Seu electrónica

Per què causes es pot extingir la meua parada?

Les causes d'extinció de la prestació per desocupació són:

  • La realització d'un treball per compte d'altri de durada igual o superior a 12 mesos. Si en acabar la relació laboral, se li aprova una nova prestació, podrà optar entre reprendre la prestació que estava percebent (pel període que li quedava i les bases i tipus que li corresponien) o percebre la prestació que les noves cotitzacions efectuades hagen originat. Si tria la prestació anterior, les cotitzacions que hagen generat la prestació que no ha triat, no podran tindre's en compte per a aprovar-li una prestació posterior. És el que es diu dret d'opció.
  • L'esgotament del període de prestació.
  • La imposició de sancions per infraccions lleus, greus i molt greus en els termes previstos en la Llei sobre Infraccions i Sancions en l'Orde Social.
  • La realització d'un treball per compte propi de durada igual o superior a 60 mesos, si és una persona treballadora per compte propi que es dona de alta/dóna de alta en el Règim Especial de la Seguretat Social de Treballadors per Compte Propi o Autònoms, o en el Règim Especial de la Seguretat Social de Treballadors del Mar.
  • El compliment de l'edat ordinària de jubilació. Si no reunix el període de cotització exigit per a jubilar-se, podrà seguir percebent la prestació fins que complisca aquest requisit.
  • Passar a ser pensionista de jubilació o d'incapacitat permanent en els graus d'incapacitat permanent total per a la professió habitual, incapacitat permanent absoluta per a tot treball o gran invalidesa. En estos casos d'invalidesa podrà optar per la prestació més favorable.
  • El trasllat de residència a l'estranger per a buscar o realitzar un treball, o per a perfeccionament professional o cooperació internacional, per un període continuat igual o superior a 12 mesos. Si ix a l'estranger per raons diferents a les anteriors, la prestació s'extingirà si roman en l'estranger més de 90 dies.
  • La renúncia voluntària a la prestació.
  • La defunció de la persona beneficiària.