INFORMACIÓ PER A EMPRESES

Informació per a empreses en relacion amb treball i COVID- 19

El Reial decret-llei 18 / 2021 , de 28 de setembre establix la prorroga automàtica fins a 31/10/2021 de les prestacions pels ERTE COVID que estigueren en vigor a 30/09/2021 .

Per a la continuïtat d'estes prestacions extraordinàries a partir del 01/11/2021 , les empreses hauran de presentar sol·licitud davant l'Autoritat Laboral competent i, una vegada obtinguda esta, remetre al SEPE una sol·licitud col·lectiva, segons s'informa en la Guia Bàsica de Tramitació.
 

Guia bàsica tramitació prestacions per desocupació
per ERTES COVID- 19

A continuació, trobaràs la Guia bàsica per a la tramitació de les prestacions per desocupació per suspensió o reducció de jornada a conseqüència la COVID- 19 , després de l'entrada en vigor del Reial decret-Llei  18 / 2021 , de 28 de setembre .

Per als tràmits en l'aplicació certific@ 2 , a més de l'assistent oficial d'aquesta aplicació es facilita un assistent simplificat que realitza els càlculs dels dies d'activitat. Finalitzats els càlculs, el bóton "XML" genera un fitxer en este format que pot remetre's per l'aplicació. Mäs informació en el botó "Ajuda", dins del propi generador. Ací et pots descarregar l'assistent XML.

Sol·licitud prestació ERTE

Sol·licitud col·lectiva de prestacions per desocupació per suspensió o reducció de jornada a conseqüència de la COVID- 19

Els treballadors afectats per un ERTE d'este tipus no han de realitzar cap tràmit per a sol·licitar les prestacions per desocupació davant el Servici Públic d'Ocupació Estatal (SEPE).

La sol·licitud la presentarà l'empresa en nom de tots els treballadors afectats per la mesura. Pots trobar ací la plantilla per a la sol·licitud, de forma col·lectiva per l'empresa, de les prestacions per desocupació per suspensió o reducció de jornada conseqüència de la COVID- 19 .

¿Com remetre la sol·licitud col·lectiva?

Pots presentar la sol·licitud col·lectiva a través de la Seu Electrònica del SEPE


Baixa de prestació per ERTE

Després de l'entrada en vigor del Reial decret-llei 30 / 2020 , el SEPE ha suprimit l'obligatorietat de remissió del model Excel de comunicació de baixa. 

La baixa en la prestació, a l'efecte del pagament, es comunicarà per l'empresa exclusivament a través dels fitxers XML de períodes d'activitat.


Sol·licitud col·lectiva de prestació extraordinària treballadors fixos discontinus

El termini de sol·licitud serà de quinze dies hàbils següents a la situació legal de desocupació, entenent per tal la desafectació de l'ERTE per haver aconseguit la data de finalització prevista de l'activitat o bé sense haver-se vist afectades per un ERTE COVID durant la seua última campanya, veren interrompuda la seua activitat.

A continuació, trobaràs el model de sol·licitud col·lectiva per a la prestació extraordinària de les persones treballadores amb contracte fix discontinu o que realitzen treballs fixos i periòdics que es repetixen en dates certes que han estat afectades per ERTE una vegada finalitzada la campanya, o bé sense haver-se vist afectades per un ERTE COVID durant la seua última campanya, veren interrompuda la seua activitat.

Enllaç a la plantilla