MESURADES FLEXIBILITZACIÓ EMPRE AGRARI

Mesures  flexibilizacion ocupació agrària

El  Reial decret-llei 13 / 2020 , de 7 de abril, pel qual s'adopten determinades mesures urgents en matèria d'ocupació agrària, té per objecte afavorir la contractació temporal de les  persones treballadores en el sector agrari mitjançant l'establiment de mesures extraordinàries de flexibilització de l'ocupació, de caràcter social i laboral, necessàries per a assegurar el manteniment de l'activitat agrària, durant la vigència de l'estat d'alarma.

Estes mesures afectaran als contractes laborals de caràcter temporal per a desenvolupar activitats en règim d'ajenidad i dependència en explotacions agràries, amb independència de la categoria professional o l'ocupació concreta de la persona  emprada, la firma de la qual i finalització estiguen compreses en el període de l'estat d'alarma.

Persones beneficiàries de les mesures extraordinàries de flexibilització laboral.

1 . Podran ser beneficiàries de les mesures de flexibilització de caràcter temporal els qui des de l'es 09/04/2020 troben en qualsevol de les següents situacions:

  • Persones en situació de desocupació o cessament d'activitat.
  • Persones treballadores amb contractes temporalment suspesos com a conseqüència del tancament temporal de l'activitat d'acord amb l'article 47 del text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors.
  • Persones treballadores migrants el permís de les quals de treball concloga en el període comprès entre el de 14 març d'i 2020 el de 30  setembre de 2020 .
  • Jóvenes de entre 18 y 21 años nacionales de terceros países, que se encuentren en situación regular.

2 . Podran beneficiar-se de les mesures de flexibilització les persones que tinguen els domicilis pròxims als llocs de treball.

Compatibilitat de prestacions laborals

1 . Les retribucions percebudes per l'activitat laboral exercida a l'empara de les mesures extraordinàries de flexibilització de l'ocupació seran compatibles:

  • Amb el subsidi per desocupació en favor dels treballadors eventuals inclosos en el Sistema Especial Agrari de la Seguretat Social, o amb la renda agrària dels treballadors eventuals inclosos en el Sistema Especial Agrari de la Seguretat Social residents en les Comunitats Autònomes d'Andalusia i Extremadura .
  • Amb les prestacions per desocupació derivades de la suspensió del contracte per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció, d'acord al previst en l'article 47 de la Llei de l'Estatut dels Treballadors, a exclusió d'aquelles que tinguen el seu origen en les mesures previstes en els articles 22 , 23 i 25 del Reial decret 8 / 2020 , de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per a fer front a l'impacte econòmic i social del COVID- 19 .
  • Amb qualsevol altra prestació per desocupació regulada en el títol III del text refós de la Llei General de la Seguretat Social.
  • Amb les prestacions per cessament d'activitat motivades per les causes previstes en l'article 331 del text refós de la Llei General de la Seguretat Social, a exclusió d'aquelles que tinguen el seu origen en la mesura prevista en l'article 17 del Reial decret llei 8 / 2020 , de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per a fer front a l'impacte econòmic i social del COVID- 19 .
  • Amb qualsevol altra prestació de caràcter econòmic o qualsevol altre benefici o ajuda social atorgada per qualsevol Administració, que siga incompatible amb el treball, o que, sense ser-ho, com a conseqüència dels ingressos percebuts per l'activitat laboral s'excedirien els límits de renda assenyalats en la normativa corresponent al tipus de prestació.

Els ingressos obtinguts per esta activitat laboral no es tindran en compte a l'efecte dels límits de rendes establits per a les prestacions de la Seguretat Social.

Tramitació

Les Administracions competents i els agents socials promouran la contractació de les persones que es troben en les circumstàncies descrites en este Reial decret llei.

Les empreses i persones ocupadores ​hauran de presentar per a la seua gestió, una oferta d'ocupació davant el servici públic d'ocupació autonòmica corresponent, als quals hauran de comunicar  les contractacions acollides al present Reial decret llei.

El Servici Públic d'Ocupació Estatal identificarà estos contractes i remetrà la informació a les autoritats corresponents, a les Administracions públiques competents, i en tot cas a l'autoritat laboral, a la Inspecció de Treball i Seguretat Social i a la Secretaria d'Estat de Migracions.

El Servici Públic d'Ocupació Estatal reprendrà d'ofici les prestacions per desocupació suspeses quan es tracte de contractes celebrats d'acord amb el previst en este Reial decret llei.

Per a determinar la quantia i els dies de prestació consumits a les persones perceptores de prestacions per desocupació que siga aplicable el sistema unificat de pagament, no es tindran en compte les jornades reals treballades en estes contractacions.