BONIFICACIÓNS POR CONCILIACIÓN VINCULADA Á CONTRATACIÓN

Modificación da lei 20/2007, de de 11 xullo, do Estatuto do Traballo Autónomo.

Definición

Engádese un novo artigo 30 á Lei 20/2007, para bonificar a traballadores por conta propia ou autónomos por conciliación da vida profesional e familiar vinculada á contratación.

Características

Os traballadores por conta propia ou autónomos, terán dereito, por un prazo de ata doce meses, a unha  bonificación do 100 por cen da cota de autónomos por continxencias comúns.

Supostos

Coidado de menores de anos 12 ao seu cargo.

Ter a cargo un familiar, por consanguinidade ou afinidade ata o segundo grao inclusive, en situación de dependencia, debidamente acreditada.

Por ter ao seu cargo un familiar, por consanguinidade ou afinidade ata o segundo grao inclusive, con parálise cerebral, enfermidade mental ou discapacidade intelectual cun grao de discapacidade recoñecido igual ou superior ao 33 por cento ou unha discapacidade física ou sensorial cun grao de discapacidade recoñecido igual ou superior ao 65 por cento, cando dita discapacidade estea debidamente acreditada, sempre que devandito familiar non desempeñe unha actividade retribuída.

Requisitos e Obrigacións

Estar e permanecer en alta no Réxime Especial da Seguridade Social de Traballadores por Conta Propia ou Autónomos.

Contratación dun traballador, a tempo completo ou parcial, que deberá manterse durante todo o período de goce da bonificación. En todo caso, a duración do contrato deberá ser, polo menos de tres meses desde a data de inicio do goce da bonificación. O contrato a tempo parcial non poderá celebrarse por unha xornada laboral inferior ao 50% da xornada dun traballador a tempo completo comparable.

Carecer de traballadores asalariados na data de inicio da aplicación da bonificación e durante os doce meses anteriores á mesma, excepto no caso de traballador contratado mediante contrato de interinidade para substitución do traballador autónomo por maternidade, paternidade, adopción ou acollemento, risco durante o embarazo ou a lactación.

En todo caso, o traballador autónomo que se beneficie da bonificación deberá manterse en alta da Seguridade Social durante o seis meses seguintes ao vencemento do prazo de goce da mesma.

En caso de incumprimento das anteriores obrigacións e requisitos, o traballador autónomo estará obrigado a reintegrar o importe da bonificación gozada.

Incentivos

Bonificación do 100 por cen da cota de autónomos por continxencias comúns, que resulte de aplicar á base media que tivese o traballador nos doce meses anteriores á data na que se acolla a esta medida o tipo de cotización mínimo de cotización vixente en cada momento establecido no Réxime Especial de Traballadores por Conta Propia ou Autónomos. No caso de que o traballador leve menos de meses 12 de alta no Réxime Especial da Seguridade Social de Traballadores por Conta Propia ou Autónomos, a base media de cotización calcularase desde a data de alta.

Si la contratación es a tiempo parcial, la bonificación será del 50%.

Os beneficiarios da bonificación terán dereito ao seu goce unha vez por cada un dos suxeitos causantes (menor de anos 7 a cargo ou familiar dependente a cargo).

Esta bonificación será compatible co resto de incentivos á contratación por conta allea, conforme á normativa vixente.

Outras características

Cando se extinga a relación laboral, mesmo durante o período inicial de meses, 3 o traballador autónomo poderá beneficiarse da bonificación se contrata a outro traballador por conta allea no prazo máximo de días.. 30

Non procederá reintegro da bonificación en caso de extinción cando esta estea motivada por causas obxectivas ou por despedimento disciplinario, cando unha ou outro sexa recoñecido como procedente, nin nos supostos de extinción causada por dimisión, morte, xubilación ou  incapacidade permanente total, absoluta ou gran invalidez do traballador ou resolución durante o período de proba. Cando cumpra o reintegro este quedará limitado exclusivamente á parte da bonificación gozada ao contrato cuxa extinción se produciu en supostos distintos aos previstos no parágrafo anterior.

No caso de que o menor que deu lugar á bonificación alcanzase a idade de anos 7 con anterioridade á finalización do goce da bonificación, esta poderase manter ata alcanzar o período máximo de doce meses previsto, sempre que se cumpran o resto das condicións.

Normativa