COBRE LA PARADA/SUBSIDI, QUÈ ÉS LA REVISIÓ O REVOCACIÓ ADMINISTRATIVA DEL MEU EXPEDIENT?

El procediment de revocació o revisió suposa la rectificació, en qualsevol moment, d'ofici o per sol·licitud de la persona interessada, dels errors materials, de fet o aritmètics derivats dels seus actes.

Si el Servici Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) detecta circumstàncies que modifiquen la prestació que vosté té reconeguda (el període, la quantia o qualsevol altre aspecte que afecte a aquesta prestació), inclosa la seua aprovació completa, podrà iniciar el procediment de revocació.

Este procediment s'inicia mitjançant una notificació en la qual se li informa sobre els fets i fonaments de dret pels quals procedix la revisió administrativa, els seus efectes, la modificació del període en què es percep la prestació i de la seua quantia, i si escau, la devolució de la prestació que haja percebut indegudament.

Quan la revisió supose la revocació total de la prestació, per resultar indegudament reconeguda, se li comunicarà que es procedix a la suspensió del cobrament com a mesura cautelar. Disposa d'un termini de deu dies per a al·legar el que estime oportú en defensa dels seus interessos. Transcorregut aquest termini i estudiades les seues al·legacions, si les va haver-hi, el SEPE procedirà a dictar resolució.

Si no està d'acord amb la resolució adoptada, podrà presentar una reclamació prèvia a la via jurisdiccional social en defensa dels seus interessos.