Seu electrónica

Si estic cobrant la parada i l'empresa opta per la meua readmissió després de declarar un jutjat el meu acomiadament improcedent, què succeeix amb el que he cobrat de parada?

Quan la seua empresa, en el termini de cinc dies des de la notificació de la sentència, haja triat readmetre-li, haurà d'abonar-li els salaris que haja deixat de cobrar des de la data de l'acomiadament fins a la notificació de la sentència (els fixarà la pròpia sentència en declarar la seua nul·litat o improcedència).

L'empresari o l'empresària hauran de sol·licitar l'alta en la Seguretat Social des de la data de l'acomiadament o extinció inicial i cotitzar a la Seguretat Social pel període corresponent.

Les quantitats que haja percebut en concepte de prestacions per desocupació es consideraran indegudes per causa aliena a vosté. L'empresa les ingressarà al Servici Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) (prestació neta abonada) i les restarà dels salaris que vosté no haja percebut i que li ha d'abonar, amb el límit de la suma dels mateixos.

Si al SEPE li consta que l'empresa va depositar en el jutjat els salaris pendents de percebre per Un. i que per aquest motiu esta no ha pogut deduir dels mateixos les prestacions indegudament percebudes per Un., li reclamarà la devolució d'aquestes prestacions. 

Si la quantia percebuda com a prestació per desocupació supera els salaris de tramitació, la diferència de cobrament indegut se li reclamarà a vosté.