COMISIÓN EXECUTIVA CENTRAL

 

A Comisión Executiva Central é un órgano reitor e de participación institucional da Administración Xeral do Estado e dos interlocutores sociais. Ten a súa sede en Madrid, no edificio dos Servizos Centrais do Servizo Público de Emprego Estatal, cale Condesa de Venadito, n.º 9.

Funcións:

Corresponde á Comisión Executiva Central:

  1. a) Supervisar e controlar a aplicación dos acordos adoptados polo Consello Xeral.
  2. b) Propor as medidas que se estimen necesarias para o mellor cumprimento dos fins do organismo.
  3. c) Coñecer con antelación, salvo en caso de urxencia, cantas cuestións haxan de ser sometidas ao coñecemento ou decisión do Consello Xeral.
  4. d) Informar a orde do día das reunións a celebrar polo Consello Xeral.
  5. e) Acordar a inclusión de puntos na orde do día das sesións ordinarias do Consello Xeral.
  6. f ) Exercer as funcións que lle delegue o Consello Xeral.
  7. g) Calquera outra competencia que legal ou reglamentariamente atribúanselle.