PRESUPOSTO INICIAL DE INGRESOS E GASTOS

No exercicio 2018 prorrogouse o presuposto do exercicio 2017.

Denominación Importe
Capítulo 1: Impostos directos e cotizacións sociais 21.440.106,04
Capítulo 3: Taxas, prezos públicos e outros ingresos 438.896,11
Capítulo 4: Transferencias correntes 2.099.443,68
Capítulo 5: Ingresos patrimoniais 98,08
Capítulo 6: Alleamento de investimentos reais 3.001,81
Capítulo 7: Transferencias de capital 11.491,77
Capítulo 8: Activos financeiros 794,00
Total xeral 23.993.831,49

Orixe Prestación cesamento actividade Prestacións desempregados Fomento inserción e estabilidade laboral Transferencia interna Total
Capítulo 1: persoal - 242.807,55 41.848,46 - 284.656,01
Capítulo 2: Correntes en bens e servizos - 36.848,09 39.205,55 - 76.053,64
Capítulo 3: Financeiros - 79,20 160,56 - 239,76
Capítulo 4: Transf. correntes 15.501,72 18.027.145,67 5.402.693,54 172.133,52 23.617.474,45
Capítulo 6: Investimentos - 10.694,14 3.629,44 - 14.323,58
Capítulo 7: Transf. capital - - 170,00 - 170,00
Capítulo 8: Activos financeiros - 738,00 56,00 - 794,00
Total xeral 15.501,72 18.318.312,65 5.487.763,55 172.133,52 23.993.711,44