MESURES URGENTS PER A LA DEFENSA DE L'OCUPACIÓ I DE REACTIVACIÓ ECONÒMICA

Prorroga ERTE per força major

Mesures urgents per a la defensa de l'ocupació i de reactivació econòmica

El Reial decret-llei 11 / 2021 , de 27 demaig , sobre mesures urgents per a la defensa de l'ocupació, la reactivació econòmica i la protecció dels treballadors autònoms, inclou una sèrie de mesures que afecten a les prestacions per desocupació.

Es prorrogaran automàticament fins al de 30 setembre de 2021 :

  1. Els ERTE vigents a 28/05/2021 , basats en l'article 22 del RD – llei 8 / 2020 , de 17 de març.
  2. Els ERTE per impediment en el desenvolupament de l'activitat autoritzats sobre la base del que es disposa en l'apartat 2 de la disposició addicional primera del RD – llei 24 / 2020 , de 26 de juny.
  3. Els ERTE per impediment en el desenvolupament de l'activitat autoritzats sobre la base del que es disposa en l'article 2 . 1 del RD – llei 30 / 2020 , de 29 de setembre, o en l'article 2 . 1 del RD - llei 2 / 2021 , de 26 de gener.
  4. Els ERTE per limitació al desenvolupament normalitzat de l'activitat vigents, basats en l'article 2 . 2 del RD – llei 30 / 2020 , de 29 de setembre o en l'article 2 . 1 del RD – llei 2 / 2021 , de 26 de gener.

Les empreses i entitats afectades per restriccions i mesures de contenció sanitària podran sol·licitar un ERE per impediment o limitacions a l'activitat d'acord a l'article 2 del RD – llei 30 / 2020 ,de 29 de setembre, a partir del de 1 juny d'i 2021 fins al de 30 setembre de 2021 .

No serà necessària la tramitació d'un nou ERTE quan la resolució estimatòria de l'autoritat laboral haguera tingut lloc en aplicació del previst en l'article 2 del RD – llei 2 / 2021 , de 26 de gener, en l'article 2 del RD – llei 30 / 2020 , de 29 de setembre o en virtut de la disposició addicional primera, apartat 2 , del RD – llei 24 / 2020 , de 26 de juny, quan es produïsca el pas de la situació d'impediment a una altra de limitació en el desenvolupament normalitzat de la seua activitat, com a conseqüència de mesures adoptades per les autoritats espanyoles competents, o viceversa.

Les mesures extraordinàries en matèria de protecció per desocupació regulades en l'article 8 , 9 , 10 i 11 del RD – llei 30 / 2020 , de 29 de setembre, seran aplicable fins al de 30 setembre de 2021 , tant per a les persones afectades pels ERTE a les quals es referix aquest precepte, com per a les afectades pels ERE contemplats en el RD – llei 2 / 2021 de 26 de gener i en el RD – llei 11 / 2021 , de 27 demaig .

L'article 8 . 7 del RD – llei 30 / 2020 , de 29 de setembre es mantindrà vigent segons l'establit en el mateix.

Les empreses que ja hagueren presentat sol·licitud col·lectiva d'accés a la prestació per desocupació d'acord a l'article 8 . 2 del RD – llei 30 / 2020 , de 29 de setembre, no estaran obligades a la presentació de nova sol·licitud respecte de les persones treballadores incloses en l'anterior.

Persones amb contracte fix discontinu o persones que realitzen treballs fixos i periòdics que es repetisquen en dates certes.

Les empreses hauran d'incorporar efectivament a estos col·lectius de persones durant el període teòric de crida, que serà el corresponent al treball efectiu desenvolupat per cadascuna d'elles entre el de 1 juny i el de 30 setembre de 2019 . Si la contractació s'haguera produït amb posterioritat al de 30 setembre de 2019 , es prendrà com a referència el mateix període teòric de crida corresponent a l'exercici 2020 .

Si no pogueren desenvolupar activitat efectiva en el període de crida indicada, hauran de ser afectades en eixe moment pels ERTE vigents a 28 de maig d'o 2021 autoritzats amb posterioritat a aquesta data i mantindre's en aquesta situació fins que tinga lloc la seua reincorporació efectiva o, si escau, fins hui d'interrupció de la seua activitat, dins del període indicat en l'apartat anterior.

Les empreses tindran un termini de 15 dies des de la data d'afectació per a sol·licitar, de no haver-se fet prèviament, la incorporació d'estes persones a l'ERTE, davant l'autoritat laboral i per a tramitar davant el Servici Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) la sol·licitud col·lectiva de prestacions per desocupació.

La prestació regulada en l'article 9 del RD – llei 30 / 2020 , de 29 de setembre, s'aplicarà quan el període teòric de crida no estiga comprès entre el de  1 juny i el de 30 setembre d'i 2021 una vegada finalitzat est, així com durant les interrupcions ordinàries d'activitat en els casos en què hi haja incorporació efectiva, i en les altres situacions que afecten a persones treballadores a les quals es referix el citat article 9 .

Modificació del Reial decret-llei 32 / 2020 , de 3 de novembre, pel qual s'aproven mesures socials complementàries per a la protecció per desocupació i de suport al sector cultural

Els artistes en espectacles públics que tingueren dret a l'accés extraordinari a les prestacions econòmiques per desocupació, podran continuar percebent-les fins al de 30 setembre de 2021 .

La prestació serà incompatible amb la realització d'activitats per compte propi o aliena, o amb la percepció de qualsevol altra prestació, renda mínima, renda d'inclusió, salari social o ajudes anàlogues concedides per qualsevol Administració Pública.

El dret a la percepció de la prestació se suspendrà mentre es realitze un treball per compte propi o aliena, i es reprendrà una vegada finalitzat el treball, pel temps que resta del període de percepció que corresponga i com a màxim fins al de 30 setembre de 2021 .

Tindran dret a l'accés extraordinari a les prestacions per desocupació els qui no hagen accedit a este dret amb anterioritat i, en el període comprès entre el de 11 juny d'i 2020 el de 31 maig de 2021 , acrediten 5 dies d'alta en la Seguretat Social amb prestació real de servicis en l'activitat d'artistes. La durada de la prestació per desocupació s'estendrà fins al de 30 setembre de 2021 .

Les persones treballadores que hagen prestat els seus servicis temporalment per compte d'altri com a personal tècnic o auxiliar en el sector de la cultura per a realització d'un esdeveniment, una obra o espectacle públic, qualsevol que siga el mitjà o suport de difusió, per a poder accedir al subsidi per desocupació excepcional, hauran d'acreditar, almenys, un període d'ocupació cotitzada en el Règim General de la Seguretat Social de, almenys, 35 dies que no haja sigut computat per al reconeixement d'un dret anterior i durant el qual s'haja treballat per compte d'altri  en alguna de les activitats previstes en els codis CNAE 5912 , 5915 , 5916 , 5920 , o entre l'i 9001 el 9004 .

Este subsidi excepcional s'extingirà el de 30 setembre d'i 2021 no podrà percebre's en més d'una ocasió.

Professionals taurins

La prestació per desocupació a la qual es pot accedir de manera extraordinària per este col·lectiu quedarà extingida el de 30 setembre de 2021 , amb independència dels dies de dret que fins a eixa data s'hagen consumit. Aquesta extinció no permet l'accés als subsidis per desocupació regulats en el text refós de la Llei General de la Seguretat Social