CONTRATACIÓN EN PRÁCTICAS

Contrato en prácticas

contrato en prácticas ten por obxecto a obtención polo traballador da práctica profesional adecuada ao nivel de estudos cursados. Non se trata unicamente de adquirir experiencia nun traballo determinado, senón tamén de que esa experiencia actúe sobre os estudos cursados.

A norma de procedencia é:

 • Articulo 11.1 do Real Decreto Lexislativo 2/2015, de 23 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do  Estatuto dos Traballadores.
 • RD. 488/98, de 27 de marzo, polo que se desenvolve o artigo 11 do Estatuto dos Traballadores en materia de contratos formativos.
 • Lei 3/2012, de 6 de xullo, de medidas urxentes para a reforma do mercado laboral.

Este contrato poderá concertarse con quen estiveren en posesión de título universitario ou de formación profesional de grao medio ou superior ou títulos oficialmente recoñecidos como equivalentes, de acordo coas leis reguladoras do sistema educativo vixente, ou de certificado de profesionalidade, de acordo co previsto na Lei Orgánica 5/2002, de 19 de xuño, das Cualificacións e da Formación Profesional, que habiliten para o exercicio profesional.

Que non transcorresen máis de cinco anos, ou de sete cando o contrato se concierte cun traballador con discapacidade, desde a terminación dos estudos.

 • Deberá  formalizarse por escrito facendo constar expresamente a titulación do traballador, a duración do contrato e o posto a desempeñar durante as prácticas.  
 • Deberá comunicarse ao  Servizo Público de Emprego Estatal no prazo dos 10 días seguintes á súa concertación, así como as súas prórrogas.
 • Cando se formalice o contrato cun traballador discapacitado o contrato formalizarase, en cuadriplicado exemplar, en modelo oficial. Ao contrato acompañarase solicitude de alta no réxime correspondente da Seguridade Social, así como o certificado de discapacidade.
 • No suposto de traballadores a distancia, no contrato deberá facerse constar o lugar en que se realice a prestación.
 • Se o contrato celébrase a tempo parcial no contrato deberán figurar o número de horas ordinarias de traballo ao día, á semana, ao mes ou ao ano contratadas e a súa distribución. De non observarse estas esixencias, o contrato presumirase celebrado a xornada completa, salvo proba en contrario que acredite o carácter parcial dos servizos e o número e distribución das horas contratadas.
 • A súa duración non poderá ser inferior a seis meses nin exceder de dous anos; dentro destes límites  os Convenios Colectivos de ámbito sectorial poderán determinar a duración do contrato. Se o contrato en prácticas concertouse por tempo inferior a dous anos, poderanse acordar ata dúas prórrogas, cunha duración mínima de seis meses.
 • O período de proba non poderá ser superior  a un mes para traballadores que estean en posesión de titulo de grao medio ou certificado de profesionalidade de nivel 1 ou 2, nin a dous meses para os traballadores que estean en posesión de titulo de grao superior ou de certificado de profesionalidade de nivel 3, salvo convenio colectivo.
 • A retribución do traballador será a fixada en convenio colectivo para os traballadores en prácticas, sen que, na súa falta, poida ser inferior ao 60% ou ao 75% durante o primeiro ou os segundo anos de vixencia do contrato, respectivamente, do salario fixado en convenio para un traballador que desempeñe o mesmo ou equivalente posto de traballo.
  En ningún caso o salario será inferior ao salario mínimo interprofesional. No caso de traballadores contratados a tempo parcial, o salario reducirase en función da xornada pactada.
 • Á terminación do contrato, o empresario deberá expedir ao traballador un certificado no que conste a duración das prácticas, o posto ou postos de traballo ocupados e as principais tarefas realizadas en cada un deles.
 • Ningún traballador poderá estar contratado en prácticas na mesma ou distinta empresa por tempo superior a dous anos en virtude da mesma titulación.
 • Se ao termo do contrato o traballador continuase na empresa, non poderá concertarse un novo período de proba, computándose a duración das prácticas a efectos de antigüidade na empresa.
 • As empresas de traballo temporal poderán celebrar contratos de traballo en prácticas cos traballadores contratados para ser postos a disposición das empresas usuarias de acordo co previsto na normativa reguladora do citado contrato.
 • As conversións en contratos en indefinidos a tempo completo ou a tempo parcial, dos contratos en prácticas así como no suposto de traballadores contratados en prácticas e postos a disposición de empresas usuarias, cando, sen solución de continuidade, concierten cos devanditos traballadores un contrato de traballo por tempo indefinido terán dereito a:
  • Bonificación nas cotas empresariais á Seguridade Social, consistente en 500 Euros/ano, durante tres anos. Se o contrato celebrouse cunha muller será de 700 Euros/ano.
 • Poderán ser beneficiarias destas bonificacións as empresas de menos de 50 traballadores no momento da contratación