CONTRATACIÓN PARA A FORMACIÓN E A APRENDIZAXE

Contrato de Formación e Aprendizaxe

O contrato para a formación e a aprendizaxe ten por obxecto a cualificación profesional dos traballadores, nun réxime de alternancia de actividade laboral retribuída nunha empresa, con actividade formativa recibida no marco do sistema de formación profesional para o emprego ou do sistema educativo.

 • Este es un instrumento destinado a favorecer la inserción laboral de los jóvenes.
 • Ten por obxecto a cualificación profesional dos traballadores nun réxime de alternancia de actividade laboral retribuída nunha empresa.
 • A actividade formativa recíbese no marco:
  • del sistema de formación profesional para el empleo  (Certificados de profesionalidad) o
  •  do sistema educativo (Título de Formación Profesional)

Requisitos dos traballadores:

 • Que non teñan cualificación para un contrato en prácticas.
 • Entre 16 e 25 anos.
 • Sen límite de idade para persoas con discapacidade, colectivos de exclusión social en empresas de inserción e alumnos de Escolas-Taller, Casas de Oficio Talleres de Emprego e Programas de Emprego-Formación.

Duración: Mínimo 1 año – máximo 3 años (Mínimo 6 meses por convenio colectivo).

Salario: Non inferior ao Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en proporción ao tempo de traballo efectivo.

Incentivos para a empresa:

 • Redución das cotas empresariais ao 100% para empresas de menos de traballadores 250 e do 75% para empresas de máis de traballadores. 250 O Real Decreto-lei 6/2016, de de 23 decembro, de medidas urxentes para o impulso do Sistema Nacional de Garantía Xuvenil establece que no suposto de traballadores inscritos no Sistema Nacional de Garantía Xuvenil, este incentivo , nos mesmo porcentaxes, consistirá nunha bonificación.
 • Financiamento da formación: Bonificacións nas cotas empresariais por un número de horas equivalente ás seguintes porcentaxes da xornada laboral:
  • Traballadores Anos do contrato
   Primeiro ano Segundo ano Terceiro ano
   En xeral 25% 15% 15%
  • Bonificación adicional para financiar los costes de tutorización de la empresa, con una cuantía máxima de 1,5 euros por alumno y hora de tutoría, con un máximo de 40 horas por mes y alumno. En empresas de menos de 5 trabajadores la cuantía máxima podrá ser de 2 euros por alumno y hora de tutoría.
 • Se se transforma en indefinidos durante 3 anos: 1500 € ou 1800 € para mulleres. No suposto de traballadores inscritos no Sistema Nacional de Garantía Xuvenil, este incentivo , nos mesmo porcentaxes, consistirá nunha bonificación.

Beneficios para o traballador:

 • Redución do 100% da cota do traballador
 • Total protección social
 • Desemprego
 • Cualificación profesional

Distribución entre actividade laboral e actividade formativa

A xornada laboral distribuirase segundo as seguintes porcentaxes:

Período Actividade laboral Actividade formativa
Primeiro ano 75% 25%
Segundo ano 85% 15%
Terceiro ano 85% 15%

A actividade laboral desempeñada polo traballador na empresa deberá estar relacionada coa actividade formativa.

O obxectivo da formación é a cualificación profesional das persoas traballadoras

Podrá incluir formación complementaria que esté incluida en el Catálogo de Especialidades Formativas.

No sistema de formación para o emprego, poderase impartir en modalidade presencial ou teleformación nos centros acreditados/inscritos.

En el sistema educativo se podrá impartir en modalidad presencial o a distancia.

 

 

A actividade formativa será autorizada previamente ao comezo do contrato pola administración competente. A autorización pódese solicitar na seguinte ligazón:

Autorización de inicio da Actividade Formativa

 

 

 • Mediante bonificacións nas cotas empresariais da Seguridade Social. Serán de aplicación os artigos 8, 9 10 E 11 da Orde do ESS/2518/2013, modificada pola Orde ESS/41/2015.
 • Os custos financiables da formación calcularanse segundo os módulos:
  • modalidade presencial: Custos hora/ participante serán de euros.. 8
  • modalidade a distancia/teleformación : Custos hora/alumno será de euros.. 5
  • Bonificación adicional por tutorízación: contía máxima de , 15 euros por alumno e hora de tutoría, cun máximo de horas 40 por mes e alumno.
  • En empresas de menos de traballadores, 5 o importe da contía máxima anterior será de euros 2 por alumno e hora.
 • Contía máxima das bonificacións que poderá aplicarse a empresa será a correspondente a un número de horas equivalente ao 25 % da xornada durante o primeiro ano e ao 15 % da mesma durante o segundo e terceiro ano. No caso dos contratos cuxos beneficiarios estean incluídos no Sistema de Garantía Xuvenil, o importe das porcentaxes anteriores será do 50% e o 25%respectivamente.
 • O pago aos centros de formación acreditados ou autorizados, de titularidade privada, a empresa abonará mensualmente ao centro o custo da formación, podéndose aplicar por iso as correspondente bonificacións nas cotas á Seguridade Social, segundo artigo 10 da Orde ESS 2518/2013.
  • O centro emitirá á empresa factura mensualmente especificando: nome do centro, representante do mesmo, datos dos participantes, formación realizada, número de horas de formación do mes liquidado e data da factura.
  • O centro de formación, ou a empresa no seu caso, comunicarán ao Servizo Público de Emprego Estatal, mediante o Rexistro Electrónico, todos os datos anteriores, periodicamente segundo vaise facturando, ou dentro do mes seguinte á terminación do exercicio orzamentario.
 • A formación complementaria será financiable a través do orzamento do Servizo Público de Emprego Estatal, con arranxo ao apartado 2 do artigo 4 da Orde ESS/2518/2013, na súa redacción dada pola Orde ESS/41/2015, de de 12 xaneiro.