Sede electrónica

Información mensual/anual de mercado de trabajo de personas tituladas

Certificados de profesionalidade

Móstrase información anual de mercado de traballo dos certificados de profesionalidade, sendo estes o instrumento de acreditación oficial das cualificacións profesionais do Catálogo Nacional de Cualificacións Profesionais no ámbito da administración laboral.


Por certificado de profesionalidade vixente, e a modo de ficha, extráese información partindo dos datos rexistrados na demanda de emprego dos Servizos Públicos de Emprego.


É de carácter nacional, periodicidade anual e está ordenada segundo as 26 Familias Profesionais que estrutura o Catálogo Nacional de Cualificacións Profesionais, atendendo a criterios de afinidade da competencia profesional. As Familias Profesionais son: Actividades físicas e deportivas; Administración e xestión; Agraria; Artes gráficas; Artes e artesanías; Comercio e mercadotecnia; Edificación e obra civil; Electricidade e electrónica; Enerxía e auga; Fabricación mecánica; Hostalaría e turismo; Imaxe persoal; Imaxe e son; Industrias alimentarias; Industrias extractivas; Informática  e comunicacións; Instalación e mantemento; Madeira, moble e cortiza; Marítimo pesqueira; Química; Sanidade; Seguridade e *medioambiente; Servizos socioculturais e á comunidade; Téxtil, confección e pel; Transporte e mantemento de vehículos; Vidro e cerámica.