Sede electrónica

Plan de Choque polo Emprego Novo

2019

A publicación Plan de Choque polo Emprego Novo recolle as medidas e accións necesarias para contribuír ao desenvolvemento dun novo modelo produtivo con estratexias a longo
prazo que impulsen medidas de apoio á innovación aplicada e a sectores ou ramas concretas, acompañadas dun forte esforzo orzamentario. Un compromiso que busque a mellora da competitividade e o valor engadido da estrutura produtiva española co obxectivo de alcanzar niveis de crecemento económico que permitan xerar unha oferta substancial do emprego estable ou flexible, sobre a base do desenvolvemento de sectores de futuro e con alto valor engadido. Neste novo modelo produtivo, os mozos serán protagonistas activos no seu desenvolvemento e renovación permanente.