BONIFICACIÓNS E REDUCIÓNS PARA O CONTRATO INDEFINIDO OU TEMPORAL DIRIXIDOS A ÁMBITOS E COLECTIVOS ESPECÍFICOS

Tripulantes de buques (Illas Canarias )

Inscritos no Rexistro Especial de Buques e Empresas Navieras de e Canarias tripulantes de buques adscritos aos servizos regulares entre as Illas Canarias e entre estas e o resto do territorio nacional.

  • Redución do 90 por cento na cota empresarial á Seguridade Social por todos os conceptos.

 


Duración: Indefinida.
Vixencia da medida: Indefinida
Normativa: Lei 19 / 1994

Traballadores en Ceuta e Melilla

En los sectores que recoge la modificación del apartado 2 de la Disposición Adicional vigésimotercera del Real Decreto Legislativo 8 / 2015 .

  • Bonificación do 50 por cento da Base de cotización por continxencias comúns e conceptos de recadación conxunta:.

 


Duración: Toda a vixencia do contrato.
Vixencia da medida: Indefinida
Normativa: Real Decreto Lexislativo 8 / 2015

Penados en institucións penais e menores en centros de internamento

  • Bonificación del 65 por ciento por los conceptos de recaudación conjunta de desempleo, formación profesional y Fondo de Garantía Salarial.

 


Duración: Toda a vixencia do contrato.
Vixencia da medida: Indefinida
Normativa: Real Decreto Lexislativo 8 / 2015

Contratación indefinida por parte do traballador autónomo de familiares

Ata 2 º o grao de consanguineidad ou afinidade. Rexistrados como demandantes de emprego.

  • Bonificación do 100  por cen da cota empresarial por continxencias comúns.

 


Duración:  12 meses.
Vixencia da medida: Indefinida
Normativa: Lei 20 / 2007  e Lei 6 / 2017

Persoas que presten servizos no fogar familiar

E queden incorporadas ao sistema especial de seguridade social a partir do 1 / 1 / 2012 (Sempre que a obrigación de cotizar iniciouse o 1 / 1 / 2012 ).

  • Reducción del 20 por ciento de la cuota del empleador.

 


Duración: Ata 31/12/2019 o .
Vixencia da medida: Indefinida
Normativa: Real Decreto 1620 / 2011 , Lei 40 / 2003  e Real Decreto lei 28 / 2018

Persoas que presten servizos no fogar familiar

No caso de familias numerosas de categoría xeral, dos ascendientes -ou o ascendiente no caso de familias monoparentais- deben traballar fóra de casa.

  • Bonificación del 45 por ciento de la cuota del empleador.

 


Duración: Toda a vixencia do contrato.
Vixencia da medida: Indefinida
Normativa: Real Decreto 1620 / 2011 , Lei 40 / 2003  e Real Decreto lei 28 / 2018

Cooperativas ou sociedades laborais

Rexistrados como demandantes de emprego.

Que se incorporen como socios traballadores ou de traballo

No caso de cooperativas, estas tiveron que optar por un Réxime de Seguridade Social propio de traballadores por conta allea.

Menores de 30 años o menores de 35 años discapacitados

  • Bonificación durante el primer año de 1 . 650 euros.
  • Bonificación durante o segundo e terceiro ano de euros.. 800

Maiores de anos. 30

  • Bonificación de euros. 800

 


Duración: Durante tres anos.
Vixencia da medida: Indefinida
Normativa: Lei 5 / 2011

Catálogo de publicacións da Administración Xeral do Estado

http://publicacionesoficiales.boe.es

Edición realizada polo Servizo Público de Emprego Estatal
Condesa de Venadito, 9 . 28027 Madrid

NIPO: 120.21.005.0

Actualizado a xaneiro 2021