PLAN PARA O PERFECCIONAMENTO DO PROFESORADO

Plan de perfeccionamento do profesorado

A Lei 30/2015, de de 9 setembro , pola que se regula o Sistema de Formación Profesional para o emprego no ámbito laboral, no artigo 22.3 establece que o Servizo Público de Emprego Estatal, tendo en conta as propostas das comunidades autónomas, elaborará un Plan para o perfeccionamento do profesorado que imparta accións formativas e para o desenvolvemento dunha metodoloxía técnico-didáctica orientada ao mesmo.

Cursos 2020 en CRN para Formadores

Obxectivo e execución do Plan

O obxectivo do Plan é programar, impartir e avaliar accións formativas para a actualización e o perfeccionamento técnico de formadores no ámbito da Formación Profesional.

O Plan execútase a través dos Centros de Referencia Nacional(CRN) aos que lles corresponde a proposta dos cursos, selección de alumnos, comunicación aos seleccionados,así como a impartición, seguimento e avaliación de cada unha das accións formativas.

Divulgación

Darase publicidade na web do SEPE e das CCAA por medio dunha ficha divulgativa, e a través dos medios que consideren necesarios os CRN.

Para a elaboración do Plan recóllese a demanda de formación profesional detectada polos seguintes medios:

  • As propostas de cursos dos responsables de formación dos CRN e das Comunidades Autónomas, referentes á familia profesional ou área profesional competencia do Centro.
  • Identificación das novas tendencias de formación profesional.
  • Materias innovadoras o que suponen nuevas tecnologías, herramientas, procesos industriales, recursos didácticos, nuevos contenidos y metodologías… 
  • Directrices emanadas da Unión Europea (protección do medio ambiente, biodiversidade, prevención de riscos laborais, tecnoloxías da información e comunicación, calidade…), e de aplicación das políticas públicas, como é a promoción de medidas para a igualdade de oportunidades, a integración de persoas con discapacidade, de promoción da autonomía persoal e atención a persoas en situación de dependencia, loita contra a violencia sobre a muller e conciliación da vida persoal, familiar e laboral.

As Comisións de Coordinación e Seguimento dos convenios CRN analizan as propostas dos CRN,  aproban ou desestiman. 

 

Obxectivos dos cursos de perfeccionamento técnico do profesorado

O obxectivo xeral destas accións formativas é desenvolver a capacidade técnica dos formadores de formación profesional, mellorar as súas habilidades didácticas e incrementar a súa profesionalidade.

Os obxectivos específicosque se perseguen no Plan para o Perfeccionamento do Profesorado son:

• Actualizar os coñecementos profesionais dos formadores en especialidades ou competencias que teñen incidencia no seu labor docente. 

• Formar aos docentes, tanto teórica como practicamente, en áreas de novas tecnoloxías, novas tendencias de formación ou que supoñan certa innovación e en áreas prioritarias de fomento do emprego. 

• Complementar a formación teórica e práctica necesaria en novas ocupacións ou especialidades.

• Adquirir experiencia en contornas reais de traballo

• Satisfacer as aspiracións de promoción e desenvolvemento profesional dos docentes, capacitándolles para un mellor desempeño da súa profesión.

Contido dos cursos

Los cursos de perfeccionamiento del profesorado en el ámbito de la Formación Profesional incluyen contenidos específicos teóricos y prácticos innovadores en el área profesional calificada del CRN. También se programan cursos de actualización de habilidades y competencias técnico pedagógicas que favorezcan la aplicación de nuevas técnicas o procesos innovadores en áreas prioritarias.

Rexistro dos cursos de perfeccionamento do profesorado

O SEPE gravará os cursos PTF na aplicación corporativa SILCOI FSILBD, na modalidade de xestión (05) Plans de Traballo. Ás CCAA correspóndelles dar de alta os alumnos, gravar o inicio das accións formativas e a finalización de alumnos con avaliación positiva.

 

 

 

Estes cursos están dirixidos prioritariamente a traballadores ocupados: docentes, expertos de formación profesional para o emprego e profesores de formación profesional, segundo figura nos convenios de Plans de Traballo 2017-2018 coa rede CRN.

A selección de alumnos participantes nestes cursos realizarana os Centros de impartición entre os alumnos que cumpran os requisitos.

Criterios de selección

Os Centros impartidores analizan as solicitudes para elaborar a listaxe de seleccionados, tendo en conta os seguintes criterios:

  • Terán preferencia aqueles formadores que impartan accións formativas actualmente.
  • Outro colectivo preferente son os docentes en desemprego ao comezo do curso.
  • Adecuación do contido co perfil académico e profesional do solicitante.
  • Número total de cursos que imparte en FP e horas impartidas no últimos cinco anos.
  • Idoneidade do itinerario profesional do solicitante coa acción formativa

Compromiso de asistencia aos cursos

 

 

Recepción de solicitudes

Para asistir aos cursos programados do Plan, os interesados poden cumprimentar o formulario de solicitude no url que o CRN dispoña.

Ao introducir os datos de contacto na ficha persoal deberá cumprimentar o móbil e o correo electrónico para que o centro impartidor poida porse en contacto co solicitante.

Para dar oportunidade a todos os formadores solicitantes, o formador pode solicitar ata tres cursos ao ano, pero só poderá asistir a dous cursos nun ano.

As persoas afectadas cun grao de discapacidade igual ou superior ao 33% poderán indicar na solicitude as adaptacións e axustes necesarios para asegurar a súa participación activa no curso.

Prazo de solicitude

Para que o CRN poida efectuar unha selección adecuada de alumnos, consideraranse as solicitudes que se reciban 15 días antes da data de comezo de cada curso.

Diploma

Nas accións presenciais considerarase que un alumno finalizou o curso cando asistise, polo menos, ao 75% da duración da acción formativa. Así mesmo, nas accións formativas na modalidade de teleformación considerarase que finalizaron a acción aqueles alumnos que realizasen polo menos o 75% dos controis periódicos de seguimento da súa aprendizaxe ao longo da mesma.

O SEPE entregará diplomas a aqueles formadores que realizasen un curso con aproveitamento. Naqueles casos nos que o curso non se finalice ou non se participe cunha motivación, aproveitamento ou actitude adecuada, os formadores só recibirán un certificado de asistencia.

 

 

Axudas para docentes desempregados

Estas axudas axústanse ao establecido na Orde TAS/718/2008 de de 7 marzo , pola que se desenvolve o Real Decreto 395/2007, de de 23 marzo, polo que se regula o subsistema de formación profesional para o emprego, en materia de formación de oferta e establécense as bases reguladoras para a concesión de subvencións públicas destinadas ao seu financiamento.

Gastos de transporte, manutención e aloxamento para docentes ocupados

Anexo II de Custos financiables e criterios de imputación; apartado f) Gastos de transporte, manutención e aloxamento para os traballadores ocupados que participen nas accións formativas na Orde TAS/718/2008 de de 7 marzo , pola que se desenvolve o Real Decreto 395/2007, de de 23 marzo, polo que se regula o subsistema de formación profesional para o emprego, en materia de formación de oferta e establécense as bases reguladoras para a concesión de subvencións públicas destinadas ao seu financiamento.

 

 

O SEPE fomentará e garantirá a implantación de sistemas e dispositivos de mellora continua da calidade nos centros que impartan as accións formativas, a través da avaliación da calidade, e fixará criterios e indicadores de acordo coa Resolución de de 27 abril de , 2009do Servizo Público de Emprego Estatal, pola que se publica os cuestionarios de avaliación de calidade das accións formativas para o emprego

 Os alumnos formados, os resultados e análises dos «cuestionarios de avaliación da calidade» realizados polos propios alumnos formados e o coordinador do curso comunicaranse a centros.nacionales@sepe.es no prazo dunha semana desde a finalización do curso.

Avaliación do Plan

Anualmente, o MTEySS e o MEFP valorarán o Plan executado pola Rede en base aos informes de cada CRN.