Seu electrónica

Després d'un treball a temps parcial cobre la parada. Si em col·loque a temps parcial, puc seguir cobrant? Què he de fer?

Podrà compatibilitzar la prestació amb el contracte a temps parcial sempre que ho sol·licite en la seua oficina de prestacions en el termini dels 15 dies següents a la seua col·locació. La compatibilitat s'iniciarà des de la data d'aquesta col·locació, llevat que la sol·licite fóra de termini, en este cas començarà des de la data de sol·licitud, però no se li descomptaran dies consumits.

Per a açò, haurà d'emplenar l'imprés denominat "Sol·licitud simplificada de prestacions", en www.sepe.es. Marque la casella de “Compatibilitat amb el treball a temps parcial" i si està percebent el subsidi, òmpliga l'apartat de “import brut mensual derivat del treball a temps parcial”, perquè el Servici Públic d'Ocupació Estatal puga verificar que manté el requisit de mancar de rendes.

La quantia de la seua prestació es veurà reduïda en proporció al temps treballat en el contracte a temps parcial, però la durada de la seua prestació no es veurà afectada.

Si es produïxen variacions en la jornada realitzada durant el temps que compatibilitza la prestació amb el contracte a temps parcial, ha de comunicar-les al Servici Públic d'Ocupació Estatal, amb la finalitat de que es realitzen les modificacions necessàries en el percentatge de prestació que haja de percebre.

Si vosté és una persona treballadora fixa discontínua a temps parcial no té l'opció de compatibilitat amb la prestació quan es produïx l'inici de la campanya.