Seu electrónica

Amb què són compatibles les prestacions per desocupació?

La prestació contributiva o el subsidi per desocupació és compatible amb:

 • El treball a temps parcial (açò implica restar de l'import de la prestació la part proporcional al temps treballat).
 • Pensions de jubilació parcial i pensions o prestacions econòmiques de la Seguretat Social que hagueren sigut compatibles amb el treball que va originar la prestació.
 • Pensions reconegudes i abonades per un Estat diferent a l'espanyol.
 • Els treballs de col·laboració social.
 • Els contractes de treball que ferm en el marc del programa de substitució de persones treballadores en formació.
 • La indemnització legal que procedisca per l'extinció del contracte de treball.
 • Les beques i ajudes públiques per a compensar gastos de transport, allotjament i manutenció, que obtinga per l'assistència a accions de formació ocupacional previstes en el Subsistema de Formació Professional per a l'Ocupació o altres subvencionades amb fons del Servici Públic d'Ocupació Estatal.
 • Les pràctiques en entitats públiques o privades que formen part del pla d'estudis corresponent, que realitze en el marc de col·laboració entre aquelles i el centre docent que es tracte, sempre que no requerisquen dedicació exclusiva i la contraprestació econòmica que perceba es limite a compensar els gastos de material, locomoció, allotjament o manutenció, que l'assistència a aquestes pràctiques suposen.
 • El ejercicio retribuido de cargos públicos o sindicales que supongan dedicación parcial.
 • Les prestacions de la Seguretat Social per fill o filla a càrrec.
 • El treball autònom, si percep la prestació contributiva, ha cessat amb caràcter total i definitiu la seua activitat laboral i es dona de alta/dóna de alta com a persona treballadora per compte propi, o s'incorpora com persona sòcia d'una societat laboral de nova creació, o com persona sòcia treballadora d'una cooperativa de treball associat de nova creació i està enquadrat en el Règim Especial de la Seguretat Social que corresponga. Ho podrà fer per un màxim de 270 dies o, si li queda menys temps de prestació per percebre, per aquest període. Ha de sol·licitar la compatibilitat en el termini improrrogable de 15 dies a explicar des de la data que inicie l'activitat per compte propi.
 • Si és major d'anys 52 i percep un subsidi per desocupació, podrà compatibilitzar-ho amb un contracte a temps complet indefinit o temporal, sempre que la durada siga superior a 3 mesos.

Si percep un subsidi per desocupació, tinga en compte que en tots els supòsits anteriors, excepte en l'últim punt, podrà compatibilitzar aquest subsidi si seguix mancant de rendes de qualsevol tipus superiors a el 75 % del salari mínim interprofessional (SMI) i seguix justificant responsabilitats familiars si, si escau, se li van tindre en compte per a accedir al subsidi.