descarga icono de descarga 263Kb Xuño 2015
SSCS0108 Atención sociosanitaria a persoas no domicilio icono de descarga icono de descarga 223Kb Decembro 2013
SSCS0208 Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais icono de descarga icono de descarga 223Kb Decembro 2013

Familia profesional Téxtil, confección e pel (TCP)
Código Certificados de profesionalidade Descarga suplemento Tamaño Data
TCPC0109 Reparación de calzado e marroquinería icono de descarga icono de descarga 223Kb Decembro 2013
TCPF0109 Arranxos e adaptacións de pezas e artigos en téxtil e pel icono de descarga icono de descarga 223Kb Decembro 2013
TCPF0111 Operacións auxiliares de curtidos icono de descarga icono de descarga 220Kb Decembro 2013
TCPN0312 Operacións auxiliares de lavandaría industrial e proximidade icono de descarga icono de descarga 263Kb Xuño 2015

Familia profesional Transporte e mantemento de vehículos (TMV))
Código Certificados de profesionalidade Descarga suplemento Tamaño Data
TMVB0111 Mantemento dos sistemas mecánicos de material rodante ferroviario icono de descarga icono de descarga 224Kb Decembro 2013
TMVB0211 Mantemento de sistemas eléctricos e electrónicos de material rodante ferroviario icono de descarga icono de descarga 220Kb Decembro 2013
TMVG0109 Operacións auxiliares de mantemento en electromecánica de vehículos icono de descarga icono de descarga 302Kb Xuño 2015
TMVG0110 Planificación e control da área de electromecánica icono de descarga icono de descarga 289Kb Decembro 2013
TMVG0209 Mantemento dos sistemas eléctricos e electrónicos de vehículos icono de descarga icono de descarga 375Kb Xuño 2015
TMVG0210 Mantemento de sistemas de rodaxe e transmisión de maquinaria agrícola, de industrias extractivas e de edificación e obra civil, os seus equipos e apeiros icono de descarga icono de descarga 223Kb Decembro 2013
TMVG0309 Mantenimiento de sistemas de transmisión de fuerza y trenes de rodaje de vehículos automóviles icono de descarga icono de descarga 224Kb Decembro 2013
TMVG0310 Mantemento do motor e dos sistemas eléctricos, de seguridade e confortabilidad de maquinaria agrícola, de industrias extractivas e de edificación e obra civil icono de descarga icono de descarga 263Kb Xuño 2015
TMVG0409 Mantemento do motor e os seus sistemas auxiliares icono de descarga icono de descarga 224Kb Decembro 2013
TMVI0108 Condución de autobuses icono de descarga icono de descarga 347Kb Xuño 2015
TMVI0112 Condución profesional de vehículos turismos e furgonetas icono de descarga icono de descarga 266Kb Xuño 2015
TMVI0208 Condución de vehículos pesados de transporte de mercadorías por estrada icono de descarga icono de descarga 265Kb Xuño 2015
TMVL0109 Operacións auxiliares de mantemento de carrozarías de vehículos icono de descarga icono de descarga 266Kb Xuño 2015
TMVL0209 Mantemento de elementos non estruturais de carrozarías de vehículos icono de descarga icono de descarga 220Kb Decembro 2013
TMVL0309 Mantemento de estruturas de carrozarías de vehículos icono de descarga icono de descarga 230Kb Decembro 2013
TMVL0409 Embelecemento e decoración de superficies de vehículos icono de descarga icono de descarga 220Kb Decembro 2013
TMVL0509 Pintura de vehículos icono de descarga icono de descarga 220Kb Decembro 2013
TMVL0609 Planificación e control da área de carrozaría icono de descarga icono de descarga 287Kb Decembro 2013
TMVO0109 Operacións auxiliares de mantemento aeronáutico icono de descarga icono de descarga 405Kb Xuño 2015
TMVO0111 Tripulación de cabina de pasaxeiros icono de descarga icono de descarga 375Kb Xuño 2015
TMVO0112 Operacións auxiliares de asistencia a pasaxeiros, equipaxes, mercadorías e aeronaves en aeroportos icono de descarga icono de descarga 375Kb Xuño 2015
TMVO0212 Asistencia a pasaxeiros, tripulacións, aeronaves e mercadorías en aeroportos icono de descarga icono de descarga 405Kb Xuño 2015
TMVU0110 Operacións auxiliares de mantemento de sistemas e equipos de embarcacións deportivas e de recreo icono de descarga icono de descarga 404Kb Xuño 2015
TMVU0111 Pintura, Reparación y Construcción de elementos de plástico reforzado con fibra de madera de embarcaciones deportivas y de recreo icono de descarga icono de descarga 225Kb Decembro 2013
TMVU0112 Mantemento da planta propulsora, máquinas e equipos auxiliares de embarcacións icono de descarga icono de descarga 404Kb Xuño 2015
TMVU0210 Operacións auxiliares de mantemento de elementos estruturais e de recubrimento de superficies de embarcacións deportivas e de recreo icono de descarga icono de descarga 264Kb Xuño 2015
TMVU0211 Operacións de mantemento de elementos de madeira de embarcacións deportivas e de recreo icono de descarga icono de descarga 222Kb Decembro 2013
TMVU0212 Mantemento e instalación de sistemas eléctricos e electrónicos de embarcacións deportivas e de recreo icono de descarga icono de descarga 264Kb Xuño 2015
TMVU0311 Mantemento de aparellos de embarcacións deportivas e de recreo icono de descarga icono de descarga 225Kb Decembro 2013
TMVU0312 Organización e supervisión do mantemento dos sistemas e equipos de embarcacións deportivas e de recreo icono de descarga icono de descarga 263Kb Xuño 2015
TMVU0412 Organización e supervisión do mantemento do aparello de embarcacións icono de descarga icono de descarga 266Kb Xuño 2015
TMVU0512 Organización y supervisión del mantenimiento de elementos estructurales y de recubrimiento de superficies de embarcaciones deportivas y de recreo icono de descarga icono de descarga 347Kb Xuño 2015

Familia profesional Vidro e cerámicas (VIC)
Código Certificados de profesionalidade Descarga suplemento Tamaño Data
VICF0109 Operacións básicas con equipos automáticos en planta cerámica icono de descarga icono de descarga 264Kb Xuño 2015
VICF0110 Operacións de fabricación de fritas, esmaltes e pigmentos cerámicos icono de descarga icono de descarga 222Kb Decembro 2013
VICF0111 Organización da fabricación de fritas, esmaltes e pigmentos cerámicos icono de descarga icono de descarga 250Kb Decembro 2013
VICF0209 Operacións de reprodución manual ou semiautomática de produtos cerámicos icono de descarga icono de descarga 262Kb Xuño 2015
VICF0210 Operacións de fabricación de produtos cerámicos conformados icono de descarga icono de descarga 222Kb Decembro 2013
VICF0211 Organización da fabricación de produtos cerámicos icono de descarga icono de descarga 251Kb Decembro 2013
VICF0311 Desenvolvemento de composicións cerámicas icono de descarga icono de descarga 246Kb Decembro 2013
VICF0411 Control de materiais, procesos e produtos en laboratorio cerámico icono de descarga icono de descarga 226Kb Decembro 2013
VICI0109 Fabricación e transformación manual e semiautomática de produtos de vidro icono de descarga icono de descarga 262Kb Xuño 2015
VICI0110 Decoración e moldeado de vidro icono de descarga icono de descarga 262Kb Xuño 2015
VICI0112 Ensaios de calidade en industrias do vidro icono de descarga icono de descarga 263Kb Xuño 2015
VICI0212 Organización de la fabricación en la transformación de productos de vidrio icono de descarga icono de descarga 290Kb Xuño 2015
VICI0312 Organización da fabricación de produtos de vidro icono de descarga icono de descarga 290Kb Xuño 2015
VICI0412 Operacións en liña automática de fabricación e transformación de vidro icono de descarga icono de descarga 376Kb Xuño 2015