CONCURSOS

Convocatorias 2020

 • 27/11/2020 - Orde TFP/ 1114 / 2020 , de de 26 novembro (BOE nº 311 de de 27 novembro), pola que se convoca concurso unitario para a provisión de postos de traballo adscritos aos Corpos e Escalas dos subgrupos C 1 e C 2 . O prazo de presentación de solicitudes é 15 de días hábiles contados a partir do día seguinte á súa publicación no Boletín Oficial do Estado.

Convocatorias 2019

Concurso específico Niveis 16 - 27 en Direccións Provinciais, do Servizo Público de Emprego Estatal.

 • 10/07/2020 .- Publicada no BOE de hoxe,  Resolución 24 de de xuño de , 2020 pola que se resolve o concurso  específico de postos de estrutura en Direccións Provinciais, Niveis 16 - 27 , convocado por Resolución  3 de de outubro de (BOE  2019 de de 9 outubro), no Servizo Público de Emprego Estatal.

 • 17/06/2020 . Concurso Postos de Estrutura de Direccións Provinciais Niveis 16 - 27 , Resolución 3 de de outubro de (BOE 2019 do 9 de outubro). Finalizado o prazo de alegacións á valoración provisional de méritos, faise pública a Resolución enviada ao Ministerio de Traballo e Economía Social, para a súa publicación no Boletín Oficial do Estado.

 • 28/05/2020 .-  Resolución 20 de de maio de (BOE 2020  nº 145 de de 23 maio), do Congreso dos Deputados, pola que se ordena a publicación do Acordo de autorización da prórroga do estado de alarma declarado polo RD 463 / 2020 , de de 14 marzo, cuxo apartado décimo derroga a súa Disposición Adicional Terceira con efectos desde o 1 de xuño de , 2020 renovándose desde esa mesma data o cómputo dos prazos administrativos,.

 • 20/03/2020 .- Real Decreto 463 / 2020 de de 14 marzo (BOE nº 67 de de   14 marzo) polo que se declara o estado de alarma para a xestión da situación de crise sanitaria ocasionada polo COVID- 19 , cuxa Disposición Adicional Terceira declara a suspensión dos prazos administrativos.

 • 09/03/2020 .- Detectado erro na publicación realizada o 4 día de marzo na valoración provisional de méritos do concurso de Niveis 16 - 27 no SEPE (Resolución 3 de de outubro de , 2019 BOE do 9 ) como consecuencia dun fallo na aplicación informática, faise pública, unha vez emendado o erro, nova Valoración Provisional de méritos. Ábrese novo prazo de días 10 hábiles a contar desde o seguinte a esta publicación para presentar alegacións, mediante correo electrónico dirixido á Unidade de Selección de Persoal (buzon_seleccion@sepe.es)

 • 04/03/2020 .- Valoración provisional de méritos. Se abre el plazo de 10 días hábiles a partir del siguiente a su publicación para presentar alegaciones, mediante correo electrónico dirigido a la Unidad de Selección de Personal: buzon_seleccion@sepe.es.

 • 28/02/2020 .- Resolución 20 de de febreiro de (BOE 2020  do 28 de febreiro de ), 2020 pola que se amplía do prazo de Resolución do concurso específico publicado por Resolución 3 de de outubro de (BOE 2019 do 9 de outubro) en Direccións Provinciais, Niveis 16 - 27 .

 • 26/02/2020 .- Con data de 4 marzo de vaise 2020 a publicar a Valoración Provisional de Méritos do Concurso para a provisión de postos de traballo Niveles 16 - 27 , nas Direccións Provinciais do SEPE. (Resolución do 3 de outubro de , 2019 BOE do 9 de outubro). Admitiranse as desistencias das solicitudes que se presenten ata o 3 día de marzo de , 2020 ás 14 , 00 horas. As desistencias deberán dirixirse, mediante correo electrónico, á Unidade de Selección de Persoal (buzon_seleccion@sepe.es).

 • 23/01/2020 .- Relación de candidatos admitidos e excluídos do concurso específico Niveles 16 - 27 Direccións Provinciais do SEPE.

 • 14/01/2020 .- Con data de 22 xaneiro de vaise 2020 a celebrar a reunión de constitución da Comisión de Valoración do concurso para a provisión de postos de traballo en Direccións Provinciais do SEPE, Niveis 16 - 27 (Resolución do 3 de outubro de , 2019 BOE do 9 de outubro), admitíndose as renuncias parciais que se presenten ata ese día.
  Dichas renuncias deberán dirigirse, mediante correo electrónico, a la Unidad de Selección (buzon_seleccion@sepe.es).

 • 18/10/2019 . - Resolución 11 de de outubro (BOE do 18 ), pola que se corrixen erros na de de 3 outubro (BOE do 9 ). Dita corrección reabre o prazo de presentación de solicitudes exclusivamente para os postos con número de orde 230 , 232 , 233 , 234 e 235 .

 • 09/10/2019 . - Publicouse no BOE do 9 de outubro, a Resolución 3 de de outubro, pola que se convoca concurso específico para a provisión de postos de traballo de niveis 16 - 27 en direccións provinciais, do Servizo Público de Emprego Estatal.
  O prazo de presentación de solicitudes é 15 de días hábiles contados a partir do día seguinte á súa publicación (A efectos do cómputo de prazos, deberanse excluír os sábados, os domingos e os declarados festivos segundo calendario de días inhábiles no ámbito da AGE para 2019 ). O persoal destinado neste Organismo unicamente deberá achegar fotocopia dos cursos realizados fóra do Plan de Formación Interna do SEPE que non teñan acreditados/convalidados á data de publicación do concurso.

Concurso específico Niveis 22 - 28 en Servizos Centrais  e na Rede de Oficinas de Prestacións, do Servizo Público de Emprego Estatal.

 • 30/12/2019 .- Publicada no BOE de hoxe,  Resolución  13 de de decembro de , 2019 pola que se resolve o concurso  específico en Servizos Centrais e na Rede de Oficinas de Prestacións Niveles 22 - 28 , convocado por Resolución  30 de de maio de (BOE  2019 de de 5 xuño), no Servizo Público de Emprego Estatal.
 • 05/12/2019 . Concurso Rede de Oficinas de Prestacións e Servizos Centrais Niveis 22 - 28 , Resolución 30 de de maio de (BOE 2019 do 5 de xuño). Finalizado o prazo de alegacións á valoración provisional de méritos, faise pública a Resolución enviada ao Ministerio de Traballo, Migracións e Seguridade Social, para a súa publicación no Boletín Oficial do Estado.
 • 14/11/2019 . Publicada a  ampliación do prazo de Resolución do concurso específico publicado por Resolución 30 de de maio de (BOE 2019 do 5 de xuño) en Servizos Centrais e na Rede de Oficinas de Prestacións, Niveis 22 - 28 . 
 • 12/11/2019 .- Detectado erro na publicación realizada no día de hoxe da valoración provisional de méritos nos postos con nº de orde 50 , 108 , 109 , 244 , 250  e 354  do concurso de Niveis 22 - 28 no SEPE (Resolución 30 de de maio de , 2019 BOE de de 5 xuño) como consecuencia da estimación da alegación presentada por Dª  Silvia Rivera Vermello á súa exclusión de participación, faise pública, unha vez emendado o erro, a Valoración Provisional de méritos da citada funcionaria nos postos por ela solicitados. Ábrese prazo de días 10 hábiles a contar desde o seguinte a esta publicación para que os solicitantes deste postos poidan presentar alegacións, mediante correo electrónico dirixido á Unidade de Selección de Persoal (buzon_seleccion@sepe.es).  
 • 08/11/2019 . Publicada la Valoración Provisional de Méritos. Se abre el plazo de 10 días hábiles a partir del siguiente a su publicación para presentar alegaciones, mediante correo electrónico dirigido a la Unidad de Selección de Personal (buzon_seleccion@sepe.es).
 • 30/10/2019 . Con data de 8 novembro de vaise 2019 a publicar a Valoración Provisional de Méritos do Concurso para a provisión de postos de traballo en Servizos Centrais e na Rede de Oficinas de Prestacións do SEPE, Niveis 22 - 28 (Resolución do 30 de maio de - 2019 BOE de de 6 xuño), abríndose o prazo de días 10 hábiles a partir do seguinte á este publicación para presentar alegacións.
 • Admitiranse as desistencias das solicitudes que se presenten ata o 7 día de novembro de , 2019 ás 14 , 00 horas.
  As alegacións e desistencias deberán dirixirse, mediante correo electrónico, á Unidade de Selección de Persoal (buzon_seleccion@sepe.es).
 • 03/09/2019 . Con data de 12 setembro de vaise 2019 a celebrar a reunión de constitución da Comisión de Valoración do concurso para a provisión de postos de traballo en Servizos Centrais e na Rede de Oficinas de Prestacións do SEPE, Niveis 22 - 28 (Resolución do 30 de maio de , 2019 BOE do 6 de xuño), admitíndose as renuncias parciais que se presenten ata ese día. Ditas renuncias deberán dirixirse, mediante correo electrónico, á Unidade de Selección: buzon_seleccion@sepe.es.
 • 01/08/2019 Resolución 11 de de xullo de , 2019 da Subsecretaría, pola que se declara inhábil o mes de agosto a efectos do cómputo de prazos de resolución dos concursos convocados no ámbito do Ministerio de Traballo, Migracións e Seguridade Social.
 • Resolución 30 de de maio de , 2019 pola que se convoca concurso específico para a provisión de postos de traballo no Servizo Público de Emprego Estatal. Publicada no BOE do 5 de xuño, a Resolución 30 de de maio, pola que se convoca concurso específico para a provisión de postos de traballo de niveis 22 - 28 de Servizos Centrais  e na Rede de Oficinas de Prestacións, do Servizo Público de Emprego Estatal. O prazo de presentación de solicitudes é 15 de días hábiles contados a partir do día seguinte á súa publicación (a efectos do cómputo de prazos, deberanse excluír os sábados, os domingos e os declarados festivos segundo calendario de días inhábiles no ámbito da AGE para 2019 ). O persoal destinado neste Organismo unicamente deberá achegar fotocopia dos cursos realizados fóra do Plan de Formación Interna do SEPE que non teñan acreditados/convalidados á data de publicación do concurso.

Convocatorias 2018

 • Resolución de 15 febrero de 2018 , por la que se convoca concurso de méritos para la provisión de puestos de trabajo en el Servicio Público de Empleo Estatal. El plazo de presentación de solicitudes es de 15 días hábiles contados a partir del día 27 de febrero.
 • Resolución 2 de de marzo de , 2018 da Subsecretaría, pola que se corrixen erros na de de 15 febreiro de , 2018 pola que se convoca concurso para a provisión de postos de traballo no Servizo Público de Emprego Estatal.
 • Aberto o prazo de renuncias totais e/ou parciais do concurso para a provisión de postos de traballo nas Oficinas de Prestacións, Niveis 17 - 20 , Resolución do 15 de febreiro (BOE do 26 ). O prazo estará aberto ata o 31 día de Maio (xoves) ás 14 , 00 horas. As renuncias dirixiranse, mediante correo electrónico, á Unidade de Selección de Persoal (Buzon_seleccion@sepe.es).
 • Anulación da Valoración Provisional de Méritos do Concurso en Oficinas de Prestacións, Niveis 17 - 20 . Por un erro da aplicación informática no cálculo da puntuación por Nivel de Complemento de Destino, faise necesario anular a publicación, realizada no día de onte, da Valoración Provisional de Méritos do Concurso de Oficinas de Prestacións,Niveis 17 - 20 (Resolución 15 de de febreiro - BOE do 26 ). Axiña que como se emende o citado erro, procederase á súa publicación, reabríndose novamente o prazo de días 10 hábiles para presentar alegacións, mediante correo electrónico dirixido á Unidade de Selección de Persoal: (buzon_seleccion@sepe.es).
 • Resolución 25 de de xuño de , 2018 da Subsecretaría, pola que se amplía o prazo de resolución do concurso, convocado por Resolución 15 de de febreiro de , 2018 no Servizo Público de Emprego Estatal.
 • Publicada el día 03/07/2018 la Valoración Provisional de Méritos del Concurso en Oficinas de Prestaciones, Niveles 17 - 20 (Resolución 15 febrero de 2018 - BOE del 26 ). Se abre el plazo de 10 días hábiles a partir del siguiente a su publicación para presentar alegaciones, mediante correo electrónico dirigido a la Unidad de Selección de Personal (buzon_seleccion@sepe.es).
 • Concurso en Oficinas de Prestacións, Niveis 17 - 20 (Resolución 15 febreiro de - 2018 BOE do 26 ): Finalizado o prazo de días 10 hábiles para formular alegacións á valoración provisional de méritos, o elevado número de reclamacións recibidas e tendo en conta que o mes de agosto foi declarado inhábil para efectos deste concurso (Resolución 16 de de xullo de , 2018 BOE do 23 ), posponse a resolución do mesmo ao próximo mes de setembro.
 • Concurso en Oficinas de Prestacións Niveles 17 - 20 . (Resolución 15 de de febreiro de - 2018 BOE do 26 ). Finalizado o prazo de alegacións á valoración provisional de méritos, faise pública a Resolución enviada ao Ministerio de Traballo, Migracións e Seguridade Social, para a súa publicación no Boletín Oficial do Estado.
 • Publicada no BOE de hoxe, Resolución 17 de de outubro de , 2018 pola que se resolve o concurso na Rede de Oficinas de Prestacións Niveles 17 - 20 , convocado por Resolución  15 de de febreiro de (BOE 2018 do 26 ), no Servizo Público de Emprego Estatal.