PREGUNTES FREQÜENTS PER A TREBALLADORS

Preguntes freqüents sobre treball i COVID- 19

A continuació trobaràs les principals preguntes freqüents orientades a treballadors en relació amb ocupació, prestacions per desocupació, treball i la situació excepcional del COVID- 19 .

Si busques preguntes freqüents per a empreses pots trobar-les en este enllaç.

SOL·LICITUD

He demanat cita virtual però tembién vaig enviar la meua sol·licitud pel sistema que han posat en Internet. La cita prèvia em va donar per a maig, la pre-sol·licitud la vaig fer després, esperant que fóra més ràpid el tràmit. ¿No van a resoldre fins a maig i, aleshores, cobraré com prompte al juny? ¿Tindré problemes per haver sol·licitat pels dos llocs?

Se li atendrà al més prompte possible, posant-se en contacte amb vosté un gestor, si fera faltada per a recaptar alguna informació. No s'ha de presentar la sol·licitud més d'una vegada perquè això solament serviria perquè es col·lapsara el sistema, ja de per si mateix saturat.

Havia demanat cita prèvia normal per a anar a la meua oficina d'ocupació abans del problema del Coronavirus. Em van citar per a abril. ¿Em val eixe tràmit i es van a posar en contacte amb mi o he de tornar a demanar cita, però ara pel sistema virtual?

Si ja tenia cita prèvia assignada no ha de sol·licitar una nova ara. Efectivament, un gestor del SEPE es posarà en contacte amb vosté via telefònica o bé per correu electrònic, si disposem d'eixa dada en els nostres registres.

Em diuen en la meua empresa que, atés que estic en un ERTE pel de el Coronavirus no he de demanar jo la prestació en el SEPE, que s'ocupen ells. ¿Això és així, no he de sol·licitar-la jo, solament autoritzar a la meua empresa al fet que demane la prestació per mi?

Efectivament, serà l'empresa qui, a través d'una sol·licitud col·lectiva, ens envie la informació de tots els seus treballadors afectats per l'ERTE causat per la crisi econòmica del Covid- 19 .

¿Què puc fer si la meua empresa s'ha equivocat en comunicar l'inici de la meua prestació en la sol·licitud col·lectiva de l'ERTE?

Haurà de veure-ho amb l'empresa i que siguen ells els qui es posen en contacte amb la direcció provincial del SEPE que correspon al seu centre de treball. El problema s'esmenarà amb la petició de l'empresa, a través del correu electrònic o mitjançant escrit remès pel Registre Electrònic Central, a més d'amb la modificació del certificaco d'empresa, que hauran de tornar a remetre, de contindre també l'error.

A causa de les mesures del Govern del diumenge 29 de març, a partir del dilluns 30 no he d'anar a treballar. Es parla de permís retribuït però ¿he de sol·licitar alguna cosa davant el SEPE, inscriure'm com a demandant o algun altre tràmit?

En  eixa situació vosté continuarà percebent el seu salari i, per tant, no ha de sol·licitar res en el SEPE ni inscriure's com a demandant d'ocupació. El seu contracte de treball no es veu alterat per esta mesura.

ACCÉS A la PRESTACIÓ

Vaig sol·licitar la prestació en haver-me quedat en desocupació pel Covid- 19 però se'm va denegar perquè l'empresa em va donar de baixa per no superar el període de prova i jo havia deixat dos mesos arrere un altre treball, també temporal, ja que el nou contracte era més beneficiós per a mi. Però pareix que, per un canvi legal, ara la meua situació sí podria estar protegida. ¿Se m'aplica a mi esta modificació encara que m'hagen tirat 12 el de març?. Si és així ¿què he de fer, sol·licite de nou?

Efectivament, el canvi normatiu al que fa referència el Reial decret-llei 15 / 2020 , permet que, durant esta crisi sanitària, es puga accedir a prestació després d'un contracte temporal finalitzat per no superar el període de prova, sense atendre a l'anterior extinció de la relació laboral. Serà aplicable als cessaments en l'empresa produïts des del de 9 març de 2020 . Pot tornar a sol·licitar, si ho desitja, si ben el SEPE va a posar-se en contacte amb les persones a les quals se'ls haguera denegat una prestació per esta causa per a tramitar la seua sol·licitud.

Com a conseqüència del COVID- 19 , estic afectat per un ERTE en la meua empresa, en la qual portava dos mesos treballant. No havia treballat anteriorment i, per tant, no tinc cotitzacions prèvies. ¿Tindria dret a accedir a la prestació per desocupació?

Sí, ja que es reconeix el dret a la protecció contributiva per desocupació a les persones afectades per estos ERTEs encara que manquen del període d'ocupació cotitzada mínim per a açò.

¿Els treballadors temporals afectats per un ERTE  com a conseqüència del COVID- 19 tenen també dret a la prestació per desocupació?

Sí, tindran dret a la prestació contributiva per desocupació tots els treballadors afectats per les mesures extraordinàries que estigueren treballant abans del dia 18 de març de 2020 , inclosos els temporals.

Soc treballador afectat per un ERTE com a conseqüència del COVID- 19 en una empresa en la qual treballe a temps parcial i a més tinc un contracte a temps complet en una altra empresa. ¿Podria cobrar prestació per desocupació pel que deixe de treballar?

Atés que manté un altre treball a temps complet es dona una situació d'incompatibilitat que no li permet accedir a les prestacions per desocupació. No tindrà dret a la prestació per desocupació mentre continue eixa situació.

Soc espanyol, he treballat menys d'un any a Finlàndia i a Espanya mai he treballat. M'han despedit i m'he tornat a Espanya. ¿Tindré dret a parada encara que no tinga un any cotitzat o això és solament per als quals van treballar a Espanya?

Vosté no es troba  en alguna de les situacions previstes en el Reial decret Llei 8 / 2020 , per la qual cosa no tindrà dret a la prestació contributiva prevista en aquesta norma. Informe's sobre la possibilitat d'accedir a la renda activa d'inserció en www.sepe.es.

Estic contractat a temps parcial per dos empreses. En una d'elles estem en ERTE de suspensió pel COVID- 19 des del de 24  març. L'altra empresa, que és de treballs de neteja, no va a suspendre l'activitat en considerar-se essencial pel que seguiré treballant. ¿Puc cobrar prestació per desocupació pel que he deixat de treballar?

Sí que pot accedir a la prestació per desocupació, però de la quantitat a percebre se li descomptarà la part proporcional al mateix temps que treballa en el contracte que manté.

Estic donat de alta com a treballador autònom en el REPTA i a més treballe a temps parcial en una empresa que m'ha inclòs en un ERTE com a conseqüència del COVID- 19 . ¿Tindria dret a percebre la prestació per desocupació?

El treball per compte propi és incompatible amb les prestacions o subsidis per desocupació. Si es trobara donat de alta com a treballador autònom en la data en la qual quede afectat per la mesura o en la data en la qual li naixeria el dret, no tindria dret doncs no es trobaria aturat.

Treball en una empresa que m'ha inclòs en un ERTE per la crisi del coronavirus i a més en el servici domèstic. ¿Tinc dret a accedir a la prestació per desocupació?

Podrà accedir a la prestació per desocupació pel contracte afectat per la suspensió o reducció de jornada sempre que el treball en el servici domèstic siga a temps parcial. En eixe cas se li deduirà de l'import de la prestació la part proporcional al temps treballat en el contracte d'empleats de llar que manté.

Vaig suspendre una prestació per desocupació perquè vaig començar a treballar fa tres mesos en una empresa que ara s'ha acollit a un ERTE de suspensió  per causa del Covid- 19 . ¿He de reprendre la meua prestació suspesa?

No ha de reprendre la seua prestació, sinó que podrà percebre una nova durant el temps en què el seu contracte es trobe suspès pel Covid- 19 , sense consumir l'anterior. Si en el futur tornara a quedar-se en desocupació, a fi de determinar el seu dret, s'actuarà com si ara no se li haguera reconegut est. Podrà reprendre la prestació que en el seu moment va suspendre o, si escau, sol·licitar una nova.

Vaig suspendre un subsidi fa sis mesos perquè vaig començar a treballar per compte d'altri en una empresa que ara, a causa de Covid- 19 , m'ha inclòs en un ERTE. Com no tinc període suficient per a percebre una prestació contributiva, ¿tindria ara que reprendre el mateix subsidi que tenia suspès o iniciaré un altre subsidi?

Se li reconeixerà una prestació contributiva per desocupació, i la percebrà mentre es mantinga el seu contracte suspès o reduïda la seua jornada per esta causa. El subsidi interromput podrà reprendre-ho quan es torne a trobar en situació legal de desocupació, llevat que aleshores tinga dret a una prestació contributiva. 

Des de fa cinc mesos estava compatibilitzant la RAI amb un treball a temps parcial en una empresa que, com a conseqüència de la crisi del coronavirus,  m'ha inclòs en un ERTE. ¿Tinc dret a cobrar la prestació contributiva?

Sí,  deixarà de cobrar la RAI a temps parcial i començarà a cobrar la prestació contributiva  per desocupació durant el temps en què es trobe afectat per la mesura.

No tinc cotitzacions suficients per a una prestació contributiva ni per al subsidi perquè, sense càrregues familiars, necessitaria haver treballat 6 mesos. El meu treball era temporal, un contracte de substitució que m'han resciendido als 4 mesos de començar, encara que la substitució era para més temps. ¿Puc demanar alguna altra ajuda?

Si el seu contracte va acabar després del de 14 març de 2020 , podrà sol·licitar el subsidi excepcional per fi de contracte temporal, que, de tindre dret, cobraria durant un mes, ampliable per reial decret, i en la quantia de 430 27 , euros, el % 80 de l'Indicador Públic de Rendes d'Efectes Múltiples vigent (IPREM).

La meua empresa no ha fet un ERTE sinó que ens ha manat al carrer a la mitat dels treballadors, pel de el compromís dels 6 mesos. ¿Tindré dret a parada si no tinc cotitzat més que 8 mesos? 

La prestació regulada en el Reial decret-Llei 8 / 2020 és extraordinària i aplicable solament a persones que vegen suspès el seu treball o reduïda la seua jornada a causa d'un ERTE derivat del Covid- 19 . Si vosté no es troba en este supòsit extraordinari haurà d'haver cotitzat un mínim de 360 dies, en 6 els últims anys, per a accedir a una prestació contributiva per desocupació. No obstant açò, és possible que puga accedir a un subsidi per cotitzacions insuficients.

TREBALLADORS  FIXOS DISCONTINUS

Tinc un contracte fix discontinu o per a realitzar treballs fixos i periòdics que es repetixen en dates certes. Fins a juny no s'havia d'interrompre la meua activitat, però l'empresa em va comunicar el 14 passat de març de 2020 , la interrupció com a conseqüència de l'impacte del coronavirus. Tinc més de 360 dies cotitzats. ¿Puc cobrar la parada?

Si, podrà percebre la prestació contributiva per desocupació, i quan torne a trobar-se aturat involuntàriament i sol·licite la represa de la prestació que se li reconega ara, se li tornarà a posar al cobrament el que se li haja pagat, amb un màxim de 90 dies, com si  no ho haguera percebut.

Tinc un contracte fix discontinu i m'havia d'haver incorporat al  treball el 25 dia de març de 2020 , però l'empresa m'ha comunicat que, a causa de la crisi del coronavirus, de moment no em puc reincorporar. No tinc dret al subsidi i la parada se'm va acabar el passat dia 20 de febrer. ¿Puc cobrar una nova parada?

Si té període cotitzat suficient dins dels sis anys anteriors que no haja utilitzat per al reconeixement d'un dret anterior,  pot cobrar de nou la parada. Sol·licite a l'empresa l'emissió  d'un certificat d'empresa en el qual faça constar la impossibilitat de reincorporació com a conseqüència del coronavirus. Quan torne a trobar-se aturat involuntàriament, si sol·licita la represa de la prestació que se li reconega ara, se li tornarà a posar al cobrament el que se li haja pagat, amb un màxim de 90 dies, com si  no ho haguera percebut.

Tinc un contracte fix discontinu o per a realitzar treballs fixos i periòdics que es repetixen en dates certes. M'havia d'haver incorporat al treball el 18 dia de març de 2020 , però l'empresa m'ha comunicat que, a causa del coronavirus, de moment no em puc reincorporar. Ara estic cobrant la parada. ¿Ho puc seguir cobrant? Si se m'acaba i encara no em puc incorporar al treball, ¿puc cobrar el subsidi?

Sí, pot continuar cobrant la parada. Per a açò, sol·licite a la seua empresa un certificat d'empresa en el qual faça constar la impossibilitat de reincorporar-se com a conseqüència del coronavirus. Si esgotara la parada i continuara per este motiu sense poder incorporar-se al seu lloc de treball, una vegada complit el termini d'espera d'un mes, podrà obtindre el subsidi per desocupació, sempre que complisca tots els requisits per a açò. I, quan torne a trobar-se aturat involuntàriament se li tornarà a posar al cobrament el que se li pague ara, amb un màxim de 90 dies, com si  no ho haguera percebut.

Tinc un contracte de fix discontinu o per a la realització de treballs fixos i periòdics que es repetixen en dates certes. He estat de permís de maternitat i m'havia d'incorporar al treball el 25 dia de març de 2020 , però l'empresa m'ha comunicat que, a causa del coronavirus, de moment no em puc reincorporar. ¿Puc cobrar la parada?

Si té algun dret a protecció per desocupació suspesa o  període cotitzat a la desocupació suficient dins dels sis anys anteriors que no haja utilitzat per al reconeixement d'un dret anterior, sol·licite. Ha de remetre's al SEPE el certificat d'empresa en el qual es faça constar la impossibilitat de reincorporació com a conseqüència del coronavirus. Quan torne a trobar-se aturat involuntàriament, si sol·licita la represa de la prestació que se li reconega ara, se li tornarà a posar al cobrament el que se li haja pagat, amb un màxim de 90 dies, com si no ho haguera percebut.

COBRAMENT

¿Com puc canviar les dades del meu banc per a cobrar en un altre compte la prestació?

Haurà de veure-ho amb l'empresa i que siguen ells els qui es posen en contacte amb la direcció provincial del SEPE que correspon al seu centre de treball. El problema s'esmenarà amb la petició de l'empresa, a través del correu electrònic o mitjançant escrit remès pel Registre Electrònic Central, remetent el canvi de la dada o dades que li afecten de la manera que acorde l'empresa amb el SEPE.

Si estic cobrant una prestació contributiva i caic en baixa mèdica o s'inicia la meua maternitat-paternitat, ¿com informe al SEPE durant este període de l'estat d'alarma per Covid- 19 ?

Podrà informar d'esta situació per telèfon, establint amb l'operador la manera de remetre la documentació que corresponga, que serà la baixa mèdica o el document pel qual se li concedix la prestació per maternitat o paternitat. També podrà sol·licitar cita prèvia virtual a través de la pàgina web del SEPE perquè un gestor li atenga en este tràmit.

He sigut inclòs en un ERTE de reducció de jornada derivat de la crisi del coronavirus perquè l'empresa va suspendre tota la seua activitat des del 16 dia de març en haver-hi un contagiat. ¿Qui em va a pagar els dies des que vaig deixar de treballar fins que s'aprove l'ERTE?

Si l'autoritat laboral constata dit suposat de força major, percebrà prestació contributiva per desocupació des del mateix dia en què va deixar de treballar.

Com a conseqüència de la crisi del coronavirus he sigut inclòs en un ERTE per la meua empresa. ¿Fins a quan cobraré la parada?

Ho cobrarà mentre dure la suspensió del contracte de treball o la reducció temporal de la jornada de treball.

Vaig a ser inclòs en un ERTE derivat de la crisi del coronavirus. ¿Des de quina data cobraré desocupació?

Des de l'endemà a aquell en el qual l'empresari haja adoptat la decisió de suspendre-li el contracte o reduir-li la jornada, si la mesura s'adopta com a conseqüència de causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció. Si la mesura s'adopta per concórrer força major, i així s'ha constatat per l'autoritat laboral, cobrarà la desocupació des de l'endemà a aquell en el qual haja tingut lloc el fet causant de la força major.

Vaig a ser inclòs en un ERTE per una empresa en la qual porte treballant menys de 180 dies. ¿Es tindran en compte els treballs anteriors per a calcular la quantia de la prestació?

No, la seua base reguladora serà la mitjana de les bases del període inferior a 180 dies que ha treballat a l'empara de la relació laboral suspesa o reduïda com a conseqüència del COVID- 19 .

Mentre cobre la prestació per desocupació per ERTE per crisi Covid- 19 ¿podria treballar a temps parcial o complet en una altra empresa? ¿Com afectaria açò a la quantia que perceba de prestació?

En el cas que començara a treballar a temps complet se suspendria la prestació contributiva per incompatibilitat. Si el treball que iniciara fóra a temps parcial, tindria possibilitat de compatibilitzar-ho, deduint de la quantia a percebre la part proporcional corresponent a este nou treball.

Vaig ser inclòs en un ERTE de reducció de jornada pel coronavirus el 20 dia de març, però m'han comunicat ara que des del 30 dilluns de març se suspèn tota l'activitat de la meua empresa. ¿Qui em va a pagar els dies que no treballe, el SEPE o l'empresa?

Si per les hores que encara treballava li concedixen un permís retribuït recuperable, serà l'empresa la responsable d'abonar-li el salari corresponent a les mateixes, i vosté haurà de recuperar eixes hores de treball abans de finalitzar l'any. El  SEPE li abonarà les prestacions que corresponen a les hores no treballades en aplicació de la reducció de jornada que li van fer.