CONSELLO XERAL

 

O Consello Xeral do Servizo Público de Emprego Estatal é un órgano reitor e de participación institucional da Administración Xeral do Estado e dos interlocutores sociais.
Ten a súa sede en Madrid, no edificio dos Servizos Centrais do Servizo Público de Emprego Estatal, cale Condesa de Venadito, n.º 9, sen prexuízo de que se poidan celebrar reunións noutros lugares e localidades.

Funcións:

Corresponde ao Consello Xeral:

      a) Informar a participación do Servizo Público de Emprego Estatal no Programa Anual de Traballo do Sistema Nacional de Emprego.

      b) Informar o anteproxecto de orzamento de ingresos e gastos do organismo.

      c) Aprobar a Memoria anual para a súa elevación ao Goberno.

      d) Propor mecanismos para a coordinación e cooperación do Servizo Público de Emprego Estatal e os Servizos Públicos de Emprego das Comunidades Autónomas no marco do Sistema Nacional de Emprego, especialmente o referido a a coordinación entre as políticas activas de emprego e as prestacións por desemprego.

      e) Efectuar o seguimento dos informes, propostas e recomendacións do Consello Xeral do Sistema Nacional de Emprego en relación co Servizo Público de Emprego Estatal.

      f) Propor a realización de investigacións, estudos e análises sobre a situación do mercado de traballo, así como medidas para a modernización e mellora do Servizo Público de Emprego Estatal.

      g) Calquera outras competencias que legal ou reglamentariamente atribúanselle.