BONIFICACIÓNS E REDUCIÓNS A PARA A CONCILIACIÓN DA VIDA PERSOAL, LABORAL E FAMILIAR

Contratos de interinidade para sutituir a traballadores en situación de excedencia por coidado de familiares

Celébranse con beneficiarios de prestacións por desemprego

  • Primeiro ano: Redución do 95 por cento da cota por continxencias comúns.
  • Segundo ano: Redución do 60 por cento da cota por continxencias comúns.
  • Terceiro ano: Redución do 50 por cento da cota por continxencias comúns.

 


Duración: Mentres dure a excedencia.
Normativa: Real Decreto Lexislativo 2 / 2015 (estatuto dos traballadores)

Contratos de interinidade para sutituir a traballadores durante os períodos de descanso por maternidade, adopción, acollemento, paternidade ou risco durante o embarazo ou a lactación

Rexistrados como demandantes de emprego

  • Bonificación do 100 por cen da cota empresarial incluídas como continxencias profesionais e racaudación conxunta (tanto do traballador substituído como do interino contratado).

 


Duración: Mentres dure a substitución.
Normativa: Real Decreto Lei 11 / 1998 e Lei 12 / 2001

Contratos de interinidad para sutituir a trabajadores víctimas de violencia de género que hayan suspendido su contrato ejercitando su derecho a la movilidad geográfica o cambio de centro de trabajo

  • Bonificación do 100 por cen da cota empresarial á Seguridade Social por contigencias comúns.

 


Duración: Mentres dure a substitución. No caso de mobilidade xeográfica ou cambio de centro de traballo a duración máxima será de meses.. 6
Normativa: Lei Orgánica 1 / 2004

Catálogo de publicacións da Administración Xeral do Estado

http://publicacionesoficiales.boe.es

Edición realizada polo Servizo Público de Emprego Estatal
Condesa de Venadito, 9 . 28027 Madrid

NIPO: 120.21.005.0

Actualizado a xaneiro 2021