QUE É O OBSERVATORIO?

 

El Observatorio de las Ocupaciones del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) es un área técnica cuya misión es analizar la situación, tendencias y necesidades formativas del mercado laboral y propiciar su conocimiento a entidades, agentes sociales, instituciones y ciudadanos.

O Observatorio das Ocupacións do Servizo Público de Emprego Estatal (SEPE) é unha área técnica cuxa misión é analizar a situación, tendencias e necesidades formativas do mercado laboral e propiciar o seu coñecemento a entidades, axentes sociais, institucións e cidadáns.

¿Que facemos?

  • Investigamos os requirimentos que demanda o mercado de traballo para as actividades con maior presenza ou mellores perspectivas, fomentando a súa difusión para que poidan constituír a base das políticas de emprego e formación.
  • Elaboramos informes sobre o contido das ocupacións, sectores de actividade, necesidades de formación e colectivos de interese para o emprego, que mostran os seus trazos actuais e a súa probable evolución.
  • Participamos en conferencias, relatorios, xornadas e foros sobre mercado de traballo e colaboramos cos Servizos Públicos de Emprego autonómicos e con outros organismos nacionais e internacionais.

 

Estas actividades do Observatorio son realizadas por unha rede de técnicos do SEPE, distribuídos entre os Servizos Centrais e todas as Direccións Provinciais, que traballan de forma coordinada en distintos equipos de traballo.