CONTRATO EN PRÁCTICAS

2021

Porata Folla Informativa do Contrato en prácticas

O Contrato en Prácticas está dirixido a aqueles traballadores que estean en posesión dun título universitario, un de formación profesional de grao medio ou superior, un título oficialmente recoñecido como equivalente ou un certificado de profesionalidade que habilite para o exercicio profesional, sempre que non transcorresen máis de cinco anos (con algunhas excepcións) desde a terminación dos estudos.

Neste desplegable podes atopar a seguinte información sobre esta modalidade de contratación:

  • Traballadores a quen vai dirixido.
  • Vantaxes que obtén a empresa.
  • Duración e período de proba.
  • Retribucións.
  • Modo de formalizar o contrato.
  • Certificado obtido á finalización do contrato.
  • Conversión en contrato indefinido.

Para unha mellor lectura en pantalla ou para que poida ser impreso nun papel tipo A ,4tes tamén unha folla informativa co mesmo contido.

Descarga esta publicación