MATERIAIS DE APOIO

Temario Escala Técnica de Xestión de Organismos Autónomos, especialidade Emprego

Tema 1

A política de emprego en España: definición obxectivos e instrumentos para a súa execución. Programa nacional de reformas de España: obxectivos e eixos do programa con contidos en materia de Políticas Activas de Emprego. Os fondos para o financiamento das Políticas Activas de Emprego. Fondo Social Europeo: programación e execución do Fondo Social Europeo. Cofinanciamento.

Tema 2

A Lei de Emprego. Estrutura e contido. Competencias de ámbito estatal e de ámbito autonómico.

Tema 3

As Políticas Activas de Emprego. Concepto, principios xerais, identificación e tipos das Políticas Activas de Emprego. Financiamento das Políticas Activas de Emprego. Distribución territorial de fondos. Cofinanciamento polos fondos da UE.

Tema 4

A coordinación entre administracións: instrumentos do Sistema Nacional de Emprego. Estratexia española de activación para o emprego e os plans anuais de política de emprego: principios de actuación, obxectivos, eixos, servizos e programas, seguimento e avaliación, financiamento e indicadores. O sistema de información dos servizos públicos de emprego.

Tema 5

Servizos do Sistema Nacional de Emprego. Usuarios dos servizos. A carteira común de servizos do Sistema Nacional de Emprego. Protocolos das actividades da carteira común de servizos do Sistema Nacional de Emprego.

Tema 6

A orientación laboral no SNE. O novo papel dos servizos públicos de emprego.  Orientación profesional presencial e telemática. O compromiso de actividade. Itinerario individual e personalizado de emprego e formación. A orientación profesional para o emprego e asistencia para o autoemprego (OPEAS). Avaliación de actividades e satisfacción do usuario.

Tema 7

A intermediación laboral. Perfilado. Xestión por competencias. O novo papel dos servizos públicos de emprego. A colaboración pública e privada dos servizos de emprego. As axencias de colocación:  normativa. Acordo marco con axencias de colocación. As empresas de traballo temporal. Regulación actual. O contrato de posta a disposición. Portais de emprego e autoemprego.

Tema 8

Rede EURES (European Employment Services). Obxectivos da rede. Normativa. Regulamento. Estrutura. Catálogo de servizos. Organización EURES España-comunidades autónomas. Membros e socios da rede EURES en España: Sistema nacional de admisión. Portal EURES. Axudas para potenciar a mobilidade laboral en Europa: Your First EURES Job, programa Reactivate, programa corpo europeo de solidariedade. ESCO: clasificación europea de ocupacións, competencias e cualificacións.

Tema 9

Programa «EASI» emprego e innovación social: Eixo Progress, eixo EURES, eixo de Microfinanciación. Instrumentos e redes de apoio á mobilidade laboral europea: Europass, Maric, Rede RIS, Europe Direct, IMI. Marco da calidade para prácticas e aprendizaxes na mobilidade laboral. Experiencias de cooperación no ámbito de aprendizaxes e períodos de prácticas laborais.

Tema 10

Fomento da contratación estable. Modalidades, requisitos e contía dos incentivos. Beneficiarios. Colectivos cuxa contratación xera dereito á axuda. Financiamento das bonificacións á contratación. Coordinación e xestión coa tesouraría xeral da Seguridade Social.

Tema 11

Plan de Choque polo Emprego Novo 2019 - 2021 . Axudas á contratación de mozas. O Sistema Nacional de Garantía Xuvenil. Programas de apoio ao emprego de mozos do SNGJ. Financiamento a través do programa operativo de emprego xuvenil. Plan Reincorpora-T. Plan Trienal para Previr e Reducir o Desemprego de Longa Duración 2019 - 2021

Tema 12

Programas de apoio á creación de actividade e de desenvolvemento local: iniciativas locais de emprego e axentes de emprego e desenvolvemento local. Programas públicos de emprego-formación: escolas taller, talleres de emprego e casas de oficio.

Tema 13

Programas de fomento do emprego público para a contratación de desempregados para a execución de proxectos de interese xeral e social: subvencións outorgadas polos servizos públicos de emprego nos ámbitos de colaboración coas corporacións locais e cos órganos de administración xeral do estado e os seus organismos autónomos. Traballos temporais de colaboración social en administracións públicas. Programas de fomento do emprego agrario en Andalucía, Extremadura e zonas rurais deprimidas.

Tema 14

Promoción do emprego autónomo. Subvencións e axudas. Información e asesoramento a emprendedores. Bonificacións á Seguridade Social no reta. Capitalización das prestacións por desemprego. Apoio ao emprego en cooperativas de traballo asociado e sociedades laborais. Os traballadores autónomos economicamente dependentes

Tema 15

Fomento do emprego de persoas con discapacidade no mercado protexido: centros especiais de emprego, características e axudas; unidades de apoio á actividade profesional; enclaves laborais. Fomento do emprego das persoas con discapacidade no mercado ordinario. Incentivos á contratación de persoas con discapacidade. Emprego con apoio. Obrigacións das empresas en materia de contratación de persoas con discapacidade: Cota de reserva e medidas alternativas.

Tema 16

O Sistema de Formación Profesional para o emprego no ámbito laboral. Antecedentes. Principios do Sistema. Marco de regulación actual e normativa de desenvolvemento. Iniciativas. Financiamento. Vinculación co Sistema Nacional de Cualificacións e Formación Profesional. O Catálogo Nacional de Cualificacións Profesionais.

Tema 17

Gobernación do Sistema de formación profesional para o emprego. Regulación actual. Coordinación do Sistema. Órganos, consellos e comisións de participación das administracións públicas e os interlocutores sociais. A fundación estatal para a formación no emprego. Estruturas paritarias sectoriais.

Tema 18

Programación y ejecución de la oferta formativa. Programas de formación para ocupados. Programas de formación para desempleados. Financiación y gestión de la oferta formativa. Gestión de la formación programada por las empresas. Empresas beneficiarias y obligaciones. Organización, financiación y ejecución de la formación. Permisos Individuales de Formación. Seguimiento y control de la formación profesional para el empleo en las distintas iniciativas de formación. Ámbitos competenciales de actuación. Control de la formación y régimen sancionador. Evaluación y calidad del sistema de formación profesional para el empleo. Indicadores de calidad de la formación para el empleo.

Tema 19

El catálogo de especialidades formativas. Los procesos de acreditación e inscripción de entidades de formación. El registro estatal de entidades y centros de formación.

Tema 20

Os certificados de profesionalidade: estrutura e contido. Implicacións metodolóxicas da súa impartición polo seu carácter de formación por competencias. Tipoloxía de módulos formativos. A formación práctica en centros de traballo. Modalidades de impartición: Especificacións  requisitos de acceso. O repertorio nacional de certificados de profesionalidade acreditacións e rexistro. Suplemento Europass ao certificado de profesionalidade. O recoñecemento das competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral.

Tema 21

Os centros de referencia nacional no ámbito da formación profesional: fins e funcións. Procesos de creación e cualificación. Configuración da rede de centros de referencia nacional. Organización e funcionamento. Plans de actuacións plurianuais. Plans de traballo anuais.

Tema 22

A protección por desemprego. Regulación actual. Convenios internacionais e regulamentos comunitarios en materia de protección por desemprego.

Tema 23

Nivel contributivo de la prestación (I) objeto de la protección por desempleo, niveles de protección. La acción protectora. Personas protegidas. Requisitos para el acceso a la prestación. La inscripción como demandante de empleo. La situación legal de desempleo y su acreditación

Tema 24

Nivel contributivo de la prestación (II). Solicitud, nacimiento y conservación del derecho. Duración y cuantía. Suspensión y reanudación del derecho a la prestación.
Supostos de extinción do dereito. Dereito de opción

Tema 25

Nivel asistencial da protección. O subsidio por desemprego. Modalidades de subsidios. Requisitos dos beneficiarios. Carencia de rendas e responsabilidades familiares. Nacemento do dereito. Contía e duración. Suspensión e extinción do dereito.

Tema 26

Réxime das prestacións por desemprego. Incompatibilidades. Maternidade, incapacidade temporal e desemprego. Réxime financeiro e xestión das prestacións. Financiamento. Entidade xestora. Procedemento de concesión e pago.

Tema 27

Pago único da prestación por desemprego.
Programas de compatibilidade das prestacións. Abono acumulado e de forma anticipada da prestación contributiva a traballadores estranxeiros non comunitarios que retornen voluntariamente aos seus países de orixe.

Tema 28

Control das prestacións por desemprego. Procedemento de reintegro de pagos indebidos en vía voluntaria e en vía executiva. Réxime de impugnación de actos: reclamación previa e procedemento xurisdicional.
A responsabilidade empresarial.

Tema 29

Réxime de obrigacións dos beneficiarios de prestacións por desemprego. O compromiso de actividade. Infraccións e sancións de traballadores e empresarios en materia de protección por desemprego. A oferta de emprego adecuada

Tema 30

A protección por desemprego dos traballadores por conta allea do Sistema especial para traballadores por conta allea agrarios da Seguridade Social. Normas aplicables. Traballadores fixos e fixos descontinuos. Cotización durante a percepción das prestacións. Protección por desemprego dos traballadores eventuais. Protección por desemprego dos traballadores agrarios eventuais residentes en Andalucía e Extremadura .

Tema 31

Programa de Renda Activa de Inserción (RAI) para desempregados con especiais necesidades económicas e dificultade para atopar emprego. Normativa. Obxecto. Beneficiarios: requisitos xerais, colectivos protexidos. Duración e contía. Axudas complementarias. Dinámica do dereito. Outros programas complementarios da protección por desemprego.