CONVERSIÓN DE CONTRATOS EVENTUAIS DE TRABALLADORES AGRARIOS EN CONTRATOS INDEFINIDOS

Contrato traballadores agrarios

Cláusulas específicas de conversión de contratos eventuais de traballadores agrarios en contratos indefinidos ou contratos fixos descontinuos

Requisitos dos traballadores

O traballador, encadrado no Sistema Especial para Traballadores por Conta Allea Agrarios, deberá ter subscrito e en vigor un contrato de duración temporal calquera que sexa a data da súa celebración.

Requisitos da empresa

A empresa deberá manter en emprego ao traballador contratado polo menos 3 anos desde a data de transformación do contrato. En caso de incumprimento destas obrigacións deberase proceder ao reintegro do incentivo.

No non establecido previsto nesta disposición, será de aplicación as previsións contidas na sección I do capítulo I da Lei 43 / 2006 , de de 29 decembro, para a mellora do crecemento e do emprego, salvo o establecido no seu artigo 2 . 7 .

Incentivos

As empresas que ocupen a traballadores encadrados no Sistema Especial para Traballadores por Conta Allea Agrarios establecido no Réxime Xeral da Seguridade Social, que transformen, antes do 1 de xaneiro 2021 , os contratos de traballo de duración temporal subscritos con eses traballadores, calquera que sexa a data da súa celebración, en contratos de duración indefinida, incluídos os contratos fixos –descontinuos , terán dereito ás seguintes bonificacións na cota empresarial por continxencias comúns á Seguridade Social:

a) Se o contrato refírese a traballadores encadrados no grupo 1 de cotización, que presten servizo durante todo o mes e que teñan unha base de cotización mensual inferior a . 1 800 euros, a bonificación será de euros/mes 40 ( 480 euros/ano), durante dous anos.
No caso de mulleres, ditas bonificacións serán de , 53 33 euros/mes ( 640 euros/ano)

b) Se o contrato refírese a traballadores encadrados no grupo 1 de cotización, que coticen por xornadas reais traballadas e a súa base de cotización diaria sexa inferior a euros, 81 a bonificación será de euros/día, 2 durante dous anos.
No caso de mulleres, ditas bonificacións de , 2 66 euros/día.

c) Se o contrato refírese a traballadores encadrados nalgún dos grupos de cotización entre o 2 e o 11 , que teña unha base de cotización mensual inferior a . 1 800 euros ou unha base diaria inferior a , 81 82 , a bonificación corresponderase coa contía necesaria para que a cota resultante por continxencias comúns non supere os 94 . 63 euros/mes, ou os 4 , 30 euros por xornada real traballada, durante dous anos.
No caso de mulleres a bonificación corresponderase coa contía necesaria para que a cota resultante por continxencias comúns non supere os 63 . 09 euros/mes, ou os 2 , 87 euros por xornada real traballada.