BONIFICACIÓNS E REDUCIÓNS AO TRABALLO AUTÓNOMO CON CARÁCTER ESPECÍFICO

Traballadores autónomos de Ceuta e Melilla nos sectores que recolle o artigo 36 da lei 20 / 2007

  • Bonificación do 50 por cento sobre a base de cotización por continxencias comúns.

 


Duración: Indefinida
Normativa: Lei 20 / 2007

Traballadores autónomos que cesen a actividade por atoparse en período de descanso por maternidade, paternidade, adopción,acollemento, risco durante o embarazo ou durante a lactación natural

Será compatible coa bonificación do Real Decreto Lei 11 / 1998

  • Bonificación do 100 por cen sobre a cota que resulte de aplicar sobre a base media que tivese o autónomo nos 12 meses anteriores ao cesamento.

 


Duración: Durante el periodo de descanso, mínimo 1 mes
Normativa: Lei 20 / 2007 e Lei 6 / 2007

Familiar colaborador

Novas altas de familiares colaboradores de traballadores autónomos en Réxime Especial de Traballo por conta propia que corresponda: cónxuxe, parella de feito e familiares autónomos por consanguineidad ou afinidade ata 2 º o grao inclusive e, no seu caso, por adopción.

De 1 18 a meses

  • Bonificación  do 50 por cento sobre a cota que resulte de aplicar sobre a base mínima do tipo correspondente de cotizacion vixente en cada momento.

De 19 24 a meses

  • Bonificación  do 25 por cento sobre a cota que resulte de aplicar sobre a base mínima do tipo correspondente de cotizacion vixente en cada momento.

 


Duración: 24 meses
Normativa: Lei 20 / 2007

Por conciliación da vida persoal e familiar vinculadas á contratación

Traballadores/as autónomos que permanezan de alta no RETA e contraten a un traballador/á tempo completo ou parcial nos supostos de:

a) Por coidado de fillos menores de anos.. 12

b) Por ter ao seu cargo a un familiar, por consanguineidad ou afinidade ata o segundo grao en situación de dependencia.

c) Por ter ao seu cargo un familiar por consanguineidad ou afinidade ata o segundo grao inclusive con discapacidade severa cando dita discapacidade estea debidamente acreditada, sempre que este familiar non desempeñe unha actividade retribuída.

Contrato Indefinido

  • Bonificación  do 100 por cen da cota por continxencias comúns que resulte de aplicar á base media que tivese o traballador/a en 12 os meses anteriores á data de acollerse a estas medidas, do tipo de cotización mínimo vixente, segundo tipo de contrato.

Contrato a tempo parcial

  • Bonificación  do 50 por cento da cota por continxencias comúns que resulte de aplicar á base media que tivese o traballador/a en 12 os meses anteriores á data de acollerse a estas medidas, do tipo de cotización mínimo vixente, segundo tipo de contrato.

 


Duración: Ata 12 meses, sempre que se manteña ao traballador contratado durante o tempo de goce da bonificación.
Mínimo de duración do contrato: 3 meses.
Normativa: Lei 20 / 2007

Reincorporadas

Autónomas que cesasen a súa actividade por maternidade, adopción, garda con fins de adopción, acollemento e tutela, e volvan realizar unha actividade por conta propia nos dous anos seguintes á data do cesamento.

  • Bonificación  de euros 60 ao mes da contía fixa por continxencias comúns incluída a incapacidade temporal:

 


Duración:  12 meses.
Normativa: Lei 20 / 2007

Catálogo de publicacións da Administración Xeral do Estado

http://publicacionesoficiales.boe.es

Edición realizada polo Servizo Público de Emprego Estatal
Condesa de Venadito, 9 . 28027 Madrid

NIPO: 120-22-011-6

Actualizado a marzo 2022