M'HAN DESESTIMAT LA RECLAMACIÓ PRÈVIA I NO ESTIC D'ACORD, QUÈ HE DE FER?

Si no està d'acord amb la resolució desestimatòria de la seua reclamació prèvia podrà presentar demanda contra la mateixa davant el Jutjat social, en el termini de trenta dies a explicar des de la data en què es notifique aquesta desestimació.