Seu electrónica

No estic d'acord amb el cobrament indegut que em reclamen ni amb el motiu del mateix Com puc solucionar-ho?

Si ha rebut comunicació informant-li que ha percebut un cobrament indegut de prestacions per desocupació i no està conforme, podrà presentar al·legacions davant la Direcció Provincial del Servici Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) en el termini de 10 dies des que va rebre la comunicació.

Transcorregut aquest termini, si no s'estimen les seues al·legacions, la Direcció Provincial  dictarà resolució assenyalant que ha percebut un cobrament indegut i la quantia de el mateix.

Una vegada que reba esta resolució, podrà presentar una reclamació prèvia a la via jurisdiccional social davant la Direcció Provincial del SEPE, dins del termini de 30 dies hàbils explicats des que va rebre la resolució.

El SEPE haurà de contestar expressament a la reclamació prèvia en el termini de 45 dies. En cas de no resoldre la reclamació en el termini indicat, esta s'entendrà denegada per silenci administratiu, la qual cosa li permetrà la presentació de demanda davant la jurisdicció social..

Les al·legacions o la reclamació prèvia les haurà de presentar per escrit, aportant els documents justificatius en cas necessari. Haurà d'indicar els fets i les raons en les quals basa la seua disconformitat, ja siga en relació amb el període del cobrament indegut, amb la quantitat reclamada o bé amb la causa mateixa de la suspensió, extinció o revisió que ha originat eixe cobrament indegut.