CARTA DE SERVIZOS

As Cartas de servizos son os instrumentos a través dos cales os órganos, organismos e entes públicos e outras entidades da Administración Xeral do Estado informan os cidadáns e usuarios sobre os servizos que teñen encomendados, sobre os dereitos que os asisten en relación con aqueles e sobre os compromisos de calidade na súa prestación. A súa orixe está vinculada a mellorar os servizos públicos, atendendo as demandas dos cidadáns.

A Carta de servizos do Servizo Público de Emprego Estatal contén a información sobre os servizos máis relevantes que presta o organismo e os niveis de calidade na súa prestación, reflectidos nos compromisos coa cidadanía que a Carta recolle.