SUBDIRECCIÓN XERAL DE POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPREGO

Subdirectora Xeral:

Dña. Carmen Menéndez González-Palenzuela

C/. Condesa de Venadito, 9 -28027-Madrid.
Teléfono: 91 275 16 10/11
Fax: 915859753

 

Con nivel orgánico de Subdirección Xeral e dependencia directa do Director/a Xeneral do Servizo Público de Emprego Estatal, corresponden a esta unidade as seguintes

Funcións:

      a) Elaborar propostas normativas e de desenvolvemento en materia de promoción de emprego, intermediación laboral e de formación para o emprego, así como a súa avaliación e actualización e a proposta de obxectivos, estratexias e metodoloxía de actuacións en colaboración coas comunidades autónomas e interlocutores sociais.

      b) Efectuar a xestión e seguimento dos programas de políticas activas en materia de emprego, intermediación laboral e formación para o emprego que lle corresponden normativamente, así como o establecemento dos procesos de xestión e apoio á mesma, nos territorios nos que non se produciu o traspaso de competencias.

      c) Elaborar plans de control no ámbito das súas competencias, en materia de emprego, intermediación laboral e de formación para o emprego, así como propor obxectivos e actuacións conxuntas coa Inspección de Traballo e Seguridade Social.

      d) Programar e xustificar as actuacións cofinanciadas polo Fondo Social Europeo, en materia de emprego e formación.

      e) Tramitar os procedementos de reintegros e sancionadores.

      f) Efectuar a xestión, seguimento e control dos incentivos á contratación a través das bonificacións das cotas á Seguridade Social e da xestión dos fondos e das accións formativas que lle correspondan.

      g) Deseñar os modelos oficiais de contratos de traballo en consonancia coa normativa reguladora dos mesmos, así como determinar os contidos da información e garantir o rexistro das comunicacións das contratacións efectuadas en todo o territorio do Estado.

      h) Elaborar e propor as normas e informes sobre o Sistema Nacional de Cualificacións Profesionais en colaboración con outros Departamentos ministeriais afectados.

      i) Elaborar e actualizar os Certificados Profesionais e as probas de avaliación, así como efectuar o rexistro xeral dos devanditos Certificados de Profesionalidade expedidos e das acreditacións parciais en colaboración con outros departamentos ministeriais afectados.

      j) Coordinar a rede de Centros de Referencia Nacional en colaboración con outros Departamentos ministeriais afectados.

     k) A coordinación que corresponda en relación coa Fundación Tripartita para a Formación no Emprego.

      l) Elaborar e propor o Plan de Actividades e orzamento anual da Rede EURES-España en coordinación cos Servizos Públicos de Emprego autonómicos.