TINC JORNADA REDUÏDA PER GUARDA LEGAL. POT LA MEUA EMPRESA INCLOURE'M EN UN ACOMIADAMENT COL·LECTIU (ERE) O EN MESURES TEMPORALS (ERTE)?

Totes les persones treballadores de l'empresa, amb independència de la durada de la seua jornada de treball, poden ser incloses en un procediment de regulació d'ocupació.

No obstant açò, si la seua reducció de jornada és per guarda legal (cura directa d'un menor de  12 anys o persona amb discapacitat que no exercisca activitat retribuïda), per al càlcul de labase reguladora, les bases de cotització es computaranincrementades fins al 100 per centde la quantia que haguera correspost si s'haguera mantingut, sense reducció, el treball a temps complet o parcial. I si la situació legal de desocupació es produïx estant en aquesta situació de reducció de jornada les quanties màxima i mínima es determinaran tenint en compte l'indicadorpúblic de rendes d'efectes múltiples en funció de les hores treballades abans de la reducció de la jornada.

Exemple: persona treballadora a jornada completa que reduïx la jornada per cura de fill menor d'anys 12 a el 50 % durant l'any anterior a l'inici de la suspensió del contracte de treball per procediment de regulació temporal d'ocupació. Les bases de cotització dels últims 6 mesos són 1 . 000 , 00 euros/mes.
En tal cas, s'abonarà la prestació considerant una cotització mensual de 2 000 . euros, i la quantia es fixarà sense percentatge de reducció algun, atés que abans de la reducció de jornada per guarda legal la persona treballadora prestava els seus servicis a el 100 % de la jornada.

Més informació sobre prestacions de desocupació per procediments de regulació d'ocupació en: “M'ha afectat un ERE o un ERTE”.