Sede electrónica

Comisións Executivas Territoriais

Imagen lectura fácil Lectura fácil

 

As Comisións Executivas Territoriais, de ámbito autonómico, son órganos territoriais de participación institucional no Servizo Público de Emprego Estatal.
As Comisións Executivas Territoriais terán a súa sede na capital da comunidade autónoma correspondente, ou onde se estableza no seo da mesma.

Funcións:

Corresponde ás Comisións Executivas Territoriais:

  1. a) Conocer los acuerdos del Consejo General y de la Comisión Ejecutiva Central.
  2. b) Velar por el cumplimiento de dichos acuerdos a nivel autonómico, provincial e insular.
  3. c) Proponer al Consejo General y Comisión Ejecutiva Central las medidas necesarias en orden al mejor cumplimiento de sus fines.
  4. d) Cantas outras funcións atribúanselles.