COMISIÓNS EXECUTIVAS TERRITORIAIS

 

As Comisións Executivas Territoriais, de ámbito autonómico, son órganos territoriais de participación institucional no Servizo Público de Emprego Estatal.
As Comisións Executivas Territoriais terán a súa sede na capital da comunidade autónoma correspondente, ou onde se estableza no seo da mesma.

Funcións:

Corresponde ás Comisións Executivas Territoriais:

  1. a) Coñecer os acordos do Consello Xeral e da Comisión Executiva Central.
  2. b) Velar polo cumprimento dos devanditos acordos a nivel autonómico, provincial e insular.
  3. c) Propor ao Consello Xeral e Comisión Executiva Central as medidas necesarias en orde ao mellor cumprimento dos seus fins.
  4. d) Cantas outras funcións atribúanselles.