Seu electrónica

Quin termini tinc per a retornar el cobrament indegut sense que se m'aplique el recàrrec?

Quan perceba indegudament una prestació o subsidi per desocupació, el Servici Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) li convocarà perquè en el termini de deu dies al·legue el que estime oportú. 

Transcorregut aquest termini, dictarà resolució assenyalant si ha percebut indegudament una prestació o un subsidi per desocupació i la seua quantia.

El termini per a retornar aquesta quantia és 30 de dies a partir de la notificació de la resolució del cobrament indegut. 

Ha de realitzar l'ingrés en el compte que el SEPE li indicarà en la mateixa notificació.